05 november 2020

Bijdrage CDA Woerden bij de Algemene Beschouwingen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 vindt in Woerden de raadsvergadering plaats waarin de gemeentelijke begroting voor het jaar 2021 wordt behandeld, eventueel wordt geamendeerd en wordt vastgesteld. Het is traditie dat alle raadsfracties tijdens die vergadering hun algemene visie op die begroting uitspreken, en het geheel van die visies wordt de 'Algemene Beschouwingen' genoemd. Hieronder vindt u de visie van de CDA Woerden raadsfractie, uitgesproken door fractievoorzitter Job van Meijeren :

Voorzitter, geachte leden van de raad, beste inwoners van de gemeente Woerden,

Een aantal van jullie weet dat ik vorige maand opnieuw vader ben geworden. En ik wil gelijk maar even vertellen wat ik één van de ergste dingen vindt als je vader wordt. Je moet dan namelijk naar het consultatiebureau. En zo’n bezoekje start altijd met het ‘weegmoment’. Je moet je kind uitkleden – huilen. Op de koude weegschaal leggen – krijsen. Iedere ouder kent dat leed.

Afijn. Deze begrotingsbespreking is ook een soort ‘weegmoment’. Hoe staat het ervoor?

De vijf belangrijke opdrachten voor het college liggen goed op koers.

  1. Het tempo om 200 tot 300 woningen per jaar te bouwen zit er goed in. In Zegveld bijvoorbeeld, klinkt de heimachine mij iedere morgen als muziek in de oren.
  2. Er zijn forse stappen gezet om verkeersknelpunten op te lossen. In Woerden West en in Woerden Oost. Goed voor fietser en de automobilist.
  3. Over het derde doel, de financiën op orde brengen, hebben we vorige maand gesproken. Dat debat hoeven we niet over te doen. Het resultaat is ingrijpend, maar het huishoudboekje is op orde. Eén kanttekening daarbij is dat het CDA, samen met anderen, vindt dat we in 2021 minder geld uit de algemene reserve moeten halen. Het geldt dat we er wel uithalen wordt wat ons betreft in 2022 weer teruggestort. We steunen twee amendementen hierover.
  4. Het vierde doel, stappen zetten naar een duurzame transitie, krijgt langzaam vorm. Voor het CDA mag dat sneller en concreter. Maar : stap voor stap is ook vooruit. Voor het CDA is het helder : we moeten de transitie van energie niet doorschuiven naar toekomstige generaties. We moeten ook oog hebben voor het karakter van ons Groene Hart. We gaan niet het hele Groene Hart volplempen met windmolens en zonnevelden. Ik denk dat er niemand is in onze raad die dat wil. De strijd van Jaap Quichot en zijn vrienden is ook een beetje gericht op een verzonnen angstbeeld. Het CDA kijkt uit naar een voorstel dat nuance heeft en een Woerdense maat. We staan positief tegenover de motie om zon op dak te onderzoeken. Wat in onze ogen echter daarin ontbreekt is de opdracht om ook de potentie van zon op daken van kleine collectieven van huishoudens te onderzoeken.
  5. De vijfde opdracht is het sociaal domein dichter bij de inwoners te organiseren. Uit de samenleving en het maatschappelijk middenveld krijgen we inmiddels signalen dat die beweging vorm krijgt. Het CDA vindt dat de raad daar nog wel wat beter zicht op mag krijgen. Of inwoners in een eerder stadium contact krijgen, hoe de verwijzing naar type zorg verloopt en de duur van behandelingen. En hoe de samenwerking met maatschappelijke partners verloopt. We dienen daarom een motie in om die informatie halfjaarlijks op tafel te krijgen.

Voorzitter, tot zover dit eerste deel van het ‘weegmoment’. Wat het CDA betreft: goed op koers, maar ook nog flink wat te doen. Maar hier stopt het niet.

Dit jaar kwam een plotselinge gezondheidscrisis op ons af. Ik wil vanaf deze plaats mijn grote waardering uitspreken voor de niet-aflatende inzet van burgemeester, wethouders en de gemeentelijke organisatie in deze heftige periode.

En het stopt nog niet. Corona werpt zijn schaduwen vooruit naar 2021. Daarom is de belangrijkste opdracht in 2021 voor het college: Woerden door de coronacrisis en haar gevolgen heen loodsen.

Om de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van corona op te vangen willen we, samen met andere partijen, het college drie opdrachten meegeven.

  1. Werkloosheid tegengaan. Door mensen van werk-naar-werk te begeleiden of van werk naar onderwijs. De wethouder is er reeds mee aan de slag. Ga zo door en kom met acties en maatregelen terug bij de raad. Benut daarbij de Technohub en onze Woerdense ondernemers.
  2. De economische gevolgen voor onze binnenstad opvangen. De horeca wordt hard getroffen. Maar ook winkeliers in het centrum hebben het zwaar. De wethouder heeft aangegeven hierover al in overleg te zijn. Het kan dat we ook een aantal fundamentele keuzes moeten maken om onze binnenstad gezond en toekomstbestendig te houden. Wij denken daarover graag met u mee.
  3. Het welzijn van onze inwoners beschermen. De gezondheid van inwoners staat onder druk. Ik hoorde van een kwiek omaatje, met altijd een volle agenda, die nu antidepressiva krijgt. Eenzaamheid verslaat zijn duizenden. Wij vragen het college om het welzijn topprioriteit te maken. Hier samen met de maatschappelijke partners actie op te ondernemen. Er zal tijd, zorg en aandacht nodig zijn om te helen wat kapot is gegaan.

Dat brengt me bij het laatste, voorzitter.

Als ik dat krijsende kind in die weegschaal zie, dan lijkt dat soms op de echte wereld. Hufterigheid. Agressie. Viruswaanzin. Het lijkt soms wel de nieuwe norm. Wat ons betreft kan Woerden alleen daarom al wel vier BOA’s gebruiken.

In de polarisatie van deze tijd is eensgezindheid nodig. We moeten allemaal een beetje extra op onze woorden te letten. Allemaal een beetje bijdragen aan hoop en optimisme. Allemaal een beetje extra licht schijnen in deze donkere tijd.

Want als je dan nog eens naar de meter van de weegschaal kijkt, dan weet je dat gekrijs alleen geen gewicht in de schaal legt.

Ik wens het college en ons allen toe dat wij met licht van gewicht mogen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.