02 juni 2020

Bijdrage Eric Enzlin Raadsvergadering 28-05-2020

Betreft: Raadsvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie

Dank U voorzitter,

Het voorliggende ontwerp stelt terecht dat het, wat betreft ambities en beleidsdoelen, om keuzes gaat met als oogmerk een gezonder, duurzamer en veiliger Veenendaal. Vraag is of de werkelijkheid niet vaak weerbarstiger en minder idealistisch zal blijken. 

De ambitie om te groeien en te bloeien snapt onze fractie. Daar zit wel onze grootste twijfel. Afgelopen decennia is Nederland hard gegroeid qua bevolking en economie. Ecologisch staan we er in ons land minder florissant voor. Het lijkt ons van belang dat bewust omgaan met groei. De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend moet er duidelijk sprake zijn van toegevoegde waarde.

Inzake de 30% norm in de sociale woningbouw stipte de wethouder stipte terecht aan dat die norm is overeengekomen tussen de coalitiepartijen, richtinggevend is en in dat kader er periodiek berekeningen in aantallen voor een kortere termijn plaatsvinden. Er wordt altijd een behoefte analyse gemaakt. Dat is precies de aanpak die onze fractie altijd heeft gesteund en nog steeds steunt. 

Namens de werkgevers werd ingebracht, dat er, door het omkatten van bedrijfsterreinen in woningbouwlocaties, een onbalans tussen wonen en werken dreigt te ontstaan. Dus pleiten de werkgevers voor meer werklocaties in het Stationsgebied! Volgens de CDA fractie terecht. 

Met de bouwhoogten in het ontwerp Omgevingsvisie is een “Hong Kong aan de Grift” niet aan de orde. En dat is iets van onze fractie ook niet wenselijk acht voor onze gemeente. Voorts blijken appartementencomplexen, zeker grote, niet energieneutraal te kunnen worden gebouwd. Dus hoe meer Veenendaal, binnen de rode contouren, wil groeien in het aantal inwoners en verdichting nastreeft hoe moeilijker het wordt om duurzaam energieneutraal te worden. Een doelstelling waarvan wethouder Verloop terloops al opmerkte dat die naar zijn indruk wellicht niet geheel te realiseren zal blijken. 

RIVM onderzoek leert dat bewoners zonder voortuin, zonder groenstroken of bomen in de straat of met een ander uitzicht vanuit de woning dan op groen of water duidelijk minder tevreden zijn dan gemiddeld. Die bewoners wonen in de binnenstad of in Vinex wijken. Bij stedelijk ontwikkeling is kennelijk onvoldoende aandacht geweest voor groen. De meest tevreden stedelingen wonen het dichtst bij groen. 

Groen is het nieuwe goud. De CDA fractie wil een beter en kwalitatief groen zonder dat het ten koste gaat van de uitgaven voor het Sociaal Domein  Daarom is het volgens de CDA fractie hoog tijd de waarde van stadsparken en groen te herdefiniëren. Ze leiden bijvoorbeeld tot minder CO2, minder depressies, obesitas, astma, verlaagt het stress niveau, minder gebruik van ritalin enz.. Kortom: minder zorgkosten én een langere levensverwachting. Medio 2018 publiceerde het RIVM er een prachtig Rapport over. Wethouder : het CDA brengt een oplossing onder uw aandacht: we moeten, wat de fysieke leefomgeving betreft, dezelfde kant op als het Sociaal Domein. In het Sociaal Domein zijn door vrijwilligers taken die de overheid voorheen verrichtte, overgenomen. Burgers én bedrijven blijken mee te betalen of melden zich aan als vrijwilliger, omdat ze zich meer betrokken voelen bij een betere samenleving. In de USA, maar inmiddels ook in Nederland (Tilburg en Utrecht) zie je dat, parken en grond waarop groen is geplant publiek eigendom blijven. Maar het beheer door de publieke en private sector gezamenlijk plaatsvindt. 

Die discussie willen we graag met U komende maand gaan voeren. Want onze geschetste aanpak maakt mogelijk dat de ongetwijfeld spannende gesprekken tussen U en de heer Verloop als schatbewaarder met meer perspectief voor het groen kunnen worden gevoerd.

Last but not least: Onze fractie is voor het stimuleren van lopen en fietsen. En als dat leidt tot minder autogebruik: prima. Veel aandacht heeft bij het CDA een gezond verdienmodel van onze gemeente. Veenendaalse ondernemers moeten in ons beleid kunnen terugzien dat wij ons druk maken om hun belang. Onze fractie vindt dat het behoud en het versterken van de detailhandelsinfrastructuur enerzijds en STOMP anderzijds onvoldoende met elkaar samengaan. Het CDA is tegen het stimuleren van lopen en fietsen ten gunste van het gebruik van de auto door het actief ontmoedigen van het gebruik van de auto met behulp van fysieke ingrepen als het “knippen” van wegen. Het leidt voorts tot meer CO2 uitstoot. Ook is onze fractie niet voor het fiets- en autoluw maken van de Binnenstad. Dat zien we niet als consistent beleid en lijkt ons niet in overeenstemming met Uw gedrag wethouder in de vorige raadsperiode. Veenendaal vervult een regiofunctie. Gezinnen van buiten en binnen Veenendaal moeten met de auto naar het centrum kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.