22 april 2017

CDA stemt tegen bestemmingsplan crematorium op Rijnhof

(Foto: Edo de Roo)

In de Raadsvergadering van 20 april 2017 heeft een meerderheid tegen het bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof gestemd, en het plan is daarmee verworpen. Het bestemmingsplan had de bedoeling de weg vrij te maken voor de vestiging van een crematorium op Geestdorp. Het College zal nu eerst een procesvoorstel doen aan de Raad, voordat opnieuw wordt gewerkt aan de vestiging van een crematorium in Woerden.

Raadsvergadering

In de voornoemde raadsvergadering stemde een meerderheid bestaande uit CDA Woerden, Inwonersbelangen, Lijst van der Does en CU/SGP tegen het voorstel. Het belangrijkste argument voor deze partijen was dat een crematorium op Rijnhof veel extra verkeer genereert en dat de smalle weg op Geestdorp daarvoor niet geschikt is zonder aanvullende verkeersmaatregelen. Het CDA Woerden bezocht meerdere informatiebijeenkomsten waar de bewoners van het gebied door de gemeente werden bijgesproken over de vestiging van het crematorium. Daarbij zijn ook wij steeds in gesprek geweest met deze bewoners aangaande hun zorgen over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op Geestdorp. In de reactie op de zienswijzen is het College echter op geen enkele manier aan de zorgen van de bewoners tegemoet gekomen. Deze zorgen werden steeds cijfermatig weggeredeneerd.

Voor het CDA is die bestuurlijke koers niet te steunen. Het College plaatste wel zakpalen op ’s-Gravensloot en Groenendaal, maar komt op een soortgelijke andere weg blijkbaar tot een totaal andere afweging. Het College had ten minste de mogelijke verkeersoplossingen in kaart kunnen brengen. Hoewel wij meeleven met de behoefte die er onder inwoners bestaat om overleden dierbaren in de eigen gemeente te kunnen cremeren, bracht deze houding van het College ons toch tot het besluit om niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onzorgvuldig planproces

De route van het planproces naar het bestemmingsplan is door het College de afgelopen jaren niet zorgvuldig genoeg doorlopen. Niet een besluit van de Raad, maar een gesprek in de laatste commissievergadering van de vorige raadsperiode was voor het College voldoende aanleiding om met de vestigingsplannen aan de slag te gaan. Er is wel een locatieafweging gemaakt maar alleen door het College, die hiermee niet naar de Raad ging. Er is zodoende nooit een openbare afweging gemaakt van de voor- en nadelen van verschillende locaties.

Ook maakte de gemeente forse kosten in dit initiatief zonder dat er al zicht was op een exploitant. Tot slot zijn de zorgen over het verkeer steeds aangekaart door de inwoners van Geestdorp, maar is daar door het College weinig tot niets mee gedaan. De afgelopen jaren sprak het CDA steeds zijn zorg uit over de gang van zaken in dit dossier. Bij het afsluiten van het bestuursakkoord eerder dit jaar resulteerde dit zelfs in de notitie dat de kans bestond dat een meerderheid van de partijen niet akkoord zou gaan met de locatie Geestdorp als de zorgen over het verkeer niet voldoende zouden zijn weggenomen.

Hoe nu verder?

De wens van inwoners om overleden dierbaren te cremeren in plaats van te begraven neemt toe in de Woerdense samenleving. Het CDA Woerden is daarom ook van mening dat het vestigen van een crematorium in woerden wenselijk is. Wel moet zo’n ontwikkeling in de juiste volgorde gebeuren, waarbij een marktpartij voor de exploitatie van een crematorium aan de voorkant meedenkt over de invulling van een bestemmingsplan. Tijdens de raad van 20 april 2017 werd er ook gesproken over dergelijke kaders, en het College zal binnenkort met een voorstel komen om die kaders door de Raad vast te laten stellen.

Wat het CDA Woerden betreft zal de raad vervolgens ook een locatieafweging vaststellen. Het CDA Woerden zal de vestiging van crematorium in Woerden steeds beoordelen op haalbaarheid, ruimtelijke inpassing, volksgezondheid en een goede verkeersafwikkeling. Alleen dan kan er voldoende draagvlak ontstaan bij de bevolking, en biedt het de mogelijkheden om een crematorium in Woerden daadwerkelijk te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.