17 november 2022

Samen verder bouwen in een onzekere tijd

Algemene beschouwingen 2022

Voorzitter, leden van de raad,

“Soms lijkt het net of je de stad op de berg, waar je naar toe gaat, uit het oog verliest, maar je kronkelt om de berg heen, en ineens krijg je de stad weer in het oog, nu veel dichterbij…”

Dat schrijft Martin Luther King in zijn boek Where do we go from here?

Die stad op de berg is zijn droom van een rechtvaardiger wereld.

Deze begroting bespreken we te midden van een onzekere tijd voor de wereld. Een woedende oorlog in Europa zet democratie en vrijheid onder druk. Prijzen stijgen, koopkracht daalt. Het klimaat verandert. Bovendien is het gezag van ons openbaar bestuur beschadigd geraakt.

Dit raakt ook Woerden.

Vluchtelingen zoeken hier hun thuis. Inwoners kunnen lasten voor huis, haard en hongerige monden niet meer betalen.
En ook in Woerden ontmoeten we inwoners die cynisch zijn over de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, het college en de raad.

Hoe bereiken wij in deze tijd onze droom van een rechtvaardiger wereld?

Vandaag spreken we over een begroting waarmee we in de ogen van het CDA samen verder kunnen bouwen aan onze gemeente.

  1. Er is hart, hulp en houvast voor inwoners die ons nodig hebben.
  2. We bouwen huizen, laten onze economie groeien en samenleving bloeien.
  3. Er is oog en oor voor inwoners en ondernemers. We willen het samen doen.

Als CDA herkennen we daarin onze principes. Recht doen. Goed leven. Verschil verbinden. Samen verantwoordelijkheid nemen.

Ik wil bij deze begroting een belangrijk omslagpunt markeren. Als u de begroting goed leest ziet u dat geld niet ons grootste schaarste is. We vullen komende jaren zelfs de reserves flink aan.

Onze nieuwe, grootste schaarste is menskracht.

De vraag vandaag is of de 68 voorliggende moties en amendementen ons gaan helpen?

Er zijn veel voorstellen om:

  • Minder geld beschikbaar stellen
  • Minder mensen beschikbaar stellen
  • Meer ambities, sneller waarmaken.

Sorry, beste collega’s, maar dat gaat het niet samen.
Het CDA zal terughoudend zijn die voorstellen te steunen. Dan weet u dat vast.

Het CDA steunt hierom wel onverkort de inzet van het College om de organisatie te versterken, zodat we onze samenleving ten dienste kunnen zijn.

En hoe zit het dan met de schuldquote?

Er zijn terechte zorgen, maar we moeten onszelf geen paniek aanpraten. Sinds 2018 hebben we de schuldquote jaarlijks gemiddeld 20% te hoog ingeschat. De afgelopen drie jaar was de quote stabiel. Laten we de cijfers daarom niet inzetten om o zo snel politieke stokpaardjes te berijden. Laten we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en daarover het gesprek voeren.

Het is goed dat we met deze begroting blijven investeren in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Juist ook in een onzekere tijd.

Ik loop een aantal aandachtspunten van mijn fractie langs.

Sociaal

Het College trekt 1 miljoen euro uit om inwoners in de knel bij te staan. Wij vragen oog voor kinderen. Steeds meer gezinnen doen een beroep op de voedselbank. We vragen ook aandacht voor maatschappelijke organisaties, wijk- en dorpshuizen, cultuur en sportverenigingen. Twee zorgen hoorden we, toen we contact zochten.

  1. De zorg over de beschikbaarheid van vrijwilligers.
  2. De zorg over toenemende kosten van gemeentelijke lasten en energie.

Voor beide zorgen zijn duurzame oplossingen nodig. We ondersteunen daarom de motie van CUSGP over vrijwilligers. En we dienen zelf een motie in om maatschappelijke organisaties te helpen bij verduurzaming en een sluitend huishoudboekje.

Fysiek

We investeren met deze begroting meer dan 40 miljoen euro in Snellerpoort en andere bouwlocaties. Volkshuisvesting is nog steeds belangrijk, maar ook meer onzeker. De inzet om met collectief opdrachtgeverschap ook te bouwen voor Woerdense jongeren en senioren is snel opgepakt, we blijven dat kritisch volgen.

Vergunningverlening vraagt snelheid en eenvoud. We dienen daarom een amendement in om de dienstverlening bij vergunningverlening sneller te verbeteren.

Betere mogelijkheden voor ontmoeting in wijken en dorpen zijn ook een belangrijke inzet.

We steunen het voorstel over de Schulenburch. Maar vragen de prioriteit van het College ook voor Schilderskwartier, Molenvliet, Zegveld en Staatsliedenkwartier.

Economie en energie

De extra bijdrage aan de TechnoHUB wordt door het CDA warm ontvangen. Werkzoekenden vanuit FermWerk kunnen zo slim worden opgeleid en ingezet bij lokale ondernemers. Een goede stap voorwaarts.

In de komende jaren zetten we ook concrete stappen voor de energietransitie.

Van het College krijg ik graag een toezegging dat de gebiedsvergelijking voor energieopwek begin volgend jaar naar de Raad komt.

Betaalbaar

Bij al deze ambities willen we ook scherp aan de wind zeilen. De woonlasten stijgen daarom wat ons betreft komend jaar een tandje minder. We dienen een amendement in om 3% van de OZB-stijging uit te stellen.

Hoe geef je vorm aan goed bestuur in deze tijd? Ik vergelijk het met een kronkelige weg langs een berg waarbij je de stad niet altijd ziet.

Langs die weg moeten we samen bekwaam, betrouwbaar en betrokken oplossingen zoeken. Wij hebben daar samen een grote verantwoordelijkheid in.

U kent allemaal het schilderij van het Beleg van Woerden. Toen ik onlangs voor dit schilderij stond viel mijn oog op de gouden letters, boven het schilderij. Het zijn woorden van de wijze Koning Salomo.

“Als de Heere de stad niet bewaart, zo werken de wachters tevergeefs”.

Laten we onze stad (en dorpen) niet uit het oog verliezen. Daaraan iedere dag werken. In de hoop op zegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.