Goede zorg dichtbij mensen

Samenvatting

Ouderen wonen steeds langer thuis, dat betekent dat ze daar goede zorg op maat moeten krijgen. Het CDA wil dat de gemeente meedenkt met deze inwoners en hun mantelzorgers. In dorpen en wijken moeten activiteiten en ontmoetingsplaatsen zijn, zo voorkomen we dat ouderen vereenzamen. Goede zorg dichtbij huis betekent een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Die zijn echt onbetaalbaar en we zijn hen veel dank verschuldigd. Het CDA wil hen dan ook steunen en waarderen. In Woerden moeten ook voldoende revalidatieplekken zijn voor inwoners die vanuit het ziekenhuis komen, maar nog niet direct terug naar huis kunnen. We willen voorkomen dat zij ver van huis en haard belanden. Goede zorg dichtbij huis betekent ook dat huisartsen en apotheek ‘s avonds en in het weekend beschikbaar zijn.

Onze aanpak

Zorg dichtbij

Thuiszorg concentreert zich alleen nog op de meest noodzakelijke verzorging, verzorgingstehuizen verdwijnen, mensen worden ouder. Dit zijn ontwikkelingen in de Nederlandse bevolking en in de landelijke politiek, die we als plaatselijke samenleving moeten opvangen en verzachten. De activiteiten van de vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Woerden kunnen op de warme steun van het CDA rekenen.

Ook partners, familieleden en buren die (soms ongewild) met zorgtaken worden belast, moeten kunnen rekenen op voldoende mantelzorgondersteuning, respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van de mantelzorg) en waardering van de gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder jaar een financiële blijk van waardering van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA wil dat er bovendien meer gebruik wordt gemaakt van respijtzorg.

Het CDA is voorstander van kleinschalige opvang en begeleiding van inwoners die zich een korte of langere tijd niet (of moeilijk) zelf kunnen redden. Vaak is het fijn als deze opvang en begeleiding in het netwerk van familie en vrienden plaatsvindt. Het CDA steunt kleinschalige voorzieningen (zoals Stichting Timon, Abrona en Reinaerde) en maakt zich hard voor kleinschalige verpleegzorg in de wijken en dorpen.

Het CDA wil dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt oud kunnen worden. We zijn daarom warm voorstander van ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen, vooral voor ouderen. Hierdoor wordt de leefwereld van ouderen vergroot. Bovendien ontstaan er samenhang, zorg en aandacht voor elkaar. Dit willen we verbinden met het zorgnetwerk van de gemeente en met vrijwilligerswerk. Voorbeelden van zulke verbindingen zijn bijvoorbeeld de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt, die samen met Welzijn Zegveld en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) actief is. En in Harmelen is het dorpshuis een prachtige voorziening. Dit geldt ook voor het Dienstencentrum De Cope in Kamerik. In Woerden willen we de behoefte aan zulke ontmoetingsplekken onderzoeken en initiatieven steunen.

Goede mobiliteit en bereikbaarheid vormen een voorwaarde om aan de samenleving te kunnen (blijven) deelnemen. Niet alle Woerdenaren kunnen gebruikmaken van een eigen auto of (elektrische) fiets. Naast de Plusbus moeten ouderen en gehandicapten gebruik kunnen maken van gratis openbaar vervoer buiten de spits. In veel gemeenten zijn daar goede ervaringen mee. Ook bewonersinitiatieven zoals Automaatje en de meeneem-app kunnen rekenen op steun.

Professionele zorg

Het aanbod in de zorg moet zijn gebaseerd op hoe mensen hun leven willen leiden. Het CDA wil woonvormen, het aanbod van zorg en ontmoetingsactiviteiten zó inrichten dat mensen die zorg nodig hebben zich thuis voelen en dat ouderen gelukkig oud kunnen worden. Ouderen moeten deel blijven uitmaken van onze samenleving en in groepsverband of zelfstandig een plekje naar hun zin vinden.

In de samenleving zijn hier veel zorgen over: ouderen wonen nog thuis terwijl zelfstandig wonen zwaar is, of krijgen naar hun gevoel te weinig zorg van de omgeving. Het is daarom van belang om daarover met het Rijk in gesprek te blijven, en in Woerden naar een goede balans en maatwerk te zoeken. In Woerden zijn er veel mooie voorbeelden van hoe dit in zorginstellingen wordt vormgegeven. Ook moet er goede thuiszorg zijn, ter ondersteuning van mensen die helemaal zelfstandig willen wonen.Het CDA wil zorgnetwerken stevig blijven stimuleren in Woerden en in de kernen.

De landelijke ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Met elkaar moeten we hierop inspelen, samen met vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA wil dat het zorgaanbod in Woerden aansluit op de behoefte van de inwoners. Dat betekent dat zorg van goede kwaliteit moet zijn, dichtbij, laagdrempelig en goed bereikbaar.

De schoolarts, het consultatiebureau en de huisarts zijn belangrijke aanknopingspunten voor lokale zorg. We willen geen extra bureaucratie in Woerden organiseren, maar wel het sociale netwerk en de samenwerking verstevigen. Zo krijgen inwoners de hulp die bij hen past. Vanuit dat perspectief moet ook kritisch worden gekeken naar de rol van WoerdenWijzer als centrale doorverwijzer in de zorg. Dat moet geen dubbel werk opleveren, maar efficiëntie en gemak. Het CDA wil dat het komende jaar kritisch bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.