03 juni 2021

Aanscherping regels voor verenigingen en vrijwilligers

Op 1 juli 2021 is het zover. Dan krijgen ook de Woerdense verenigingen en vrijwilligers te maken met een nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Een wet die administratief en financieel heel wat van hen vraagt. Een grote afname van het aantal vrijwilligers, met name bestuurders, wordt gevreesd. Voor CDA-raadslid Rumo van Aalst aanleiding tot het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Van Aalst: ‘De kracht van Woerden zit mede in het grote aantal vrijwilligers die zich op alle fronten actief inzet. Daar moeten we als gemeente Woerden heel zuinig op zijn. Het is goed dat in Den Haag actie is ondernomen na een aantal schandelen bij o.a. Vestia, Amarantis en Meavita. De wet die vrij recent door de Eerste Kamer is goedgekeurd heeft echter ook grote gevolgen voor het verenigingsleven en hun vrijwilligers.’

De belangrijkste pijnpunten op een rij:

-  Aangescherpte regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders bij faillissement of financieel tekort. Om dit risico af te dekken, is het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk geworden;

- de statuten moeten een update krijgen in verband met nieuwe voorwaarden die voortborduren op codes voor ‘goed bestuur’ of ‘cultural governance’;

- de vraag staat open of een kascontrolecommissie nog voldoende is of moet de gang naar de accountant worden gemaakt?

- en alle afspraken die in het kader van de nieuwe wet worden gemaakt, moeten statutair bij de notaris worden vastgelegd. Dat raakt de verenigingskas stevig.

Van Aalst: ‘Het is heel goed als nieuwe regelgeving wordt gemaakt om misstanden bij organisaties en rechtspersonen te voorkomen. Echter, deze wet schiet zijn doel voorbij. Onze verenigingen en vrijwilligers kunnen flink aan de bak. Kan de gemeente hen helpen bij de implementatie van de nieuwe regels? Zijn zij überhaupt op de hoogte van alles wat op hen afkomt? Tijd voor vragen aan het college!’

De vragen die 1 juni bij het college zijn ingediend:

1. Is er vanuit de gemeente voorlichting aan verengingen gegeven over de komst van deze nieuwe wet? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college bereid dat alsnog op heel korte termijn te doen?

2. Zijn er zorgelijke signalen bij de gemeente binnengekomen over de nieuwe wet?

3. Is het college bereid om actief hulp aan verenigingen te bieden bij de implementatie van de nieuwe wet?

4. Is het college bereid om de raad via een raadsinformatiebrief of een themabijeenkomst te informeren over de impact van deze nieuwe wet op het Woerdense verenigingsleven?

Met belangstelling wachten wij de antwoorden af, in de verwachting dat het college deze vragen voortvarend oppakt. Het is immers kort dag tot 1 juli.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.