28 juni 2019

Coalitiepartijen : "Maak de begroting sluitend binnen het huidige budget"

COALITIEPARTIJEN : "MAAK DE BEGROTING SLUITEND BINNEN HET HUIDIGE BUDGET"

Afgelopen donderdag, 27 juni 2019, sprak de Woerdense gemeenteraad over de door het College van B&W overlegde Voorjaarsrapportage. Tijdens deze vergadering worden de kaders gesteld voor de begroting van het volgende jaar, in dit geval dus 2020, en verder.

De Woerdense raadsfracties van het CDA, Lijst van der Does, ChristenUnie-SGP en D66 zijn blij met de inzet van het College van B&W om de begroting binnen het bestaande budget sluitend te maken. Door een omissie in de begroting van het Sociaal Domein en door een aantal onvermijdbare ontwikkelingen is er nu nog een tekort op de meerjarenbegroting. Door deze zomer een keuzepakket met bezuinigingsmaatregelen te inventariseren kan van de begroting weer een sluitend huishoudboekje worden gemaakt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden in het coalitieakkoord zorgvuldige financiële kaders afgesproken. Waar door de voorgaande coalities nog weleens een greep in de reserves werd gedaan om tekorten op incidentele wijze op te lossen of financiële kunstgrepen werden toegepast, kan dat nu niet meer.

De huidige coalitiepartijen geven het college daarom als richtinggevend kader mee om binnen de bestaande begroting goed te prioriteren in de ambities, en daarvoor ook bezuinigingsvoorstellen voor te leggen aan de raad. De OZB gaat wat deze partijen betreft niet verder omhoog dan eerder is afgesproken. Het huidige tekort moet binnen het beschikbare budget worden opgelost.

Job van Meijeren, fractievoorzitter van de CDA Woerden, bracht tijdens de raadsvergadering onder meer het volgende te berde :

VOORZITTER,

Gisteren was mijn zoon jarig, dus moest ik afgelopen weken nadenken over een mooi cadeau. Voor kinderen is het belangrijk dat ze spelend leren, en daar was mijn aandacht vooral op gericht. Eigenlijk net als bij een gemeente dacht ik : hoe komen we ieder jaar een stapje verder? Hoe houden we de groeicurve goed?

Daaraan denkend lees ik ook deze voorjaarsrapportage, die inzicht geeft in de financiële situatie van de gemeente Woerden. Ik wil hierbij een compliment geven aan het college en de wethouder Financiën voor het transparant op tafel leggen hiervan. Het is daarbij ook goed dat het college geen geld uitgeeft dat er niet is en aangeeft dat voor nieuwe ambities prioriteiten moeten worden gesteld.

Ik wil even stilstaan bij drie zaken, te weten :

  1. Een analyse van het tekort dat hiermee nu voorligt.
  2. Hoe het huishoudboekje sluitend moet worden gemaakt.
  3. Wat we als CDA Woerden daarnaast nog willen meegeven

Een analyse van het tekort

De voorjaarsrapportage laat een voorlopig tekort zien van 1,5 miljoen euro voor de komende twee jaar en daarna iets minder, ongeveer € 800.000 in 2022. Een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door de omissie in het sociaal domein ten bedrage van 1,3 miljoen euro.

Het is goed dat het college een onderzoek heeft gedaan naar de omissie. Het is helder wat de oorzaak is, die ik voorlopig even samenvat als ‘boekhouden in Excel’, maar het gaat vooral ook over onvoldoende 'checks and balances' in het proces van de financiële beheersing. Ik wil graag van de wethouder weten welke maatregelen worden genomen om de kans op dit soort fouten naar de toekomst toe te verkleinen.

Eerder maakten we in het coalitieakkoord de afspraak dat we in het Sociaal Domein structureel 1 miljoen euro minder gaan uitgeven. Die afspraak is voor het CDA Woerden nog steeds leidend. Onze stelling is eenvoudig: als de fout niet was gemaakt was het bedrag dat in totaal beschikbaar was voor het sociaal domein niet groter geweest. Wat het CDA Woerden betreft wordt dus nu eerst de begroting zeer kritisch doorgelicht om Programma 3 dekkend te maken binnen de afgesproken middelen.

Naast dit tekort zijn er onvermijdbare uitgaven, ongeveer 800.000 euro. De discussie of dit al of niet politiek gemotiveerde uitgaven zijn vind ik niet zo interessant. Het is helder onderbouwd is dat deze kosten gemaakt moeten worden. Toch zijn ze daarmee wat het CDA Woerden betreft niet meteen onderdeel van het tekort. In de bredere afweging van het sluitend maken van de begroting moet gekeken worden of door herprioritering deze kosten binnen het eigen programma kunnen worden gedekt.

Het sluitend maken van de begroting

Het college komt straks met een sluitende begroting. In eerdere jaren besloot de gemeenteraad van Woerden bij het juni-overleg weleens tot het toepassen van ‘financieel technische maatregelen’. Of werd de begroting (lees er de Jaarrekening 2018 nog maar eens op na) sluitend gemaakt middels een forse greep uit de algemene reserve. Beide methodes kunnen niet meer. De afspraken die deze coalitie en ook deze raad hebben gemaakt over het huishoudboekje staan geen 'financial engineering' toe. Ik zie daarin de groeistappen die de organisatie en het bestuur hebben gemaakt qua financieel bewustzijn.

Maar toch zijn we er nog niet. Wat het CDA Woerden betreft is er nog een groeistap te maken. Er worden vanuit de organisatie veel wensen in beeld gebracht, maar vrijwel nog geen besparingsopties. Het zoeken van dekking in het eigen programma is voor de raad nog niet zichtbaar en navolgbaar. Wij willen dat volgend jaar graag anders zien. Wij willen dan graag zien dat in juni ambities, onvermijdelijke zaken en besparingsrichtingen gelijktijdig in beeld worden gebracht.

Om de begroting sluitend te maken moeten er keuzes worden gemaakt. Samen met Lijst van der Does, ChristenUnie-SGP en D66 geven wij in een amendement een richting mee over de wijze waarop het college wat ons betreft het huishoudboekje op orde dient te brengen. Er moet een pakket aan maatregelen worden geïnventariseerd. Het college kan daaruit bij de begroting een dekkingsvoorstel doen aan de raad. De raad kan dan het debat voeren over de voorgestelde keuzes.

Wat we als CDA Woerden nog willen meegeven

Ik noem drie zaken die we als CDA Woerden graag terug willen zien bij de begroting, te weten :

  • Focus. We kunnen niet alles wat we als raad willen in één jaar voor elkaar krijgen. Ik roep het college daarom op om een focus aan te geven in haar ambities, doelen en resultaten. Versnellen van de woningbouw, zorg dichtbij, oplossen van verkeersknelpunten en de financiën op orde brengen zijn wat het CDA Woerden betreft topprioriteiten.
  • We zijn tevreden over de wijze waarop het college het proces voor het financieel beleid voor de langere termijn samen met de raad heeft opgepakt. Dit heeft een goed rapport van Deloitte opgeleverd, dat het college ook helemaal overneemt. Wij stemmen in met het amendement om dat technisch goed te verwerken in het besluit.
  • Een specifiek punt waarvoor wij samen met ChristenUnie-SGP, VVD, Fractie Bakker, STERK Woerden en Inwonersbelangen een motie indienen is om één van de afgewezen ambities wel te onderzoeken. Dit betreft de wens van de wielerclub om de onveilige toegang tot sportpark Cromwijck bij de wielerbaan veilig te maken.

Met de hierboven geschetste koers verwachten wij als CDA Woerden dat het college straks in september een sluitende begroting kan voorleggen aan de raad. En dan hebben we weer een stap gezet.

Nog even over dat cadeau voor mijn zoon. Ik ging vorige week op zaterdag even langs bij de Bosrand en de Gamma. En dat heeft een mooie zandbak opgeleverd. Hij leert nu spelen met zand, ook een leercurve. En inmiddels is hij er ook achter: 'zand schuurt de maag'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.