17 februari 2021

Marina Roelofsen CDA-UH: ‘Er moet een structurele oplossing komen voor jeugdzorg’

CDA-UH: ‘Er moet een structurele oplossing komen voor jeugdzorg’

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten gaven hier in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan uit dan wat ze van het Rijk kregen (onderzoek AEF 2020). Ook onze gemeente komt jaarlijks zo’n 5 miljoen tekort op jeugdzorg. Vanaf 2017 zijn gemeenten hier flink meer aan uit gaan geven. Het kabinet en de gemeenten zijn al een tijd in gesprek om een oplossing te vinden voor dit enorme tekort. Het is ook voor onze gemeente van groot belang dat er een structurele oplossing komt.

Oorzaken
In 2015 en 2016 was er nog sprake van een evenwicht tussen het budget en de uitgaven. Volgens het AEF-onderzoek zijn er enkele belangrijke oorzaken voor de stijging van de uitgaven. Kinderen ontvangen steeds langer jeugdhulp, waardoor het totaal aantal kinderen in de jeugdhulp stijgt. Daar komt nog bij dat de kosten per kind omhoog zijn gegaan. Het is uit het onderzoek niet duidelijk geworden waarom de hulptrajecten langer duren en waarom de kosten zijn gestegen. Vreemd is dat het investeren in preventie niet automatisch leidt tot minder uitgaven, wat wel de verwachting was. Investeren in preventie en vroegsignalering leidt tot een hoger voorzieningenniveau met daarbij hogere kosten. Het is mogelijk dat er betere hulp wordt geboden door een groeiend aantal aanbieders van lichtere zorg en er elders wordt bespaard, maar dit vergt nader onderzoek.

Fundamentele discussie
Het is tijd om na te denken over hoe we omgaan met jeugdhulp. Extra geld voor gemeenten is absoluut nodig, maar ook moet er gekeken worden of jeugdzorg doelmatiger en doeltreffender kan worden uitgevoerd. Dus de vraag is hoe de zorg voor de jeugd op een goed niveau kan worden gehouden met genoeg budget en daarbij grip op de uitgaven. Het Rijk en de VNG zijn deze fundamentele gesprekken aan het voeren. Eind februari worden de contouren van de mogelijke uitkomsten verwacht zodat deze ingebracht kunnen worden in de kabinetsformatie.

Jongeren moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg
Het CDA-UH vindt dat kinderen en jongeren moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg wanneer dat nodig is. De jeugdzorg is door de overheveling naar de gemeenten toegankelijker geworden, maar ook duurder. Er zijn veel nieuwe aanbieders bijgekomen die lichte zorg bieden, terwijl de zwaardere zorg steeds verder in de problemen komt. We moeten daarom scherper kijken naar welke zorg echt nodig is en wat in het ‘gewone’ leven opgelost kan worden. Ook gaan we in gesprek met omliggende gemeenten over de oneerlijke verdeling van het geld (gemeentefonds), waar onze gemeente de dupe van is.

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug        Voor reacties: marinaroelofsen.cda@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.