10 november 2020

Handhaving recreatieverblijven: ‘De menselijke maat’

Maandagavond 9 november stond de beleidsnota “Niet-recreatief gebruik recreatieverblijven” op de agenda van de raad. Deze nota gaat over het handhavingsbeleid op recreatieparken, dus over woningen waar niet permanent gewoond mag worden. Immers, het zijn terreinen die in het bestemmingsplan en in andere ruimtelijke plannen zijn aangewezen voor (verblijfs)recreatie. Het gaat om 21 terreinen in onze gemeente. De bedoeling van de nota is dat er een eenduidige aanpak komt. Voor bepaalde gevallen is een gedoogregeling opgesteld. Een belangrijk aspect uit deze nota is dat mensen die in een schrijnende situatie verkeren door allerlei financiële, relationele of medische problemen steun krijgen om weer een nieuw leven op te bouwen.

De Menselijke Maat
Dit dossier heeft een lange voorgeschiedenis. De aanloop was al van ver voor de gemeentelijke herindeling, aan het einde van de jaren 90. De kern ervan is dat het niet de bedoeling is dat er permanent gewoond wordt op recreatieparken om verschillende redenen, bijvoorbeeld vanwege aantasting en verstedelijking van het buitengebied, veiligheid, sociale problemen en rechtsongelijkheid. Mensen wonen er soms bewust, in veel andere gevallen is het geen keuze. Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met deze handhavingsnota, maar wel met duidelijke aandacht voor de menselijke maat. Dus oplossingen proberen te zoeken samen met de dorpsteams, zodat de mensen die hulp nodig hebben, geholpen kunnen worden.

Amendement
We hebben daarom van harte het SGP-amendement gesteund om niet eerder dan in 2022 met de handhaving te beginnen. Door de coronacrisis vinden wij het niet redelijk om volgend jaar al van mensen te vragen om andere huisvesting te regelen. Het vinden van een huis is door het tekort aan woningen in de lagere prijsklassen al zeer moeilijk en door de coronacrisis helaas nog minder realistisch geworden. We hebben daarom ook een amendement (geïnitieerd door D66) omarmd om mensen meer tijd te geven om met hulp een ander onderkomen te vinden. Deze termijn is gewijzigd van slechts één jaar naar twee termijnen van 1,5 jaar. Als bewoners na 1,5 jaar nog geen andere plek hebben gevonden en aan kunnen tonen dat zij hiervoor alles gedaan hebben, krijgen zij met hulp nog 1,5 jaar om andere huisvesting te vinden. De bewoners van de terreinen zullen over deze regeling vooraf goed geïnformeerd worden.

CDA-UH
Omdat de gemeente met deze nota individueel maatwerk kan en zal gaan leveren wordt handhaven veel complexer en kost het meer tijd. Alle fracties in de gemeenteraad zijn van mening dat de gemeente de nodige hulp en begeleiding moet bieden. Dit vraagt om deze nieuwe aanpak, van generiek naar maatwerk. We willen als CDA-UH, net als de andere raadsfracties, niet dat mensen op straat komen te staan.

Teunis Reedijk en Marina Roelofsen
CDA fractie Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.