25 februari 2022

Lijsttrekker Marina Roelofsen kijkt terug op afgelopen Raadsperiode

Dank u voorzitter,

De afgelopen raadsperiode begon veelbelovend met een mooi raadsbreed programma waar we als CDA-fractie heel enthousiast over waren. Het is jammer dat er zo veel tussen is gekomen. Eerst de grote tekorten, het on-hold zetten van het raadsprogramma en daarna de coronacrisis.

Inwoners, ondernemers, zorgverleners, docenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers hebben hun veerkracht laten zien in deze lastige tijden. Heel veel respect daarvoor en dank. Ook aan alle vrijwilligers die er met hun creativiteit voor hebben gezorgd dat ook mijn kinderen konden blijven sporten en muziek maken. Ook dank aan alle medewerkers in het onderwijs die het mogelijk hebben gemaakt dat kinderen en jongeren onderwijs konden blijven volgen, zo goed en zo kwaad als dat ging.

Veel ondernemers zitten op dit moment nog steeds flink klem. We moeten in gesprek blijven en zoeken naar oplossingen en het geld dat voor steunmaatregelen beschikbaar is, snel terecht laten komen waar dat het hardst nodig is.

Ook zijn er mooie dingen bereikt. Kijk naar de mooie initiatieven om van Leersum weer een prachtig dorp te maken. Er worden woningen gebouwd. Er is een start gemaakt met de renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Het is ons gelukt om de voorzieningen zoals de bibliotheken, de consultatiebureaus en de sportvoorzieningen overeind te houden. Er is flink geïnvesteerd in samenwerking om de jeugdzorg beter te maken. De praktijkondersteuners bij de huisartsen zorgen ervoor dat kinderen sneller naar de juiste hulpverlener worden doorverwezen. Dank ook aan het college voor het vele werk de afgelopen vier jaar.

Onlangs hebben we de presentatie gezien van de pilot ‘versterken van samenwerking tussen informele en formele ondersteuning’. Het is mooi om te zien wat de dorpsteams, Handjehelpen en Humanitas allemaal doen voor inwoners die hulp nodig hebben.
 

De kracht van de natuur in onze gemeente werd in deze raadsperiode nog meer omarmd. In de nieuwe toekomstvisie neemt de natuur en het landschap een belangrijke positie in. Het CDA wil hier de komende periode verder mee aan de slag en nog veel meer investeren in groene en vitale dorpen en echt werk maken van meer biodiversiteit.

De gemeente moet burgers en bedrijven meer ondersteunen bij het nemen van maatregelen gericht op verduurzaming. Met name maatregelen gericht op energiebesparing van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dorpsvoorzieningen verdienen veel meer aandacht. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. In onze gemeente is volgens het CDA geen geschikte plek voor windmolens. Door een gezamenlijke inspanning te doen met bedrijven kunnen er veel meer geschikte grote daken en terreinen gevonden worden om zonne-energie op te wekken. Het CDA wil ‘zon op bedrijfsdaken’ maximaal stimuleren, en dat ons plan om een zonnelint te bouwen langs de snelweg A12 zo snel mogelijk uitvoering krijgt.

Het CDA heeft zich vol overgave ingezet voor betaalbare woningen, voor onze jongeren en ouderen. Dat is voor ons nog steeds topprioriteit. U weet voor het CDA is de rode contour niet heilig. Ook buiten de bebouwde kom kunnen geschikte bouwlocaties worden gevonden als dit niet ten koste gaan van kwetsbare natuur. Op de inbreidingslocaties moet met alle mogelijke zorgvuldigheid gebouwd worden met ruimte voor groen, biodiversiteit en passend in de omgeving.

In de nieuwe raadsperiode zullen de maatschappelijke vraagststukken er niet eenvoudiger op worden. Vooral de vertrouwenskloof tussen de burger en de politiek is iets waar ik me zorgen over maak. Fijn dat er nu een kabinet is, maar de vraag blijft of er in Den Haag wel voldoende aandacht is voor onze lokale vraagstukken. We willen de lasten niet bij onze inwoners neerleggen en de stijging van de OZB zo laag mogelijk houden.

De onverwachte extra bezuiniging op de jeugdzorg in het coalitieakkoord wordt hopelijk niet ingevoerd. Om de jeugdzorg te kunnen verbeteren moet er juist geïnvesteerd worden in preventie. Als kinderen meteen de juiste hulp krijgen, kan er veel leed en uitzichtloosheid worden voorkomen en daarbij nog hogere kosten in een later stadium. Het risico bestaat dat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe zullen worden van deze bezuiniging. Dat wil het CDA absoluut vermijden. 

We blijven ons inzetten voor goede zorg en ondersteuning dicht bij onze inwoners, die mogelijk weer onder druk komen te staan. We willen een betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en sport, het behoud van voorzieningen in onze dorpen, meer veilige speelruimte voor kinderen, meer bomen en meer groen met een betere balans tussen recreatie en de natuur.  

Alleen samen komen er eruit, alleen Samen houden we het Groen en alleen samen kunnen we Bouwen aan onze mooie dorpen op de UH. Centraal staat dat ieder mens telt. En ieder dorp. De gemeente moet dichtbij en betrokken zijn en oog hebben voor de menselijke maat. Laten we dit niet uit het oog verliezen als we in de nieuwe raadsperiode aan de slag gaan.

Marina Roelofsen #1
Lijsttrekker CDA Utrechtse Heuvelrug

Heeft u vragen over deze blog, stuur een reactie naar: marinaroelofsen.cda@gmail.com
Of stuur een app naar: 06-40048011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.