04 juli 2022

Marina Roelofsen 'Algemene Beschouwing Kadernota'

Voorzitter,

We zijn voortvarend van start gegaan in deze nieuwe raadsperiode. Het raadsprogramma op hoofdlijnen ligt er, en het wachten is nu op het uitvoeringsprogramma, dat we na de zomer, samen met de nieuwe begroting tegemoet zien. We zullen erop toezien dat de bestuurlijke waarden worden nageleefd en dat we de komende periode de best mogelijke oplossingen voor onze inwoners en onze leefomgeving zullen vinden, om deze mooie gemeente op een goede manier door te kunnen geven aan volgende generaties. De betrokkenheid en participatie van inwoners, ondernemers, waaronder ook de boeren, heeft hierbij onze blijvende aandacht nodig, om aanwezige kennis goed te benutten én het vertrouwen waar dat nodig is te herstellen.

Het lijkt steeds moeilijker te worden om een balans te vinden tussen de maatschappelijke opgaven en de financiële positie van gemeenten. Ook wordt het steeds moeilijker om financieel vooruit te kijken door steeds weer repeterende onzekerheden over de financiële, veelal incidentele, middelen vanuit het Gemeentefonds. Nu is er weer een grote meevaller, en is de uitkomst van de meicirculaire boven verwachting goed. Dat is een reden voor grote opluchting en optimisme, zoals het college beschrijft, maar er blijven ook onzekerheden en risico’s. Het is al vaker geopperd in de raad, maar wij pleiten ervoor om op zoek te gaan naar een manier om met deze onzekerheden om te gaan. Werk bijvoorbeeld scenario’s uit, zodat er al plannen klaarliggen voor eventuele mee- of tegenvallers.

Zoals beschreven staat in de kadernota, liggen er grote maatschappelijke opgaven, en wordt er van lokale overheden veel verwacht. Het is ons duidelijk gemaakt dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Een stabiele organisatie met genoeg kennis en ervaring is noodzakelijk, maar toch moet er gekeken worden of de uitbreiding van de hoeveelheid personeel wel realistisch is. We zijn blij met het voornemen om de organisatie te versterken door kennis en kunde in huis te halen, en te houden, en medewerkers meer loopbaanperspectief te bieden. Minder inhuur, meer medewerkers in vast dienstverband. Wel vinden wij dat de afweging hierover gebaseerd moet zijn op de plannen en prioriteiten uit het nieuwe raadsprogramma.

We maken ons ernstige zorgen over het sociaal domein. We vinden als CDA dat we de energiearmoede, de afnemende koopkracht door de inflatie, kansengelijkheid en bestaanszekerheid scherp in de gaten moeten houden. We zullen de aangekondigde motie van de fractie Open en D66 over energiearmoede daarom ook steunen. Om te kunnen leven, en niet alleen te overleven, maar ook mee te kunnen doen, is meer nodig: bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging, een sportclub, toegankelijke ontmoetingsplekken en de mogelijkheid om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit moet gewaarborgd zijn, evenals goed onderwijs in voldoende en passende schoolgebouwen. Verder vinden wij het belangrijk dat de middelen die er zijn voor het sociaal domein, ook daar ingezet worden. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft en we willen daarom het voordeel van €0,7 miljoen uit de meicirculaire labelen aan de begrotingspost jeugdzorg.

We zijn blij dat de afspraken uit ons raadsprogramma over wonen, de energietransitie, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit hoog op de agenda staan en we verwachten doeltreffende concrete acties in het uitvoeringsprogramma. Natuurherstel is nodig in Nederland en we willen dat we over vier jaar voor onze gemeente concrete doelen hebben bereikt. We zijn blij met de start van de Duurzame Wijk.

Er moet werk worden gemaakt van betaalbare woningen. Daar ligt voor ons nog steeds de prioriteit. We willen dat de gemeente zich bij sociale woningbouw pro-actiever opstelt en niet afwacht tot er een initiatief voorbijkomt. We blijven dit als CDA nauwlettend volgen. Betaalbare woningen zijn nodig om onze dorpen levendig te houden, wachtlijsten te verkorten en de voorzieningen en het MKB overeind te houden. Samen bouwen we aan onze mooie dorpen.

Toegankelijke (dorps)voorzieningen zijn voor het CDA vanzelfsprekend en we accepteren niet dat hierop bezuinigd wordt. Om dit ook voor Maarn mogelijk te maken, willen we middelen reserveren voor de toekomst van de voorzieningen in Maarn. Helaas was er geen steun voor ons amendement om hiervoor een bestemmingsreserve te creëren.

Het CDA legt al jaren nadruk op het feit dat het onderhoud van straten en wijken tekortschiet. Dit is niet alleen storend voor onze inwoners, maar leidt ook tot gevaarlijke situaties. Onveilige verkeerssituaties moeten aangepakt worden. Het is al eerder door het vorige college aangegeven dat wanneer je bezuinigt op de schilder, je na verloop van tijd een aannemer nodig hebt. Het CDA heeft al voor extra middelen voor groen gezorgd en die zien we graag concreet terug in de begroting. 

Tenslotte willen we onze trots en waardering uitspreken over de inzet van de ambtelijke organisatie voor de Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen door aan vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden in Woonoord Doorn. Er komt heel veel organisatie en coördinatie kijken bij het bieden van kinderopvang, onderwijs, psychische gezondheidszorg, maatschappelijke begeleiding en het koppelen van vrijwilligers. Dank voor de enorme inzet!

We zijn benieuwd hoe we alle ambities en opgaven die we samen hebben beschreven in het raadsprogramma straks verwerkt zullen zien in het raadsuitvoeringsprogramma en de wijziging die dat op gaat leveren in de nieuwe begroting.

We wensen het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid toe bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma en het opstellen van de begroting.

Dank u wel.

Marina Roelofsen
CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.