Leefbaarheid – Goed wonen voor jong en oud

Veenendaal is een stad waar iedereen mee kan doen, van jong tot oud. Maar we staan niet stil, onze bevolkingssamenstelling verandert. In de strategische visie 2040 is gesproken over een afnemende bevolkingsgroei. Het CDA vindt dat er duidelijkheid moet komen op de vraag of Veenendaal wel de goede woningvoorraad heeft die voldoet aan de wensen van de toekomstige bevolkingssamenstelling. Te denken valt aan de toenemende vraag rondom grondgebonden woningen voor ouderenhuisvesting, maar ook de huisvesting voor eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en expats verdient aandacht.

Woonwijken moeten voor jong en oud bewoonbaar blijven. Kinderen moeten buiten kunnen spelen in een autoluwe wijk met voldoende speelgelegenheden.  Kwetsbare ouderen  of mensen met een psychiatrische achtergrond moeten zich veilig blijven voelen. Dat vraagt om vriendelijke wijken. De pilot dementievriendelijke wijk in het Franse Gat is hier een goed voorbeeld van.

Voor ouderen kunnen hofjeswoningen een uitkomst zijn. Zeker als die hofjeswoningen in de buurt van (zorg)voorzieningen worden gebouwd. Dan bieden ze een veilige plek en voldoende aanspraak. Het CDA is voorstander van het bouwen van wijken waarin senioren tussen jonge gezinnen blijven wonen. Daar moeten soms aanpassingen aan de openbare ruimte voor gerealiseerd  worden.

Binnen FoodValley is Veenendaal een ideale plek voor jonge gezinnen. Veenendaal heeft alles in huis om zich als ideale woonplaats te positioneren. Ons huisvestigingsbeleid is goed afgestemd op bedrijven, hun medewerkers en gezinnen.

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor scheefwonen en omgekeerd scheefwonen. Het CDA Veenendaal zoekt oplossingen niet in cijfers of percentages. Goed beleid waarmee er een betere balans komt in het woningaanbod moet het uitgangspunt zijn.

Onze woonplaats voldoet aan haar verplichting voor de vestiging van statushouders. Wel komt hierdoor extra druk op de verhuurbare woningen. Wij willen dan ook dat het college alles op alles zet om iedereen die recht heeft op een woning goed te huisvesten. In nauw overleg met de woningcorporaties moet de gemeente zorgen dat de woningvoorraad voldoende is en blijft voor iedereen.

Concreet:

  • Het CDA hecht aan een gemengde samenleving, waar arm en rijk, oud en jong, ziek en gezond, samen wonen, werken en leven in dezelfde wijken. Woon- en winkelgebieden worden zo ingericht dat deze de doelgroepen geschikt zijn;
  • Veenendaal is een prachtige plaats waar het prettig wonen is. Dat vraagt regionale aandacht. Zodat de nieuwbouwwijken kunnen gaan groeien;
  • Wachtlijsten voor huurwoningen worden weggewerkt, scheefwonen wordt aangepakt;
  • Het CDA wil dat er meer huurhuizen in een hoger segment komen. Deze huizen moeten ook geschikt zijn voor starters met een tijdelijk arbeidscontract;
  • Veenendaal blijft voldoen aan de vestigingsverplichting voor statushouders. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.