19 februari 2018

Woerdense verkeersknelpunten bij de provincie op de agenda

De fracties van het CDA en de VVD in de Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben bij de laatste Statenvergadering een motie ingediend die de provincie oproept om de gemeente Woerden te helpen bij de aanpak van verkeersknelpunten aldaar.

De motie geeft de Gedeputeerde de opdracht in gesprek te gaan met de verantwoordelijke wethouder van Woerden. Extra middelen van de provincie zouden namelijk kunnen helpen bij de aanpak van knelpunten rondom de N204 en andere bovenregionale knelpunten. De motie werd behandeld in de commissie Milieu, Mobiliteit en Energie op maandag 19 februari.

Woerdens raadslid Marco Hollemans sprak namens het CDA Woerden in bij de commissievergadering van de provincie. Hij benadrukte daarbij het belang van het oplossen van verkeersknelpunten in Woerden. De komende jaren zal het verkeer blijven groeien, en als we woningen willen bouwen moeten er ook verkeersknelpunten worden opgelost. Hollemans verwees hierbij naar de opgestelde verkeersvisie 2030 en vroeg de Staten om mee te denken over en mee te betalen aan een aanpak.

CDA Statenlid Ardin Mourik voegde hieraan toe: "De provincie Utrecht kan de gemeente Woerden helpen bij een aanpak. Daarom willen we hiervoor aandacht vragen in het mobiliteitsprogramma. Ook willen we extra budget vrijmaken, en kijken of navigatieroutes zijn aan te pakken". Hij verwees daarbij naar de motie die eerder in Woerden werd aangenomen.

Diverse Statenleden gaven aan de gemeente Woerden te willen helpen, maar vooralsnog geen budget beschikbaar te willen stellen. De Gedeputeerde liet weten in gesprek te willen gaan met Woerden om te kijken naar de mogelijkheden. Vooralsnog ziet hij de knelpunten in Woerden West echter als een lokaal probleem.

Raadslid Marco Hollemans: "We zijn blij met deze eerste gesprekken en stappen. Het is een zaak van een lange adem en die zullen we hebben. Het CDA Woerden zal haar contacten op het provinciehuis de komende jaren inzetten om te trachten de knelpunten in Woerden samen met de provincie op te lossen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.