31 oktober 2019

"We staan op kruispunten waar we het verschil kunnen maken"

INBRENG VAN HET CDA WOERDEN TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN INZAKE DE BEGROTING VOOR HET JAAR 2020

Vandaag, 31 oktober 2019, wordt de begroting 2020 van de gemeente Woerden besproken. CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren gaf in zijn betoog richting aan de ontwikkeling van Woerden in de komende jaren. "Woerden is niet af", aldus de christendemocraat, "maar zal komende jaren net als in het verleden organisch blijven groeien. Het is daarbij belangrijk het waardevolle eigen karakter van de gemeente te blijven behouden". 

In de begroting worden lastige keuzes gemaakt om de begroting sluitend te maken. De inzet op verkeer, duurzaamheid en wonen wordt in enige mate getemporiseerd. Dat is nodig om de tegenvallers in het sociaal domein op te vangen, en er zorg voor te dragen dat de meest kwetsbare inwoners van de gemeente niet de klappen opvangen. Wat het CDA betreft is de algemene koers goed. Er ligt een degelijke, verantwoorde begroting waarmee Woerden stappen zet in de bouw van woningen, in het oplossen van verkeersknelpunten, in het verbeteren van het sociaal domein en in het op orde brengen van de gemeentefinanciën.

Ontwikkelingen

In de komende jaren zal de woningbouw in Woerden zich naar binnen toe ontwikkelen met de bouw van 200 tot 300 woningen per jaar, met name op Middelland en Snellerpoort, maar ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Het CDA wil het algemene tempo van de woningbouw niet verder opvoeren, om zo de eigenheid van Woerden te bewaren. De energietransitie vergt veel aandacht, en het CDA Woerden wil dat de gemeente daarbij open staat voor de vele initiatieven uit de samenleving. Ook moeten de beleidskaders die het komende jaar worden gemaakt richting geven.

Verkeersknelpunten worden komend jaar verder aangepakt: fietsen wordt veel veiliger in Woerden met de aanleg van een snelfietspad, een ongelijkvloerse kruising bij de Steinhagenseweg en de brug over de Harmelerwaard. Het autoverkeer in Woerden West en Oost is een toenemend punt van aandacht, en de gemeenteraad gaat een besluit nemen over de aanleg van een brug in Woerden West. Komend jaar maakt de raad ook een keuze in de ontwikkeling van schuifruimte voor lokale ondernemers, om die te kunnen laten groeien en verduurzamen.

Samenleving

Vanuit de maatschappelijke agenda wordt er gewerkt aan de verdere transformatie van het sociaal domein. De gemeente gaat meer casusgericht werken, zodat inwoners excellente hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Ook wordt het ‘voorveld’ waarin veel organisaties en vrijwiligers actief zijn samen met hen herijkt en versterkt, zodat dingen niet dubbel maar wat het CDA Woerden betreft nog ’sneller, slimmer en beter’ gaan.

CDA-fractievoorzitter van Meijeren vroeg ook aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, voor mensen die gebruikmaken van de voedselbanken, mensen die in de bijstand zitten en voor ouderen, want ‘eenzaamheid is in Woerden ook geen zeldzaamheid’. In de begroting wordt ervoor gekozen om het sociaal domein behoorlijk te ontzien, ondanks de tegenvallers die nu in dat domein zijn ontstaan. De sterksten moeten de zwaarste klappen opvangen.

Financiën

Het college heeft een begroting voorgelegd waarin 2 miljoen euro wordt bezuinigd door te temporiseren op de ambities en door duidelijke keuzes te maken. De lasten worden niet verder verhoogd dan eerder afgesproken. Nog eens 1,5 miljoen euro wordt in de reserve opgevangen. De stijgende kosten in het sociaal domein en besparingen die zijn beoogd maar nog niet kunnen worden gerealiseerd zijn daarvan de oorzaak. In het voorjaar zal de gemeenteraad zich breder oriënteren op de plaatsen waar eventueel aanvullende bezuinigingen moet worden behaald. Het CDA Woerden wil dat daarbij ook wordt gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte en de verdiencapaciteit van de woningbouwontwikkelingen in Woerden.

Van Meijeren sloot af met de oproep om bestuurlijke moed te tonen bij het nemen van een aantal stevige beslissingen. "De tijden, dat zijn wij", zo citeerde hij de kerkvader Augustinus bij zijn oproep om op de kruispunten waarop de gemeente Woerden staat in de komende jaren het verschil te maken en knopen door te hakken.

De complete inbreng van het CDA Woerden bij de Algemene Beschouwingen is op de volgende link (KLIK HIER) terug te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.