24 januari 2020

Inspirerende Nieuwjaarsbijeenkomst, gericht op de toekomst.

Op 22 januari 2020 hebben we elkaar op een informele kunnen ontmoeten, waarbij ongetwijfeld beschouwingen zijn gegeven over het afgelopen jaar. Het nieuwe jaar met zijn (politieke/maatschappelijke) verwachtingen en plannen, zullen ook niet onbesproken zijn gebleven. Dat laatste is niet zonder reden!

Centraal stond: "Hoe geven we onze toekomstige samenleving vorm?". Voor dit belangrijke (CDA) onderwerp was de heer Leonard Geluk te gast. Hij is voorzitter van de CDA-werkgroep, die over deze belangrijke vraag een discussiedocument "Zij aan Zij", heeft uitgebracht. 

Op een boeiende manier gaf hij met vragen en antwoorden over dit brede terrein een verdere invulling aan de avond.

Er kwam een veelheid van vragen / onderwerpen ter sprake, zoals bv.:

-samenleven betekent naar elkaar omzien: niet alleen een diploma maar ook burgerschap en een brug slaan tussen jongeren en ouderen.
-hoe komen we tot een menselijke maat: corporaties oprichten, met oplossingen voor een collectief doel.
-terug naar de menselijke maat: sociale controle i.p.v. afdwingen met procedures, dus vertrouwen geven
- hoe bereiken we jongeren? Vinden zij ons ouderwets? Jongeren met de middelen die zij hebben positief benaderen, wat zij presteren is prima.
- de jeugdzorg. De decentralisatie hangt als molensteen om net van gemeenten: "oplossing"?: onderlinge schoten weg, zo simpel mogelijk organiseren.
-meer aandacht voor duurzaamheid / klimaatdoelen / rentmeesterschap. Pleidooi CDA moet werken aan behoud van de natuur.

Samen met de boeren snel werken aan verduurzaming. Hoe bereiken we dat er evenwicht komt in de keten (die nu topzwaar is van de procedures), met een eerlijk inkomen voor de boeren.

- In onderwijs te veel systeemdenkers; kwaliteit en deskundigheid voorop.
- de samenleving is geen maatschappij.
- er is nog weinig aandacht voor senioren(woningen).
- "we willen van alles de prijs weten, maar onvoldoende van wat van waarde is"! 

De afsluiting gaf een rode draad:

Burgerschap zorgt voor een grote sociale cohesie; in gesprek naar elkaar luisteren. Gedragsverandering is van groot belang.

Lizzy Doorewaard bedankte Leonard Geluk voor de boeiende gedachtewisseling over deze onderwerpen uit het discussiedocument,

Het zette onder meer aan na te denken wat je al in je eigen omgeving kunt betekenen.

We hieven daarna het glas op een goed en constructief Nieuwjaar 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.