11 november 2020

'Groen is het nieuwe goud’

Reactie CDA Veenendaal op begrotingsbehandeling in de raad:

Donderdag 5 november en gisteravond, maandag 9 november, heeft de raad van Veenendaal gesproken over de begroting voor komend jaar. Het is een aparte tijd, want alle vergaderingen moeten online en dat maakt diepgravende inhoudelijke discussies niet gemakkelijker. Desalniettemin is dit de belangrijkste vergadering van het jaar, want er wordt een begroting vastgesteld die gaat over vele miljoenen en effect heeft op alle inwoners van Veenendaal.

Namens CDA Veenendaal heeft fractievoorzitter Harold Schonewille, zoals aangekondigd in het onderstaande filmpje, verschillende onderwerpen ingebracht. Die onderwerpen hebben wij vertaald naar een aantal moties en amendementen.
https://www.youtube.com/watch?v=LUx5nvc4hZM...

“Groen is het nieuwe goud’’ was onze motie die opriep om te onderzoeken hoe we in Veenendaal het beste tot een integrale visie konden komen op de ontwikkeling van de binnenstad en onze parken en plantsoenen. Wij willen graag een integraal beleid en visie vanuit het college, om te voorkomen dat we voortdurend het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn of incidenteel met projecten aan de slag te gaan. Wij zien groen als het nieuwe goud, en wij willen dit graag verweven zien in de plannen voor een nieuwe binnenstad. Helaas stemden de coalitiepartijen hier tegen, al gaf de VVD Veenendaal wel aan de gedachte en lijn interessant te vinden. Bij deze dan ook een uitnodiging om samen te werken aan een visie op dit gebied, en dit samen volgend jaar naar de raad te brengen.

Daarnaast hadden wij een amendement geschreven over Energieneutraal 2035, omdat het college ervoor kiest de ambitie om energieneutraal te zijn in 2035 los te laten, en dit te verschuiven naar 2050. Wij onderkennen dat de energietransitie veel vragen en obstakels met zich meebrengt. Wij vonden het echter niet passend om nieuw beleid te introduceren in een begroting (die is daar niet voor bedoeld) en zeker niet als daar niet vantevoren Raadsbreed uitgebreid over gediscussieerd kon worden. Om toch invloed uit te kunnen oefenen op dit proces, hebben wij ons amendement ingediend. Het amendement vraagt om elke vier jaar te bekijken of energieneutraliteit mogelijk eerder in Veenendaal kan worden bereikt dan in 2050. Wij vonden het opvallend dat bijvoorbeeld de Christenunie Veenendaal tegen stemde; zij hadden aangegeven “koers te willen houden”, maar stemden opmerkelijk genoeg wel in met het verplaatsen van Energieneutraal 2035 naar 2050. Ons amendement pleitte juist voor een voortdurende herevaluatie of energieneutraliteit wellicht toch eerder haalbaar is, in lijn met de wensen van de wethouder, - bijvoorbeeld door gebruik van nieuwe technieken. Dat de ChristenUnie hier niet in meegaat valt ons tegen, en vinden wij slecht voor het besef van urgentie met betrekking tot de energietransitie en onze mogelijkheid als gemeente om hier flexibel in te kunnen sturen.

De wijze waarop het college met de inbreng en voorstellen vanuit de Raad is omgegaan, het schenden van de eerder bij de kaderbrief gemaakte afspraak om geen nieuw beleid in de begroting te introduceren en het feit dat de algemene reserve zakt onder het door de Raad vastgestelde minimumniveau van 16,5 miljoen euro, maakt dat deze begroting over het geheel bezien onvoldoende is. Het CDA heeft daarom opnieuw, net als vorig jaar, tegen gestemd.

We gaan uiteraard wel opgewekt verder met het maken van goede plannen, om zo te proberen op een constructieve manier Veenendaal een stukje mooier te maken.

U kunt alle amendementen hier terugvinden:

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/.../10%20Set%20in...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.