11 mei 2022

Een nieuw raadsprogramma op hoofdlijnen

Een nieuw raadsprogramma op hoofdlijnen.
Na het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag en de te nemen vervolgstappen in maart, zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen onder leiding van de informateur, de heer Van de Loo, aan de slag gegaan met het samenstellen van een nieuw raadsprogramma op hoofdlijnen. Afgelopen maandagvond 9 mei is hier de laatste hand aan gelegd.

Bestuurlijke  waarden
Allereerst zijn er gezamenlijke bestuurlijke waarden geformuleerd. Belangrijk hierbij is om als gemeenteraad en college te zoeken naar overeenkomsten om tot de best mogelijke oplossingen te komen voor onze inwoners en voor de natuur. De raad zal bijvoorbeeld vroegtijdig betrokken worden, vooral bij belangrijke en politiek gevoelige kwesties. Naast het verbeteren van de participatie door belanghebbenden moet ook vaker de in de gemeenschap aanwezige kennis en deskundigheid gebruikt worden. Andere belangrijke waarden zijn vertrouwen, stabiliteit en resultaatgerichtheid.

Overstijgende thema’s
Er zijn twee overstijgende thema’s in het raadsprogramma opgenomen; Financiën en Duurzame groei. Strak sturen op financiën blijft noodzakelijk in deze financieel onzekere periode. Hiervoor zijn spelregels in het raadsprogramma opgenomen zoals “knaken bij de taken” en het blijven streven naar het verminderen van de gemeentelijke schuldenlast. Ook is afgesproken dat de OZB niet boven de inflatie uitstijgt. Gezocht wordt naar alternatieve inkomstenbronnen om tot een sluitende begroting te komen.

Daarnaast zal de raad in gesprek gaan over duurzame groei. We willen niet groeien om de groei, maar groei kan nodig zijn om inwoners passende huisvesting te bieden en om onze dorpen vitaal te houden. De leefbaarheid moet hierbij gewaarborgd zijn. We willen dit op dorsniveau bekijken.

Samen Groen Bouwen
Onze belangrijkste thema’s: samen, groen, bouwen zijn goed terug te vinden in het raadsprogramma. Net als in de vorige raadsperiode zijn er prioriteiten gesteld: wonen, groen, mobiliteit en verduurzaming. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het sociaal domein, economie, sport-, cultuur- en sociale voorzieningen, dierenwelzijn, veiligheid en criminaliteit.

We bouwen woningen naar behoefte van mensen die hier wonen of werken. We willen een actievere rol van de gemeente bij het aanjagen van betaalbare en levensloopbestendige woningen. Ook moet er meer gezocht worden naar creatieve oplossingen en willen we duurzaam bouwen.  

Het uitgangspunt blijft bouwen binnen de contouren door inbreiding, zolang voldoende groen gewaarborgd blijft. De Woonvisie wordt hiervoor geactualiseerd. Ontwikkeling buiten de dorpen is alleen mogelijk in overleg met de raad.  

In het raadsprogramma is opgenomen dat we over vier jaar een nog groenere gemeente willen zijn. Er komt een integrale aanpak voor biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte. Samen met onze inwoners, landgoedeigenaren en de agrariërs gaan we hiermee aan de slag.

Verder waren wij als fractie van mening dat het sociaal domein ook prioriteit moest krijgen door alle problemen die er spelen op dit moment. Met name de hoge inflatie, energiearmoede en de nasleep van corona baart ons zorgen. Dit heeft geen extra prioriteit gekregen, maar het is goed dat bestaanszekerheid, het ontzien van kwetsbaren en kansengelijkheid wel zijn opgenomen in het programma.

We zijn blij met deze raadsbrede afspraken waarin het CDA-geluid goed naar voren komt en waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.