14 oktober 2020

CDA vragen inzake verkeersveiligheid bij bouw zuiveringsstation

(Artist impression zuiveringsstation Hooge Boom (Oasen))

Het CDA Woerden heeft kennis genomen van de beantwoording door het College van Burgemeester en Wethouders van de schriftelijke vragen ex artikel 42 Reglement van Orde inzake verkeersveiligheid bij bouwprojecten bij scholen (20R.00854). Ten aanzien van de situatie bij het Kalsbeek College heeft het CDA echter een aantal vervolgvragen.

Het college geeft in de beantwoording aan dat bij bouwvergunningen de verkeersveiligheid altijd als zwaarwegend argument wordt meegenomen. Indien het nodig is om aanvullende maatregelen te nemen, dan wordt dat in de vergunning opgenomen. Vervolgens stelt het college dat het opstellen van een BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) onderdeel van de vergunning wordt.

In dit plan, dat na vergunningverlening moet worden uitgewerkt en afgestemd met de gemeente, wordt aangegeven hoe de verkeersveiligheid rondom de scholen en schoolroutes kan worden gewaarborgd en welke aanvullende maatregelen daarbij nodig zijn. Dat roept echter de volgende vragen bij het CDA de volgende vragen op:

  1. Hoe kun je eerst stellen dat verkeersveiligheid een zwaarwegend punt is bij de vergunningverlening, maar vervolgens zeggen dat je de verkeersveiligheid na vergunningverlening gaat regelen in een BLVC-plan?
  2. Is dit standaard beleid om zo de verkeersveiligheid te borgen als er een bouwvergunning wordt verleend? Indien er geen goede afstemming tot stand komt tussen Oasen en de gemeente om de verkeersveiligheid te borgen, kan de vergunning dan worden ingetrokken?
  3. Is het college van mening dat deze procedure de meest geschikte is om verkeersveiligheid bij bouwprojecten bij o.a. scholen te borgen? Anders: is het niet verstandiger om de verkeersveiligheid te borgen voorafgaand aan de vergunningverlening?
  4. Hebben het Kalsbeek College en eventuele andere belanghebbenden nog inbreng in het op te stellen BLVC-plan? Tegen een BLVC-plan staat toch geen bezwaar en beroep open?

De gemeente en Oasen hebben volgens de beantwoording verschillende alternatieve routes besproken. Die bleken allen niet haalbaar, o.a. het alternatief vanaf de Zegveldse Uitweg met een overslag in de Grecht.

  1. Welke alternatieve varianten bleken nog meer niet haalbaar? En waarom niet? Wat voor onderzoek is, of onderzoeken zijn, gedaan om tot deze conclusie te komen?
  2. Is het college bereid om deze alternatieve routes of mogelijk andere alternatieven nog vóór verlening van de vergunning met Oasen te bespreken? En het Kalsbeek College daar waar nodig in deze gesprekken te betrekken?

Het CDA Woerden hoopt op een spoedige beantwoording.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.