15 juni 2020

Vragen over evaluatie afvalstoffenbeleid

RAADSFRACTIE CDA WOERDEN STELT ARTIKEL 42 VRAGEN OVER EVALUATIE VAN HET AFVALSTOFFENBELEID

In 2013 zijn we in de gemeente Woerden begonnen met een vorm van inzamelen van afval waarbij het scheiden van afval een belangrijke doelstelling is geworden. Het doel is om de hoeveelheid restafval per inwoner naar beneden te brengen, en een zo groot mogelijk deel van de stoffen weer aan te bieden voor hergebruik.

In 2016 is het Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 [KLIK HIER] vastgesteld, waarin ook een beloningssysteem is ingevoerd waarbij inwoners die minder vaak restafval aanbieden geld terugkrijgen. Doelstelling van dit beleid is om het aantal kilo's restafval per persoon omlaag te brengen. Inmiddels zien we dat de kosten van het verwerken van afvalstoffen steeds meer onder druk komen te staan.

Dit heeft te maken met een verminderde vraag vanuit China voor PMD-materiaal (plastic, metaal, drankenkartons). De markt voor papier is bovendien aan het veranderen. De rijksoverheid heeft een afvalbelasting ingevoerd die fors kostenverhogend is. Bovendien heeft de huidige coronacrisis waarschijnlijk ook effecten op het aanbod van afval aan de gemeente, met naar verwachting een toename van het aanbod van afval door Nederlandse huishoudens.

De Woerdense CDA-fractie, in de persoon van John Boere,  heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen en vanwege het aflopende beleidsplan de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bereid om een korte evaluatie op te stellen van de uitvoering het afvalbeleid in de afgelopen vijf jaar, waarin in elk geval wordt meegenomen :

  • a. De scheidingsresultaten, ook per wijk en dorp;
  • b. De ontwikkeling van kosten en baten?

2. Kan het college in een korte vooruitblik ook aangeven :

  • a. Hoe wordt aangekeken tegen de haalbaarheid van de doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2023, of deze moet worden bijgesteld of welke extra maatregelen genomen moeten worden?
  • b. Hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing in de aankomende jaren en hoe deze voor de gemeente op een acceptabel niveau kan worden gehouden?
  • c. Hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van het afvalbeleid?
  • d. Welke effecten de coronacrisis heeft op de afvalhoeveelheden, zowel bij het aan huis inzamelen als op de gemeentewerf, als de verwachting voor de toekomst?

3. Kan het college zowel evaluatie als vooruitblik voor het einde van 2020 aan de raad in één RIB doen toekomen zodat de raad daarover het gesprek kan voeren?

We zijn benieuwd met welke antwoorden het College van B & W zal komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.