Zorg

Zorgen voor elkaar hoort bij mensen. Door te helpen, te luisteren of iets uit handen te nemen, laten we deze afhankelijkheid zien. Tegelijkertijd geeft zorgen voor elkaar extra betekenis aan onderlinge relaties. Dit kan in verschillende vormen: van informeel tot constante professionele zorg.

Goede zorg

Professionele en informele zorg kunnen niet zonder elkaar bestaan. In de ideale situatie vult de professionele zorg de gaten die niet opgevuld kunnen worden door de informele zorg. De relaties en netwerken die inwoners zelf hebben op het gebied van zorg zijn waardevol.

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wanneer ze zorg nodig hebben, deze ook snel en goed geleverd wordt. Hulp bij de aanvraag van een uitkering of andere vormen van ondersteuning zijn daarbij onontbeerlijk.

voor iedereen

Zorg is veel meer dan alleen handen aan het bed. Voor mensen die hiervan afhankelijk zijn ligt vereenzaming op de loer. Persoonlijke aandacht is daarbij nodig. Samen met het sociale netwerk, zorgprofessionals en vrijwilligers moet er gekeken worden naar dat wat het leven zinvol en waardevol maakt. De gemeente kan een sociaal netwerk stimuleren door kwalitatief goede voorzieningen in de wijk te faciliteren zodat bewoners er een fijne woonomgeving van kunnen maken. De eerdergenoemde hofjeswoningen sluiten mooi aan bij dat uitgangspunt; ook een seniorenappartement dat naast een gezinswoning ligt, kan een goede oplossing zijn. In het plan “wonen met zorg en ouderenhuisvesting” is hierin al een flinke stap gezet.

Beschikbaar en betaalbaar

Goede zorg is voor iedereen beschikbaar en betaalbaar. De kosten voor de zorg en de sociale voorzieningen blijven oplopen. Tegelijkertijd zien we dat het gemiddelde inkomen van de mensen die zorg gebruiken ook stijgt. Voor huishoudelijke hulp of andere maatschappelijke regelingen wordt een bijdrage naar draagkracht gevraagd. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, staat het CDA voor passende regelingen. Er moet voorkomen worden dat mensen door stapeling van regelingen en bijbehorende eigen bijdrages in de problemen komen.

Goed georganiseerd

Als jongeren een steuntje in de rug nodig hebben kan het CJG dat steuntje bieden. Als er meer nodig is dan moet de zorg goed worden afgestemd door de zorginstanties. Voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen als ze 18 jaar worden moet een gerichte aanpak komen.

Zorg- en hulpverlenende instanties worden op verschillende manieren gecontroleerd. De overheid en de inspectie spelen daarin een belangrijke rol. Voorkomen moet worden dat processen belangrijker worden dan mensen. Zorgprofessionals moeten niet beperkt worden bij hun werk door regels en voorschriften. Zij moeten kunnen werken vanuit hun hart met creativiteit en lef. Het CDA wil het vertrouwen in de kennis en kunde van de zorgprofessional opnieuw op het voetstuk zetten. En hen helpen en ondersteunen op alle vlakken.

Het CDA pleit voor een gemeentelijke Ombudsman voor het hele sociale domein.

 Concreet:

  • Het CDA vindt dat de gemeente binnen één maand moet beslissen of iemand recht heeft op zorg of een uitkering;
  • Wanneer iemand zonder zorg of inkomsten zit, dan volgt binnen vijf dagen een huisbezoek en wordt direct een voorschot uitgekeerd als dat nodig blijkt;
  • Het CDA versterkt vrijwilligers en mantelzorgers, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving;
  • Wij hebben vertrouwen in professionals, die moeten de ruimte krijgen. Waar dat mogelijk is verminderen we regels en bureaucratie;
  • Voor zorg mag een eigen bijdrage worden gevraagd. Hierbij moet rekening gehouden worden met de financiële draagkracht van iedereen en voorkomen worden dat door stapeling van eigen bijdragen kosten uit de hand lopen;
  • Gerichte aanpak voor jongeren die 18 worden en van de Jeugdwet overgaan op de WMO;
  • Het CDA wil een gemeentelijke Ombudsman voor het hele sociale domein. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.