25 april 2020

Ontsluiting Harmelerwaard in aantocht

Toen in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd besloten tot de grootschalige woningbouw van de VINEX-locatie Leidsche Rijn, moesten de glastuinders in dat gebied uitwijken naar een ander gebied. Na een heftige discussie tussen de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de toenmalige gemeente Harmelen werd uiteindelijk besloten om de tuinders te verplaatsen naar het gebied in de Harmelerwaard, gemeente Harmelen. Aanvankelijk werd rekening gehouden met 125 ha voor de tuinders, maar uiteindelijk werd een gebied ingericht van 40 ha.

Bij de verdere ontwikkeling van het kassengebied rond het jaar 2000 werd uitgegaan van een ontsluiting van het kassengebied, ten behoeve van het vrachtverkeer voor de glastuinbouwbedrijven, over de Dorpeldijk en door de wijk Vleuterweide. Al snel bleek echter dat die route niet voldoende was. In samenwerking met de betrokken gemeenten en de Provincie Utrecht werd gestart met de zoektocht naar een alternatief.

Gedurende die zoektocht ontstond met de aanleg van de oostelijke Randweg Harmelen (Bravo 8) de mogelijkheid om een directe ontsluiting naar de A12 te realiseren, middels een nieuwe brug over de Leidsche Rijn, aansluitend op de bestaande Hugo de Vriesweg. Na stevige onderhandelingen tussen de betrokken gemeenten over de kosten hiervan werd, met instemming van de verschillende gemeenteraden en de Provincie, overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten.

Maar zoals we weten uit de praktijk is het realiseren van een goede infrastructuur een project van vooral lange adem. Denk alleen al aan de verwerving van de benodigde gronden voor de aanleg van de brug en de planologische procedures. Gelukkig staan we nu aan de vooravond van de realisatie van de aanleg. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en het tracé van de weg is bekend. Na de goedkeuring van het bestemmingsplan kan worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de brug.

Met de aanleg van de nieuwe brug ontstaat er een directe ontsluiting van de Harmelerwaard op de snelweg A12. Dit moet in de toekomst het gebruik van het hoofd- en onderliggende wegennet door bestemmingsverkeer voor de Harmelerwaard voorkomen. Met de aanleg van de brug zal gezorgd worden voor een betere verkeersafwikkeling van het drukke vrachtverkeer van en naar de glastuinbouwbedrijven in de Harmelerwaard.

De brug zorgt vooral ook voor een veilige fietsroute voor met name de schoolgaande jeugd richting Utrecht op de Harmelerwaard, en het mogelijk maken van de toekomstige aanleg van een snelle fietsroute van Woerden richting Utrecht door de Provincie. Ook zal er dan veel minder vrachtverkeer in en rond de dorpskern van Harmelen rijden. Voor het welslagen van de beoogde doelen is het wel noodzakelijk dat in het gebied een knip komt op de Dorpeldijk, zodat het vrachtverkeer gedwongen wordt de nieuwe route te volgen.

Het CDA Woerden is blij dat de gemeenteraad op 23 april 2020 heeft besloten om het benodigde aanvullende krediet te voteren, zodat het project ook financieel haalbaar blijkt. Een dossier met een lange historie wordt daarmee afgerond, en er kan invulling worden gegeven aan een betere en veiligere verkeersafwikkeling in en rond Harmelen. Daar zijn vooral de inwoners van Harmelen erg blij mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.