17 december 2021

Verslag online bijeenkomst Marina Roelofsen #1: ‘Wonen en bouwplannen in Driebergen-Rijsenburg’

Beste deelnemers,

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de online bijeenkomst ‘Wonen en bouwplannen in Driebergen-Rijsenburg’ van het CDA Utrechtse Heuvelrug op 15 december. Hierbij zenden we u een verslag van de bijeenkomst. Uw bijdragen en standpunten neemt de CDA-fractie mee in haar afweging zodra er een voorstel voor desbetreffende locatie op tafel ligt.

Voor ons als fractie was het een zeer informatieve bijeenkomst. We zijn het erover eens dat een visie voor Driebergen wenselijk is. Er wordt nu vooral gekeken naar de verschillende aparte locaties. De gemeente zou tot een visie moeten komen voor het dorp als geheel, te beginnen bij het centrum, waarin is uitgewerkt waar en voor wie, wat gebouwd moet worden en vooral ook hoe het verkeer afgewikkeld wordt. Verkeersveiligheid is op alle locaties een aandachtspunt. Omwonenden voelen zich vaak overvallen en slecht geïnformeerd. Woningzoekenden zijn niet voldoende vertegenwoordigd en kunnen moeilijk begrijpen waarom het zo lang duurt voordat er iets gerealiseerd wordt. Er wordt veel geluisterd naar omwonenden en weinig naar woningzoekenden.

De volgende locaties hebben we besproken:

  • Het centrum van Driebergen, parkeerplaats Appelgaard, ABC-gebouw, ING, Catharijnestraat

Het burgerinitiatief ‘Hart voor Driebergen’ werkt aan een centrumvisie voor Driebergen. Het streven is een hart voor het dorp met een compactere dorpskern, meer ruimte voor groen en een mooie natuurlijke aansluiting op de landgoederen en herstel van zichtlijnen. De enorme hoeveelheid bovengrondse parkeerplaatsen kan worden vervangen door woningbouw voor starters en senioren (dichtbij voorzieningen), ondergronds parkeren en een dorpsplein met horeca, terrassen, winkels en gezellige ontmoetingsplekken. Daarnaast moet de verkeersoverlast in het centrum aangepakt worden en het benzinestation verplaatst uit het centrum, wat nu een obstakel vormt. Als de huidige gezichtsbepalende gebouwen in het centrum gesloopt of verbouwd zouden worden komt er ruimte vrij. Hart voor Driebergen wil helpen om een samenhangend plan te visualiseren in overleg met inwoners. Het idee is om meerdere varianten uit te werken en inwoners een keuze voor te leggen.

  • Woningen bij nieuwbouw basisschool Dolfijn

Hier is sociale woningbouw passend, denk aan appartementen voor starters en voor senioren (levensloopbestendig) met een mix van sociale en middeldure huur. Het zou goed zijn als er wordt gebouwd voor eigen inwoners of jongeren die hier weer willen komen wonen omdat ze hier hun ‘roots’ hebben. Hier moet sowieso meer aandacht voor zijn.

  • Arnhemsebovenweg 125

Dit gaat om een smalle straat met bedrijfsunits en woningen uit de jaren ‘40 en ‘50. Omwonenden zijn huiverig voor meer woningbouw omdat er nu al problemen zijn met zwaar verkeer. De huizen zijn hier niet op berekend en meer woningbouw op deze locatie is daarom geen goed idee. De plannen zijn nog niet bekend bij de gemeente en de buurt is ook niet geïnformeerd. Het is wel een idee om mogelijkheden te onderzoeken om de bedrijven te verplaatsen en een groene woonwijk te creëren die past in de omgeving.   

  • Diederichslaan 5, Hoofdstraat 65-71, Kraaijbeek 41, woonoord Kraaybeek

Deze locaties grenzen aan elkaar en er is besloten dat er voor dit hele gebied een samenhangende visie moet komen in samenspraak met eigenaren en bewoners. Omwonenden zouden hierbij ook graag betrokken worden. Er zijn zorgen over de ontsluiting. Ontsluiting op de Hoofdstraat is niet mogelijk en zal daarom ergens op de Diederichslaan komen. De verkeersdruk op de Diederichslaan is al hoog en door extra woningbouw zal de druk toenemen, wat ook negatieve effecten heeft op het landgoed Kraaybeekerhof. Woningbouw moet passen in de omgeving en in evenwicht zijn met de bestaande gebouwen en geen belasting vormen voor het woongenot. Hoogbouw is daarom niet wenselijk. Er wordt gedacht aan woningen in de duurdere categorie voor senioren, wonen met zorgpakket (Diederichslaan), middensegmentwoningen voor jongeren met kleinere units (aan de Hoofdstraat) en woningen specifiek voor senioren, in het sociale en middensegment (woonoord Kraaybeek).

  • Nassau Odijcklaan, de hof

Hoeveel woningen hier komen en hoe het bouwplan eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Het plan is dat er op dit terrein zelfstandige woningen komen voor ouderen. Deze ontwikkelaar richt zich vooral op zorgwoningen/woningen voor senioren. Nadeel is wel dat dit ver weg is van de voorzieningen. De ontwikkelaar zal nog met de omwonenden in gesprek gaan. Het terrein ligt in de buurt van de A12, wat problemen geeft met de huidige milieunorm. Ook hier is weer belangrijk dat het past in de omgeving. De plek zou ook geschikt kunnen zijn voor gezinnen/tweeverdieners.

  • Stationsomgeving, Driebergen-Zeist

Deze locatie ligt op een OV-knooppunt en dichtbij de snelweg. Dit zou een geschikte locatie kunnen zijn voor jongeren en tweeverdieners die gebruik maken van de trein, bus of auto. Het voordeel is dat het verkeer dan niet door het dorp hoeft te rijden. Als nadeel wordt opgemerkt dat dit gebied vooral ’s nachts en ’s avonds sociaal onveilig is. Het huidige fietspad van het station richting viaduct heeft geen verlichting en is daardoor onveilig in het donker. De verlichting zou bij voorrang, los van verdere bouwplannen, sterk verbeterd moeten worden voor voetgangers en fietsers. Overigens zou het wellicht logischer zijn om deze locatie te gebruiken voor bedrijven die nu in woonwijken liggen. Een visie is daarom ook zo belangrijk.

  • Valentijn, herontwikkelen “de Valentijn”

Dit terrein ligt dichtbij winkelcentrum De Sluis en is daarom heel geschikt voor senioren. We willen een zorgvuldige aanpak van dit gebied in samenspraak met de huidige bewoners. Het gebied is geschikt voor sociaal, midden en zeker ook voor huizen in het dure segment, om doorstroming te bevorderen. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor ouderen die nu alleen in een (ruime) gezinswoning wonen. Ook hoogbouw is gedeeltelijk mogelijk, twee of drie hoog, passend in de omgeving. Voor de huidige bewoners moet er wel een oplossing gevonden worden om op het terrein van Valentijn te kunnen blijven wonen. De woningbouwcorporatie heeft toegezegd dat woningbouwplannen vanaf 2025 reëel zijn.

Nogmaals veel dank voor uw deelname. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Marina Roelofsen
CDA Utrechtse Heuvelrug

marinaroelofsen.cda@gmail.com
Whatsapp: 06-400 48 011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.