08 november 2020

Woerdense raad bestrijdt gevolgen Covid-19

Gemeente Woerden zet zich in tegen sociale, maatschappelijke en economische gevolgen Covid-19

De gemeenteraad van Woerden heeft opdracht gegeven aan het College van burgemeester & wethouders om actie te ondernemen tegen de gevolgen van Covid-19. De gemeente moet samen met inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers de sociale, maatschappelijke en economische gevolgen te lijf gaan. Werkloosheid moet worden beperkt. Met horeca en ondernemers in de binnenstad en wijk- en dorpscentra moeten maatregelen worden bedacht. Belangrijk aandachtspunt is ook het bestrijden van eenzaamheid.

Het initiatief kwam van CDA-fractievoorzitter Job van Meijeren: "Al sinds maart wordt er hard gewerkt, samen met inwoners en ondernemers, om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Wij denken dat hier ook volgend jaar volop aandacht voor nodig is, zeker omdat de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen dan meer zichtbaar zullen worden. Vandaar dat we het college nu de opdracht geven daar concrete maatregelen in te nemen".

De raad heeft drie opdrachten meegegeven. Ten eerste mensen die werkloos worden snel weer aan een baan te helpen. Samen met Ferm Werk, het UWV, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers gaat het college hierover afspraken maken. Er wordt gekeken naar kansen voor omscholing naar werk in de techniek, onderwijs of de zorg.

Ten tweede met onder meer de horeca, de winkeliers en de Vestingraad maatregelen bespreken om het verminderde binnenstad bezoek om te keren. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt ook gesproken met ondernemers in de wijk- en dorpscentra.

Ten derde worden met maatschappelijke organisaties en instellingen, de Participatieraad, wijk- en dorpsplatforms, (sport)verenigingen en inwoners plannen gemaakt voor het welzijn van inwoners. Het bestrijden van eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt.

Tijdens de begrotingsraad werd de opdracht met algemene stemmen aangenomen. De gemeente Woerden gaat hier nu mee aan de slag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.