01 februari 2018

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten.

In de raadsvergadering van 25 januari 2018 is het rekenkamerrapport “Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten” door de raad unaniem overgenomen.

Voorafgaand aan dat besluit is er in de raadscommissie uitgebreid gediscussieerd over de inhoud van het rapport.

De fractie stelde zich onverkort achter dit rapport en steunde daarmee ook de aanbevelingen c.q. de beslispunten aan het college.

De grote vraag was uiteraard neemt het college de aanbevelingen en de conclusies over? Tijdens de raadsvergadering deelde de wethouder mee dat zij dat zal doen!

Uit de ingekomen stukken blijkt dat het college een parallelonderzoek “klantbeleving en effectiviteit re-integratie werkt” heeft laten uitvoeren. Eigenlijk dezelfde vragen waar de rekenkamercommissie onderzoek naar heeft gedaan.

Het college werkt aan verbetering van de vaststelling van de effectiviteit van het re-integratietraject. Wij hebben gevraagd om de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

In zowel het rekenkamerrapport, als het klantbelevingsrapport van het college wordt aangegeven dat de leefwereld sterk verschilt met de systeemwereld. Dit wordt met diverse praktijkvoorbeelden gestaafd.

De CDA-fractie heeft in de afgelopen periode meermalen het item “Streng aan de poort” aan de orde gesteld. Inlevingsvermogen, rechtvaardigheid en barmhartigheid worden node gemist, terwijl de Participatiewet uitdrukkelijk ruimte biedt tot maatwerk.

Het is verheugend dat het college aangeeft dat in samenwerking met de cliëntenraad werk en inkomen gewerkt wordt om de kloof tussen belevingswereld en de systeemwereld te overbruggen. Het gaat hierbij over communicatie en bejegening.

De fractie heeft geconstateerd dat de uitvoering de laatste tijd verbetert.

Er zijn fouten gemaakt, maar het college heeft de handschoen opgepakt door de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen!

Het gehele rapport is te vinden op de site van de gemeente Veenendaal.

https://gemeenteraad.veenendaal.nl/agendas-met-vergaderstukken/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.