31 maart 2017

Versnelling woningbouw en geleidelijker opvang statushouders

VOORLOPIGE AFRONDING VAN DE DISCUSSIE OVER DE HUISVESTING VAN STATUSHOUDERS IN WOERDEN

De gemeenteraad van Woerden heeft zich op donderdag 30 maart 2017 uitgesproken voor een versnelde woningbouw van 92 woningen in 2017 en 50 woningen in 2018. Tegelijkertijd wordt er ingezet op een zorgvuldige herhuisvesting van statushouders in de Stadspoort, als hun gezinnen hen nareizen. Met deze twee maatregelen wordt de druk op de wachtlijst voor woningzoekenden verminderd en vangt Woerden statushouders zorgvuldig op.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente keihard gewerkt om een versnelling van de woningbouw te kunnen realiseren. Met de komst van veel vluchtelingen naar Nederland steeg ook het aantal statushouders dat onze gemeente verplicht moet opvangen. Dit gaf veel zorg, want de wachttijd voor woningzoekenden voor een sociale huurwoning in Woerden is al gemiddeld negen jaar. De gemeenteraad heeft het college dan ook opdracht gegeven om woningbouwprojecten waar mogelijk te versnellen. Ook wilde de raad weten of we sneller statushouders konden huisvesten, zodat asielzoekerscentra zouden werden ontlast. De ambitie was om in 2016 en 2017 totaal 400 statushouders te huisvesten.

Vorig jaar is de locatie Stadspoort gereed gekomen zodat de gemeente in ongeveer vijftig wooneenheden statushouders kon gaan huisvesten. In het raadsvoorstel van donderdag stelde het college een woningbouwversnelling in 2017 voor op de locaties Jan Steenstraat en Mauritshof. Hier komen dan duurdere huurwoningen of goedkope koopwoningen, die aantrekkelijk zijn voor woningzoekenden op de wachtlijst. Op die manier komen er elders weer woningen vrij door doorstroming. Op de locatie Snellerpoort worden volgend jaar 50 woningen in de sociale sector versneld gerealiseerd.

Het College stelde ook voor om de ambitie van 400 op te vangen statushouders te verlagen naar 300 personen. Dat zou inhouden dat er dit jaar nog 145 statushouders moeten worden gehuisvest. Hoewel de wettelijke taakstelling door het vluchtelingenverdrag is afgenomen (ongeveer 35 statushouders in de tweede helft van 2017) heeft Woerden wel de opgave om de statushouders in Stadspoort met hun nareizende gezinsleden adequaat op te vangen.

Het CDA Woerden heeft samen met de VVD fractie, Lijst van der Does, Inwonersbelangen en STERK Woerden een amendement op het raadsvoorstel ingediend dat de absolute ambitie van 300 personen loslaat, en de focus vooral legt op het goed huisvesten van deze nieuwe Woerdenaren. Daardoor is de opgave dit jaar iets minder groot, waardoor de druk op de wachtlijst voor woningzoekenden weer iets afneemt en vrijwilligers bij vluchtelingen steunpunt en andere organisaties meer tijd krijgen voor goede begeleiding en hulp bij integratie. Dit amendement werd aangenomen.

Een tweede amendement betrof de locatie 'De Bleek 1'. Het college stelde voor om hier tijdelijke woningen te plaatsen. Bij CDA Woerden, VVD, Lijst van der Does en Inwonersbelangen woog echter de zorg dat hier dan een zeer apart wijkje zou ontstaan zwaar. Deze partijen wilden die locatie daarom niet gebruiken voor tijdelijke woningbouw, ook al zou dat wel helpen om nieuwkomers en woningzoekenden te huisvesten. De voornoemde partijen noemden spreiding en integratie tè belangrijke uitgangspunten om er nu mee in te stemmen. Uiteindelijk werd besloten dat de wethouder in juni 2017, als ook de toekomstvisie Middelland wordt besproken in de raad, zal terugkomen met een verder uitgewerkt voorstel.

Met betrekking tot de locatie Jan Steenstraat werd ook nog gesproken over het initiatief 'Het Ouden Huis'. Uiteindelijk stemde de raad er niet mee in om deze locatie hiervoor in te zetten. De wethouder werd echter wel gevraagd een alternatieve locatie te zoeken voor dit concept.

Met de besluitvorming in deze raadsvergadering kwam er een voorlopige afronding van het gesprek over de huisvesting van statushouders in Woerden. De uitgangspunten van het CDA bij deze discussie zijn de volgende :

  • dat er een balans moeten zijn tussen de opvang van statushouders en de huisvesting van de lokale woningzoekenden;
  • dat er zorg moet worden gedragen voor voldoende spreiding, en inzet op integratie en meedoen in de samenleving.

Deze uitgangspunten zien wij goed weerspiegeld in het uiteindelijk genomen besluit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.