09 september 2021

Teunis Reedijk: Het ongevraagd advies nader bekeken: 'Dorps Verdichten, centrum Doorn'

Het ongevraagd advies: 'Dorps Verdichten, centrum Doorn'

Op 24 augustus 2021 heeft Paul Roncken als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Utrecht een ongevraagd advies ‘Dorps Verdichten’ verzonden aan leden van gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Het advies ‘Dorps Verdichten’ gaat in op het ambitieniveau van dorpse vormen van verdichten en het type van mogelijke ondersteuning vanuit de provincie; binnen de rode contour, in de kernrandzone en ook op vrijkomende agrarische erven. Zowaar een breed terrein. Het advies heeft een brede belangstelling ontvangen in de pers. Het voert wat ver om het gehele rapport hier te behandelen, daarom wil ik mij hier beperken wat in het rapport wordt opgemerkt over de visie op het dorpscentrum van Doorn en dan nog slechts in grote lijnen. Alle informatie is ook beschikbaar via de webpagina: https://mailchi.mp/0a46128b0e38/dorpsverdichten?e=1e58c9c740

Voorop gesteld wordt dat het een ongevraagd advies is, dus niemand heeft erom gevraagd. Daar is niets mis mee en elk serieus advies vraagt om een eerlijk en onbevooroordeeld onderzoek naar de (on)mogelijkheden en de (on)wenselijkheden van het advies. Alleen dan kom je er achter of het een goed, een matig, dan wel een slecht advies is. In dit geval vlogen meteen al een paar negatieve, dus afwijzende reacties via sociaal media in het rond. Maar is dat wel eerlijk en terecht? Is het niet zo dat een oordeel over een gefundeerd advies, eveneens een gefundeerd onderzoek verdient naar nut, noodzaak en wenselijkheid? Het genoemde advies is in ruimtelijk perspectief best een interessant en uitdagend advies, dat ook nog eens goed is onderbouwd. Wel is het goed om ons te realiseren dat het advies nog de gehele besluitvormende procedure moet doorlopen voor Gedeputeerde- en voor Provinciale Staten. Ook het College en de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug moeten hierover nog een standpunt innemen.

Centrum Visie voor Doorn
Alvorens een verdere besluitvorming op zijn waarde te kunnen beoordelen zouden we eigenlijk allereerst een ‘centrum visie’ voor Doorn moeten hebben. Zonder visie op de ontwikkelingen van een dorpscentrum een besluit gaan nemen is vergelijkbaar met het schieten op een schietschijf met een blinddoek voor. Ook in Driebergen is (alweer jaren geleden) geëist dat voor verdere ontwikkelingen in het centrumgebied er eerst een centrumvisie voor dat gebied moet komen. Dat zou eigenlijk in dezelfde mate moeten gaan gelden voor Doorn. Het genoemde advies kan hier een goede rol bij spelen. Dus in dat opzicht is het ongevraagde advies meer dan welkom.

Enkele uitgangspunten (er zijn er meer te noemen):

  • De Provincie Utrecht moet 124.000 tot 142.000 nieuwe woningen bouwen, met een tempo van 10.000 woningen per jaar;
  • Uiteindelijk zullen die in de steden en de dorpen moeten worden gebouwd, dus er is straks een opgave voor de gemeenten;
  • Belangrijk is dat steden/dorpen/gemeenten de keuze hebben om hier zelf de regie te pakken en een samenhangende visie te formuleren.
  • Door de beperkte doorstroming op de woningmarkt, is er een grote behoefte aan woningen voor starters en senioren.
  • Verdichting gaat over een inbreidingsopgave, in plaats van uitbreiding.

Hoe men het keert of went, een mogelijke verdichtingslocatie ligt in het kloppende winkelhart in het centrum van Doorn (supermarktplein en omgeving). In de huidige situatie beslaat de auto hier bijna het volledige terrein. De bereikbaarheid van het supermarktplein en bevoorrading nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor veel druk op de hoofdontsluiting aan de Dorpsstraat. De infrastructuur en organisatie zal ooit verbeterd moeten. Autoverkeer is nu dominant en de vraag mag of moet gesteld worden of dat wel wenselijk is voor de toekomst. Ook in het kader van de opgave van woningbouw kan dit terrein gelijktijdig een goede en verantwoorde bijdrage leveren.

In de huidige situatie liggen veel voorzieningen versnipperd. Met de concentratie van winkels en horeca in specifieke zones kan de bestaande structuur worden versterkt en ontstaat een duidelijke en overzichtelijke winkelconcentratie. Door het huidige supermarktplein te transformeren naar een woon en winkelgebied wordt dit gebied verbonden met het winkelgebied van de Kampweg en ook met de Amersfoortseweg, waardoor een aaneengesloten gebied kan ontstaan met een gelijkwaardige uitstraling. Het bouwen van extra woningen zorgt ook voor extra verkeersbewegingen. Daarnaast zullen de supermarkt en nieuw toegevoegde winkels ook bevoorraad moeten worden. Belangrijk is: de opgave van de verdichting in het centrum van Doorn moet nooit een doel op zichzelf zijn, maar moet worden verbonden met de komende opgave van verkeer, mobiliteit en de woningbouwopdracht. Laten we daar niet te laat op inspelen.

Ja, er zijn veel vragen en er zijn heel veel onzekerheden. Maar dat mag ons niet weerhouden om dit ongevraagde advies zonder meer terzijde te schuiven. Mijn ongevraagd advies zou zijn:
‘Maak een omvattende centrumvisie voor Doorn waarin alle aspecten, zoals o.a. wonen en dan vooral t.a.v. de sociale (huur) sector, middenwoningen, beiden voor ouderen, maar ook voor starters, de winkelvoorzieningen, verkeer en mobiliteit en de samenhang met het omliggende dorp volledig aan de orde komen.’

Alleen dan kunnen verantwoorde keuzes gemaakt worden voor de toekomst, waarbij Doorn een bruisend hart kan behouden dat de komende decennia een welkome bijdrage levert aan het gehele dorp en de gebieden daaromheen.

8 september 2021
Teunis Reedijk
CDA fractie Raad gemeente Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.