Groen & Duurzaam

Het CDA wil de binnenstad vergroenen. In 1997 werd Veenendaal nog als groenste stad van Europa uitgeroepen. Maar daar is anno 2018 weinig meer van over. Wij willen de ambities op dit gebied vastleggen. We moeten kijken naar schoner rijden, ons afvalwater, ons drinkwater, onze gebouwen anders verwarmen en meer aandacht voor vogelvriendelijkheid krijgen. Kortom: de biodiversiteit in onze stad moet meer aandacht krijgen. Het CDA wil daarom ook meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Wel blijven we de financiële haalbaarheid van deze plannen goed bekijken. Niet altijd zit de winst in de financiën, daar kunnen we realistisch over zijn. DEVO is een goed voorbeeld waar de controle achteraf streng moet zijn. Vooral omdat de realiteit weerbarstiger is dan gepland.

Het CDA Veenendaal is voor alsnog voor het gescheiden ophalen van afval. Wij zien vooral winst in de bewustwording bij de inwoners van Veenendaal. De winst zit niet in de kosten. Het gescheiden ophalen van plastic afval in combinatie met Diftar (de voorscheiding variant) lijkt op termijn niet de optimale keuze om de recycling doelstellingen te kunnen realiseren. Het CDA kiest voor oplossingen die de meeste milieuwinst opleveren. Daarom wil CDA Veenendaal dat de gemeente Veenendaal in een zo vroeg mogelijk stadium een onderzoek instelt welke inzamelingsvariant op termijn de beste recycling mogelijkheden biedt.

In 2035 wil Veenendaal energieneutraal zijn. Wij pleiten voor een stappenplan waarbij de Gemeente de regie neemt en zowel inwoners als bedrijfsleven een rol spelen, bijvoorbeeld via Zonnepanelen op daken die daarvoor geschikt blijken. Via de 'postcoderoosregeling' kan deze geproduceerde energie beschikbaar worden gesteld aan particuliere huishoudens. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. Tevens biedt dit aanleggen van zonnepanelen op bedrijfspanden esthetisch voordelen  boven die in een weiland.

CDA Veenendaal zou graag zien dat de gemeente Veenendaal, in samenwerking met andere gemeenten in Food Valley en het Waterschap Veluwe Vallei de mogelijkheden gaat onderzoeken van de bouw op termijn van sterk verduurzaamde rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze produceren kunstmest, fosfaten en biogas waarmee de meer investeringen worden terugverdient. Deze installaties dragen bij aan een duurzame economie en forse kostenbesparingen.

Het aantal diersoorten blijkt ook in Nederland terug te lopen. Met name verschillende insecten- en vogelsoorten. Het CDA vindt dat bij het aanbrengen van woning isolatie van onze (huur)huizen er aandacht moet worden besteed aan biodiversiteit. Spouwmuren worden soms door insecten en vogels gebruikt als kraamkamer en/of overwinteringsplek. Daar moeten tijdig realistische alternatieven voor beschikbaar zijn om te voorkomen dat sommige zeldzame diersoorten massaal het slachtoffer worden van woningisolatie.

Het CDA vindt dat de gemeente, in het kader van het op te stellen klimaat en energieplan, tevens de behoefte aan slimme lokale netwerken met opslagcapaciteit voor groene stroom in kaart brengt om te vermijden dat er instabiliteit in het stroomnet kan ontstaan door toenemende pieken van elektriciteit uit windmolens en zonnecellen.

Het CDA vindt dat duurzaamheid niet alleen een moreel vereiste om de aarde op een goede manier aan toekomstige generaties over te dragen, duurzaamheid zal steeds meer het maatschappelijk verdienmodel van de toekomst zijn.

Concreet:

  • Veenendaal is in 2035 energieneutraal. De gemeente komt met een projectplan om dit mogelijk te maken;
  • De gemeente stimuleert groene initiatieven;
  • Gemeentelijke activiteiten die groener kunnen, worden groener uitgevoerd wanneer dit geen onredelijke meerkosten met zich meebrengt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.