Rondweg-Oost

Door de nieuwe wijk ‘de Veenderij’ in Veenendaal-Oost zal de verkeersdruk toenemen op de Rondweg Oost, vooral als ook de (nieuwe) Lidl een bovenwijkse functie zal blijken te gaan vervullen en dit zal leiden tot ongewenste verkeersstromen. Het CDA vindt dat dan ook zo snel mogelijk moet  worden onderzocht of en hoe de capaciteit van deze weg verhoogd wordt. De leefbaarheid voor de omwonenden van deze routes blijft belangrijk en mag niet aangetast worden.

Als de voorgenomen verbreding van de Rondweg Oost onomkeerbaar blijkt te zijn, kan dat volgens ons alleen door verdieping of ondertunneling van de N233. Wij willen een betere ontsluiting van Veenendaal Oost. Te denken valt aan een tweede toegangsweg, een ongelijkvloerse kruising of meer gebruik van bestaande toegangswegen. Hierbij zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en doorstroming belangrijk. Het moet een structurele oplossing zijn waarbij de ontsluiting van de bedrijventerreinen goed wordt geregeld. De bewoners van deze wijk krijgen snel duidelijkheid over deze ontwikkeling

Op de Rondweg West is verbreding van de weg niet mogelijk. Maar door het goed afstemmen van de verkeerslichten kunnen we hier de luchtkwaliteit voor de aanwonenden verbeteren. Uiteraard moeten er goede oplossingen komen voor andere knelpunten in de spits. Zoals het kruispunt Grote Beer/Nieuwe weg, waar forensen het lokale verkeer ernstig hinderen.

Concreet:

  • Als de voorgenomen verbreding van de Rondweg Oost onomkeerbaar blijkt te zijn, pleit het CDA vooral voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Dit kan bereikt worden met aanleg van ongelijke kruisingen en verdieping of ondertunneling van de N233. Het CDA zal echter ook een balans zoeken in de financiële consequenties;
  • Als er wordt verbreed of verdiept, wordt er veel aandacht besteed aan de inwoners die schade ondervinden van de verbreding, ook wanneer hier kosten aan zijn verbonden;
  • Bij de uitvoering van de aanpassing moet de leefbaarheid voor bewoners voorop staan;
  • Op korte termijn komen er meer toegangswegen van en uit Veenendaal Oost;
  • De Rondweg West wordt niet verbreed, maar er worden maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.