11 november 2022

De begroting UH: Meer geld voor speelplaatsen, (energie)armoedebeleid en een centrummanager

Gisteravond hebben we in de raadsvergadering de nieuwe begroting en het uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’ besproken. De begroting heeft een positief saldo in 2023, 2024 en 2025. Goed nieuws dus, na de jaren van financiële krapte die we hebben gehad. Vanaf 2026 wordt er helaas weer een tekort verwacht vanwege onzekerheid rond de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Het is mooi dat het positieve resultaat in de eerste jaren mogelijkheden biedt om concreet aan de slag te gaan met de doelen die we ons als raad en als CDA-fractie hebben gesteld.

Verduurzaming is in deze tijden onontkoombaar. De hoge inflatie en energieprijzen raken al onze inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en clubs en vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. Het CDA is van mening dat er goed ingespeeld moet worden op deze ontwikkelingen. In een tijd waarin de zorgen van inwoners met lage, maar ook met middeninkomens soms groot zijn, vinden wij het belangrijk om te investeren in een gedegen structureel sociaal vangnet. We willen niet dat de gemeente haar sociale gezicht verliest.
 

Voorstellen van het CDA
Vandaar dat we met voorstellen zijn gekomen om armoede(val) te voorkomen, bestaanszekerheid te waarborgen en een preventieve aanpak van (energie)armoede te bewerkstelligen. Met daarin bijzonder aandacht voor kinderarmoede, ZZP-ers en gepensioneerden, en het voorkomen van armoedeval wanneer mensen weer, of meer gaan werken. Deze voorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen. Ook hebben we het voorstel om inwoners zo snel mogelijk te helpen met energiebesparende maatregelen gesteund.

Ondernemers en verenigingen
Veel ondernemers en verenigingen hebben het nog steeds niet makkelijk. We zijn daarom niet meegegaan met het voorstel, geïnitieerd door BVHLokaal, om voor hen de belasting (OZB voor niet-woningen) te verhogen. Ze kunnen juist wel wat hulp gebruiken. We zijn samen met de VVD met het voorstel gekomen om een centrummanager aan te trekken, zodat de lokale centra qua levendigheid, uitstraling en sociale cohesie verbeterd kunnen worden. Hier hoort ook bij dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de dorpsvisies voor onze dorpen. Dit voorstel heeft het ook gehaald.

Speelplaatsen
Om de leefbaarheid in onze dorpen verder te verbeteren, met name voor jonge gezinnen, hebben we met een grote meerderheid besloten om een flink aantal speelplaatsen, in samenwerking met omwonenden, in stand te houden. Het streven is dat de helft van de speelplaatsen kwalitatief wordt verbeterd en behouden kan blijven. Toegankelijke, liefst groene speelplaatsen in de buurt maken het makkelijk voor kinderen om te bewegen, een gezonde leefstijl te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Verkeersveiligheid speelt hierbij uiteraard ook een belangrijke rol. Voorstellen op dit gebied hebben we daarom uiteraard gesteund, net als de voostellen die betaalbare woningbouw versnellen/stimuleren.

Tenslotte is ons voorstel (in samenwerking met de PvdD) om de biodiversiteit te versterken aangenomen. De meeste partijen in de nieuwe raad hebben het biodiversiteitsmanifest van GoedVolk begin dit jaar ondertekend. Dit manifest zal mede als uitgangspunt dienen voor een plan om echt werk te gaan maken van biodiversiteit in onze gemeente.
Als u wil reageren op dit artikel, stuur uw reactie naar: [email protected]

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA-Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.