Van A tot Z ...

Alcoholbeleid

De leeftijdsgrens van 18 jaar voor de aankoop van alcohol moet worden gehandhaafd. Daarvoor is het nodig om goede afspraken te maken met winkeliers, horecaondernemers, (sport)verenigingen en slijterijen. De verantwoordelijkheid voor het navolgen van deze wet ligt in de eerste plaats bij ondernemers en de samenleving. Problematisch alcoholgebruik door minderjarigen moet worden aangepakt. De gemeente zal samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol een preventief beleid voeren, maar ook optreden als de regels worden overtreden.

Afval

De afgelopen jaren is het afvalbeleid erop gericht dat afvalscheiding wordt beloond. Dat beleid zetten we voort, maar gaan we ook verbeteren. De huidige plastic inzamelzakken zijn niet prettig in het gebruik en ook niet voor het straatbeeld. Bij hoogbouw is afval scheiden lastiger dan bij laagbouw en moeten betalen voor je afval bij de gemeentewerf werkt niet motiverend. Zulke knelpunten willen we oplossen. We willen daarvoor per wijk kijken hoe goed het afval wordt gescheiden en wat er nodig is om dat te verbeteren. Een betere afvalscheiding en dus een goedkopere inzameling is in het voordeel van de inwoners.

Armoedebestrijding

Het CDA wil dat kwetsbare mensen in de samenleving zo goed mogelijk worden ondersteund. De gemeente moet zorgen voor een vangnet voor inwoners die niet kunnen meekomen. Het CDA wil wel dat ook wordt gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om zelf hun leven weer op te bouwen: het vangnet moet geen hangmat worden. Er moet daarom voldoende geld zijn voor armoedebestrijding, maar dat moet er ook op gericht zijn om ervoor te zorgen dan inwoners niet afhankelijk worden van het geld, maar met een opleiding, met schuldsanering, vrijwilligerswerk of een baan weer mee gaan doen in onze samenleving.

Basisinkomen

Het CDA is geen voorstander van een experiment met een basisinkomen. 'Je werkt voor je geld, zorgt voor de mensen om je heen en laat de wereld beter achter dan je hem aantrof' is het adagium van het CDA. Gratis geld bestaat niet, voor een basisinkomen moeten inwoners die hard werken extra belasting betalen. Het CDA vindt dat geen goed idee en wil daar ook niet mee experimenteren in Woerden. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om mensen die zonder werk zitten of armoede hebben te helpen.

Bedrijventerreinen

Wat betreft bedrijvigheid in de gemeente zal eerst moeten worden gekeken naar de bestaande bedrijventerreinen. Bestaande ruimte moet zo goed mogelijk worden benut en op sommige bedrijventerreinen in de gemeente zijn nog vierkante meters ruimte beschikbaar die het CDA optimaal wil gaan gebruiken. Hierbij kan wel schuifruimte noodzakelijk zijn om ontwikkelingen te starten. In overleg met ondernemers, de regio en de provincie moet worden gekeken of het noodzakelijk is om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden of een nieuw terrein te ontwikkelen. Het CDA wil dat alleen doen als wordt aangetoond dat dit nodig is voor goede verkeersafwikkeling, versterking van de lokale economie of woningmarkt. Zo’n uitbreiding moet passend zijn in het landschap.

De omvorming van bedrijventerrein Middelland-Noord naar een woongebied is een grote opgave. Het CDA wil de opgestelde visie uitwerken in een visiebeeld, strategie en programma. De start ligt bij het stationsgebied: de ‘Poort van Woerden’, van hieruit moet de aanpak in clusters vorm krijgen. Belangrijk zijn een goede verkeersafwikkeling en voorzieningen als winkels en scholen.

Begraven en cremeren

Als je geliefde is overleden is het fijn als een begraafplaats of crematorium dichtbij is. Goed dus dat er ook in Woerden wordt gekeken of het mogelijk is om een crematorium te vestigen. De begraafplaats Rijnhof bleek hiervoor een ongeschikte locatie te zijn. Geestdorp kan het extra verkeer niet aan. Als een ondernemer een nieuw plan maakt zullen we het daarop beoordelen: is de locatie geschikt en worden er goede (verkeers-)maatregelen genomen voor de omgeving. De vestiging van een crematorium is een marktaangelegenheid, daarom willen we niet dat vanuit gemeenschapsgeld hieraan wordt meebetaald.

Belastingen

Het CDA wil de gemeentelijke belastingen de komende jaren op een gelijk niveau houden. Het huishoudboekje van de gemeente Woerden is op orde en de begroting moet binnen de huidige inkomsten vormgegeven kunnen worden. De onroerende zaak belasting (OZB) zal de komende jaren niet méér stijgen dan met de normale jaarlijkse inflatie. Ook andere gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing wil het CDA niet laten stijgen, tenzij zich ontwikkelingen voordoen die dat nodig maken. Financiële tegenvallers worden wat het CDA betreft eerst opgevangen door de gemeentelijke uitgaven te verkleinen.

Biodiversiteit

Het CDA wil dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte naar mogelijkheden zoekt om biodiversiteit te versterken. In overleg met bewoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden plannen gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat er in woonwijken en bedrijventerreinen meer vogels, vlinders en bijen kunnen leven. Dat kan door bloeiende bomen, struiken en planten meer ruimte te geven. Door fruitbomen te planten wordt de openbare ruimte zelfs ‘om op te eten’.

Bomen- en Bloemenbuurt

De Bomen- en Bloemenbuurt is een oude wijk van Woerden met een zeer diverse samenstelling, de wijk is een prachtige woonwijk, met veel water en groen. Voor de leefbaarheid is op korte termijn in ieder geval goed onderhoud van groen, straten en stoepen van belang. Kleine knelpunten kunnen snel worden aangepakt. In overleg met de woningbouwvereniging willen we kijken of huurders erop gewezen kunnen worden dat zij hun tuinen beter moeten bijhouden. Een aandachtspunt in deze wijk is de overlast die soms wordt ervaren. Ervaring in de Hazelaarstraat leert dat een stevige aanpak de veiligheid verbetert.

Binnenstad

Een stevige en toekomstbestendige koers voor de binnenstad is van belang voor de gemeente Woerden. De afgelopen jaren is de binnenstad stevig op de kaart gezet; de aanpak om leegstand tegen te gaan werkt. Hieraan moet verder worden gewerkt, samen met de ondernemers van Stadshart Woerden. Het omzetten van panden met een winkelbestemming naar een woonbestemming waar dat is gewenst moet, in overleg met de provincie, financieel aantrekkelijk worden. Hierbij kan leegstand ook aan regels worden gebonden om de uitstraling van de winkelstraat te behouden.

De komende periode moet een nieuwe binnenstadagenda worden opgesteld, die voortbouwt op de gestelde prioriteiten. Samenwerking van ondernemers, gemeente en vrijwilligers van evenementen zijn daarbij van belang. In de agenda moeten de koers en uitgangspunten voor de komende jaren worden vastgesteld.

Er zal de komende twee jaar samen met het Rijngracht Comité gesproken moeten worden over de plannen om van de Rijnstraat een waterverbinding te maken. Het CDA staat alleen open voor dit plan op de langere termijn, als er draagvlak voor is bij ondernemers en als het plan bijdraagt aan een toekomstbestendige winkelstad. De gemeente kan hier op dit moment niet financieel aan bijdragen; de afgelopen jaren is er al veel geld uitgegeven om deze straat opnieuw in te richten. We willen de fietsvoorzieningen in het centrum verbeteren. Er moeten een of meer bewaakte fietsenstallingen komen (bijvoorbeeld met camera’s) zodat bezoekers aan het centrum hun (elektrische) fiets veilig en goed kunnen stallen. We willen de parkeertarieven verlagen in de parkeergarage, de avonden gratis maken en experimenteren met het tweede uur gratis parkeren.

Veiligheid in de binnenstad is belangrijk voor winkelend publiek, ondernemers en binnenstadbewoners. Het CDA wil daarom bij de politie en toezichthouders aandacht voor fietsendiefstal, winkeldiefstal en zakkenrollers.

De centrumring is belangrijk voor goede aan- en afvoer van autoverkeer naar de binnenstad. Het CDA is daarom geen voorstander van het plan om de centrumring anders in te richten, dat zorgt voor een minder goede bereikbaarheid van de binnenstad. Bovendien gebruiken fietsers veelal de Rijnstraat, Havenstraat en Achterstraat om naar het centrum te gaan, niet de centrumring. Wel willen we samen met de opstellers van de verkeersvisie kijken hoe doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het centrum kan worden gehouden. Hierbij moeten fietsers ook zeker de ruimte krijgen om veilig en gemakkelijk naar het centrum te gaan.

Cameratoezicht

Dankzij het CDA zijn er bewakingscamera’s gekomen bij de fietsenstalling van het station. Dat is het afgelopen jaar succesvol gebleken. Het CDA wil ook op andere locaties camerabewaking inzetten als diefstal of overlast dat nodig maakt. Een voorbeeld is de binnenstad, waar de fietsvoorzieningen beperkt zijn en diefstal de afgelopen jaren is toegenomen. Ook bij evenementen kunnen camera’s of drones het werk van de politie gemakkelijker maken. Het CDA staat open voor de inzet van moderne middelen. Uiteraard mag daarbij de privacy van inwoners niet uit het oog worden verloren.

Cattenbroekerplas

Het CDA vindt de ontwikkelingen rond de Cattenbroekerplas van groot belang als gebied waar inwoners en toeristen uit de regio kunnen recreëren. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede en veilige verkeersafwikkeling voor bezoekers en bewoners, en de zorg voor zo min mogelijk overlast. Een breed draagvlak bij de omwonenden draagt bij aan het succes van de ontwikkeling van deze unieke locatie. Het CDA wil de waterrecreatie in de gemeente en regio versterken. Het CDA is er dan ook een voorstander van om de vaarroutes in de gemeente te verbeteren en waar mogelijk uit te breiden.

Cultuur

Het rijke culturele leven, de vele voorzieningen en het behoud van onze monumenten worden gedragen door vrijwillige inzet van enthousiaste Woerdenaren. Zij verdienen onze steun, want uiteindelijk maken zij het aanbod mogelijk waar we allemaal van kunnen genieten. Ruimte bieden aan initiatieven staat hierbij centraal. Het CDA wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt met advies en hulp, zoals bij vergunningen en veiligheidsplannen. De vijf grote culturele instellingen (KUVO, Klooster, Cultuurplatform, Bibliotheek en Stadsmuseum) werken al veel samen. Het CDA wil die samenwerking versterken. Ook kijken we hoe het budget van de gemeente het zorgvuldigst kan worden besteed. Het uitgangspunt is dat de financiële bijdrage vooral bedoeld is om culturele ervaringen voor kinderen mogelijk te maken. Volwassenen leveren zoveel mogelijk zelf hun bijdrage.

Dorpen en wijken

Dorp- en wijkplatforms zijn belangrijk voor het werk van de gemeente in de dorpen en wijken. De platforms kennen de mensen, weten wat er leeft en speelt, en dat moet benut worden. Voor Harmelen, Kamerik en Zegveld is het belangrijk om de eigenheid van deze dorpen te herkennen en erkennen en daar goed mee om te gaan. Niet in alle Woerdense wijken zijn platforms actief, en soms is de samenhang in de wijk heel sterk (zoals in het Schilderskwartier), soms is wat minder (zoals in Molenvliet). De gemeente moet daar op een passende manier mee omgaan. Het CDA wil dat de gemeente het wijk- en buurtgericht werken stevig neerzet. Dat betekent dat platforms een vast aanspreekpunt hebben op het stadhuis en dat de gemeente daar nauw contact mee heeft. Er zijn ambtenaren die weten wat er speelt in de wijken en dorpen en die sleutelfiguren kennen.

Het CDA wil niet dat de gemeente te veel initiatief naar zich toe trekt. Het risico bestaat dat platforms worden overbelast of ‘doodgeknuffeld’. Een goede balans is essentieel, en lokale kennis doorslaggevend. Het CDA wil de komende jaren het beleid voor wijken en dorpen vormgeven aan de hand van de evaluatie van de pilot wijkgericht werken. Er komen wat het CDA betreft wijk- en dorpswethouders, en ambtenaren die een lokaal netwerk opbouwen en onderhouden. Mensen die zichtbaar zijn in de buurt en weten wat er leeft. Afhankelijk van de behoefte in een wijk of dorp geeft de gemeente ruimte aan inwoners om zelf met initiatieven te komen en om het gemeentelijk beleid vorm te geven.

Drugsbeleid

Het CDA ontmoedigt drugsgebruik. Gebruikers van harddrugs worden actief benaderd en aangepakt. Minderjarige drugsgebruikers worden samen met hun ouders verplicht in contact gebracht met hulpverlening. Het beleid van de afgelopen jaren om panden waar vermoedelijk harddrugs wordt gedeald te sluiten wordt voortgezet. Ook het gebruik van softdrugs moet worden teruggedrongen. De regionale functie van de gedoogde coffeeshop moet worden verkleind. We passen de openingstijden aan: de coffeeshop mag alleen buiten schooltijd open. Legitimatie is altijd verplicht bij de aankoop van softdrugs en het CDA wil hier streng toezicht op houden. Het CDA wil niet experimenteren met de teelt van wiet in Woerden, want dit maakt het gebruik van softdrugs ‘normaal’, terwijl de schadelijkheid van softdrugsgebruik bekend is.

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ betekent voor het CDA dat we in onze behoeften voorzien zonder dat we mensen, het milieu of de economie in gevaar brengen, nu en in de toekomst. Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van de samenleving en van de gemeente samen. We hebben de komende jaren een enorme uitdaging op dit gebied. De gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het CDA wil daar samen met inwoners, ondernemers, partners en andere overheden aan werken. Woerden is al behoorlijk op de goede weg wat betreft duurzaam werken, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente nu achterover kan leunen. Om duurzaamheid in Woerden te bevorderen moet de gemeente niet alles zelf doen. De gemeente moet goede voorlichting geven en samen met inwoners en ondernemers initiatieven nemen. Uiteraard geeft de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld in de eigen inkoop bijvoorbeeld, door zoveel mogelijk bij Woerdense bedrijven in te kopen. De komende jaren wordt het actieprogramma Duurzaam Woerden verder uitgewerkt. Het CDA kiest hierbij een maatschappelijke insteek waarbij middelen zoveel mogelijk worden ingezet in de samenleving en in concrete projecten.

Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt of er een duurzaamheidscentrum in het Brediuspark kan worden ingericht, waar inwoners adviezen en informatie kunnen krijgen. Ook de agrarische sector in Woerden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame gemeente, bijvoorbeeld door het produceren van duurzame energie (zon, wind, biovergisting), door water op te vangen bij hevige regenval, door hoogwaardige (streek)producten te maken en door meer biodiversiteit te stimuleren. Het CDA wil in de komende periode samen met de agrarische sector zulke mogelijkheden bespreken en onderzoeken.

Eenzaamheid

Belangrijk bij preventie is ook de strijd tegen eenzaamheid. In Woerden voelt een op de drie volwassenen zich eenzaam. Een op de twintig volwassenen is ernstig eenzaam, bij ouderen zelfs een op de tien. Het sociale netwerk en de omgeving spelen een belangrijke rol om eenzaamheid tegen te gaan, maar veel mensen hebben hulp nodig om een sociaal netwerk te creëren en onderhouden. We kunnen leren van de goede ervaringen met de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt, en van voorbeelden uit andere gemeenten. Ook de aanpak van het Rijk op het gebied van eenzaamheid willen we in Woerden in concrete projecten vormgeven.

Fietsen

Fietsen is belangrijk in Woerden. Bij de uitwerking van de verkeersvisie moet wat het CDA betreft worden gestart met het veiliger maken van de hoofdfietsroutes. Het CDA wil dat prioriteit wordt gegeven aan het veilig maken van schoolroutes met goede oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de Steinhagenseweg. Samen met wijk- en dorpsplatforms worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt. Het CDA wil kijken hoe sneller fietsverkeer (zoals e-bikes en snorfietsen) veilig een plek kan krijgen in het verkeer, bijvoorbeeld door fietssnelwegen. In de regio zorgt een goed fietspad voor toegang voor recreatieve fietsers. Het stallen van fietsen is nu alleen bij het station veilig en goed geregeld. Het CDA wil dat er in de binnenstad een of meer bewaakte fietsenstallingen komen.

Financiën

Wij willen van Woerden een gemeente maken om door te geven aan volgende generaties. Het is onze verantwoordelijkheid om niet alleen nú geld te investeren, maar ook om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. Goed rentmeesterschap, realiteitszin en spaarzaamheid zijn de sleutelwoorden bij het financiële beleid dat het CDA wil voeren. Geen rekeningen neerleggen in de toekomst met het idee ‘wie dan leeft die dan zorgt’, maar duurzaam investeren met oog voor de lange termijn. De schulden van de gemeente Woerden zijn een zorg voor het CDA. De afgelopen jaren is de schuld flink opgelopen doordat de algemene reserves van de gemeente zijn aangeboord; de ‘hypotheek’ van de gemeente is opgerekt. Het CDA wil alleen gebruikmaken van de reserves om duurzame investeringen te doen, niet voor eenmalige uitgaven. We willen afspraken maken in de gemeenteraad over het gebruik van de reserves en een schuldenplafond instellen.

Groene Hart

Woerden vormt met zijn centrale ligging samen met de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld de hoofdstad van het Groene Hart. De komende jaren is een visie voor de langere termijn nodig voor de ontwikkeling van stad en land rondom Woerden. We stellen daarom een zogenoemde omgevingsvisie op, waarin we vastleggen welke ontwikkelingen we de komende jaren voor ons zien. Hiervoor gaan we in overleg met belanghebbenden en we vragen ook de inwoners om hun mening. Het Groene Hart is belangrijk voor recreatie en ontspanning in de regio, en daardoor ook voor de economie van Woerden. Het CDA wil daarom bij ontwikkelingen het Groene Hart zoveel mogelijk met rust laten.

De agrarische sector is een onmisbaar onderdeel als beheerder van dit landschap. Het is belangrijk dat deze boeren(familie)bedrijven vitaal blijven en toekomstbestendig zijn. Het CDA wil dat de gemeente in overleg gaat met de ondernemers en vertegenwoordigende organisaties. Woerden moet vooral ook een betrouwbare partner zijn.

Harmelen

Het dorpsplatform Harmelen is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Het CDA wil de komende jaren met het platform en de inwoners van Harmelen een goed gesprek voeren over de prioriteiten voor het dorp. We vinden het belangrijk dat Harmelenaren zich herkennen in het stadsbestuur. Dat vraagt van de gemeente ook kennis van wat er zoal speelt in Harmelen.

De woningbouw in Harmelen staat al lange tijd (15 jaar) helemaal stil. Daar wil het CDA de komende jaren veel verandering in brengen. De nadruk ligt daarbij op betaalbare koophuizen, zodat zowel jongeren als senioren voldoende kansen krijgen. De gemeente Woerden moet periodiek onderzoek doen naar de woonbehoefte om op basis daarvan een adequate woonvisie te ontwikkelen. Dit dient te gebeuren in en na overleg met de inwoners en relevante werkgroepen. Bouwen dient vervolgens te gebeuren op basis van een afgewogen totaalplan met behoud van het dorpse karakter. Het oogmerk van woningbouw in Harmelen is bouwen voor de eigen woningbehoefte. 

Het dorpshuis in Harmelen is een mooi voorbeeld van een sociale ontmoetingsplek in de sterke samenleving. Het CDA wil graag de komende periode met de initiatiefnemers in gesprek blijven om deze functie te behouden en te versterken. Ook voor de gemeente moet het dorpshuis als uitvalsbasis in Harmelen dienen.

De randwegen hebben al veel verbetering gebracht wat betreft de verkeersdrukte in Harmelen. Daar is het CDA blij mee. Nu is het zaak dat ‘de puntjes op de i’ worden gezet. We willen uitwerken welk soort verkeer het best waar door het dorp kan rijden. Ook gaan we kijken of op die manier de Dorpsstraat en vooral Haanwijk minder druk kunnen worden. Aandachtspunt is de vraag of er sprake is van overlast en onveilige verkeerssituaties op de route Leidsestraatweg als gevolg van de aanleg van de randwegen en sluipverkeer van de A12 en de A2.

Jongeren laten het dorp leven. Er is ontzettend veel voor hen te doen op gebied van (vrijwilligers)werk, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. We zetten erop in dat alle jongeren van Harmelen lid zijn van een vereniging en/of ergens vrijwilliger zijn en zo hun bijdrage leveren aan het sociale leven.

Over het algemeen vinden inwoners het prettig dat men elkaar in Harmelen (op een positieve manier) in de gaten houdt. Toch doen zich ook zaken voor die niet in Harmelen thuishoren. Samen met de politie kunnen inwoners er zelf voor zorgen dat iedereen in Harmelen zich ook in de toekomst veilig blijft voelen. We zorgen er onder andere voor dat WhatsApp-groepen in alle wijken en straten van Harmelen actief zijn. We zijn in het kader van wijkgericht werken en veiligheid sterk voorstander van de inzet van een toezichthouder in Harmelen.

Om het winkelend publiek in het centrum van Harmelen voldoende parkeergelegenheid te bieden, is het CDA van mening dat de parkeerplaats Kalverstraat/Kloosterweg een zogenoemde blauwe zone moet worden. Daarmee wordt voorkomen dat de parkeerplaats wordt gebruikt door forensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer en hun auto de hele dag op deze parkeerplaats achterlaten.

Mensen in Harmelen hebben ideeën over hoe zij het groen in hun straat graag willen zien en zijn bereid daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken. Wat het CDA betreft wordt door de gemeente het basisniveau van onderhoud aan stoepen, groen en straten op orde gebracht. Samen met Harmelenaren gaan we in gesprek over verbeteringen waaraan ze zelf kunnen bijdragen, bijvoorbeeld snoei- of maaiwerk.

Hondenbelasting

Honden moeten geen melkkoe van de gemeente zijn. Toch mag van hondenbezitters wel een extra bijdrage worden gevraagd in de vorm van hondenbelasting. We geven immers ook veel geld uit aan faciliteiten zoals hondenuitrenvelden. Het CDA vindt dat de opbrengst van de hondenbelasting even hoog moet zijn als de uitgaven aan het hondenbeleid. Afgelopen jaar is een voorstel aangenomen dat de hondenbelasting heeft verlaagd naar dit niveau, verdere stijging is daarom nu niet aan de orde. Dat zou betekenen dat andere belastingen, zoals de OZB, moeten worden verhoogt, we zijn daar geen voorstander van. 

Inclusie

Woerden werkt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zichzelf kan zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat hiervoor aandacht is in de Woerdense samenleving. Het is goed om met initiatieven zoals Woerden Inclusief samen te werken, maar ook om andere maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Voorbeelden zoals Sleutelclub Kamerik en Techniek Talent zorgen ervoor dat jongeren meedoen. Het CDA wil samen met de inwoners en niet vanuit het stadhuis werken aan een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten.

Integratie en opvang Statushouders

Ook nieuwe inwoners worden betrokken bij de gemeente Woerden. De integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zogenoemde ‘statushouders’) moet daarom snel en met succes plaatsvinden. Het is van groot belang dat zij de Nederlandse taal leren spreken, de gewoonten van Woerden leren kennen en meedoen in de samenleving door onderwijs of werk. Daarnaast is het van belang om oog te hebben voor traumaverwerking. Samen met vrijwilligers en professionals willen we hieraan werken. Het is belangrijk dat bij de huisvesting van deze nieuwe Woerdenaren wordt gezorgd voor een goede spreiding over de wijken en buurten, zodat er een goed evenwicht ontstaat. Het CDA wil niet dat de gemeente Woerden meer statushouders opvangt dan wettelijk is verplicht. Er moet oog zijn voor het draagvlak in de samenleving voor de opvang, dat kan afnemen, juist ook omdat de huurwoningmarkt in Woerden fors onder druk staat. 

Samen met elke statushouder die in Woerden komt wonen, moet een persoonlijk integratieplan worden opgesteld. Dat plan gaat uit van de eigen kracht, en er worden concrete afspraken gemaakt over het leren van de Nederlandse taal en over (vrijwilligers)werk en/of scholing. Dit verankeren we in de samenleving door samen te werken met Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, Ferm Werk en Welkom Woerden. De gemeente heeft hierin de regie.

Inwonersparticipatie

Bestuur samen met de inwoners betekent dat de gemeente uitnodigend is: ze staat open voor nieuwe ideeën en onderzoekt samen met de inwoners de mogelijkheden. Het CDA wil dat dit de basishouding is van ambtenaren en bestuurders in onze gemeente. De komende periode willen we dat zij meer in de wijken en dorpen werken, beter in contact met inwoners en ondernemers. Ook de samenwerking met de dorps- en wijkplatforms is belangrijk, want zij weten wat er leeft in de wijk en in het dorp. De gemeente moet deze manier van werken stimuleren, in gedrag en financieel. Lokale maatregelen worden altijd afgestemd met de vertegenwoordigers van de wijk of het dorp, en met buurtbewoners. Bestuur samen met inwoners vraagt ook om een visie en strategie op het gebied van participatie. Afgelopen jaren werden initiatieven altijd positief ontvangen en zei de gemeente: ‘Ja, tenzij...’, Het CDA wil deze aanpak verbeteren, want het is vaak niet duidelijk wat de gemeente bedoelt met deze woorden en waar een initiatief dan precies op kan rekenen. Het CDA vindt dat inwoners al in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij plannen en beleid. Hierbij is het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende meningen en standpunten. De gemeente bewaakt een open, eerlijk en zorgvuldig proces, en is verantwoordelijk voor het maken van de uiteindelijke keuzes.

Kamerik en Kanis

Kamerik is een mooi dorp met historie. Een dorp waar inwoners landelijk en rustig wonen. Het dorpsplatform in Kamerik is een belangrijke partner van de gemeente. Het CDA wil de komende jaren met het platform samenwerken aan de uitvoering van de dorpsvisie Kamerik en de belangrijke punten daaruit verwezenlijken.

Het onderhoud van de openbare ruimte wordt door Kamerikers als ondermaats ervaren. Het CDA wil dat de gemeente hard gaat werken om het basisniveau van onderhoud op orde te krijgen. Daarnaast willen we met de inwoners kijken of er extra wensen zijn en hoe die samen kunnen worden vormgegeven. Het gezamenlijk inrichten en onderhouden van het Breenplantsoen is hiervan een mooi voorbeeld.  

Voor het behoud van de voorzieningen en de vitaliteit in het dorp is het van belang dat er kleinschalige woningbouw mogelijk is, in de eerste plaats op inbreidingslocaties. De komende jaren is nieuwbouw voorzien op de schoollocaties (Wijde Blik en Eben Haëzer), na de bouw van de nieuwe school, en aan de noordzijde van Kamerik (Noordoost II). Belangrijk is dat de woningbouw ten goede komt aan de senioren en starters van Kamerik, zodat er goede doorstroom op gang komt. Het woningbouwplan op het voormalige verzorgingshuis Miland in Kanis wil het CDA snel van de grond hebben. Ook wil het CDA onderzoeken of woningbouw mogelijk is op het voormalige AMI-terrein aan de Lindelaan. 

Er zal uitgebreid worden gekeken naar het verkeer rondom Kamerik in het buitengebied. Het CDA is er voorstander van om met oplossingen te komen die de wegen ontzien, maar die ook de agrarische bedrijven niet aan te tasten in hun economische activiteiten. Aandacht voor fietsers en wandelaars op de buitenwegen is van groot belang, zoals een veilige fietsverbinding van Teckop naar de Van Teylingenweg. Het CDA wil met de provincie onderzoeken of er een apart fietspad kan worden aangelegd. Ook de veiligheid van het fietspad naar Woerden moet worden versterkt. Wat betreft het autoverkeer wil het CDA dat samen met de provincie wordt onderzocht of de kruising van de Enschedeweg en de Spruitweg een rotonde kan worden. Het CDA staat voor een goede aanpak van de parkeerproblemen in Kamerik en voor een veilige verkeerssituatie, in het bijzonder op het Overstek, waar veel extra fietsverkeer zal komen als de nieuwbouw van de scholen klaar is. 

Het behoud van de bibliotheek als dorpsvoorziening is belangrijk voor Kamerik. Samen met de Schulenburch, de scholen, sportverenigingen en supermarkt vormt het een van de ontmoetingsplaatsen van het dorp.

Er is een rijk sociaal en verenigingsleven in Kamerik. Dat draagt bij aan de samenhang van de gemeenschap. Er worden ook veel initiatieven genomen voor ouderen (zoals bijeenkomsten in De Cope) en voor de jeugd (zoals de Sleutelclub). Deze initiatieven moeten behouden blijven voor het dorp. De gemeente kan de vrijwilligers die hierin actief zijn soms beter ondersteunen.

Klimaatbestendig

De openbare ruimte moet klimaatbestendig worden gemaakt. De gemeente kijkt samen met het waterschap naar mogelijke problemen met wateroverlast, wateropvang en warmte in de zomer (hittestress) en houdt hiermee rekening bij de inrichting van straten. Iedere herinrichting van de openbare ruimte voldoet aan de eisen om deze problemen het hoofd te bieden. Samen met inwoners worden knelpunten bekeken in straten die niet op de planning staan om de komende jaren te worden opgepakt. De gemeente moet stimuleren dat inwoners minder stenen in de tuin hebben liggen, door bijvoorbeeld het te belonen als mensen deze inleveren bij de milieustraat. 

Maatschappelijke stage en diensttijd

Het is belangrijk om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en hen zo bij de samenleving te betrekken. Het CDA kiest voor het voortzetten van de maatschappelijke stages. Ook stages bij Woerdense bedrijven en techniekonderwijs dat aansluit op de plaatselijke werkgelegenheid worden gestimuleerd. Verenigingen en instellingen die meer jongeren willen aantrekken, kunnen op steun van het CDA rekenen. Het CDA wil ook experimenteren met de maatschappelijke diensttijd die onder het huidige kabinet zal worden ingevoerd; we willen bij de koplopergemeenten horen. Jongeren leveren zo in Woerden ook hun bijdrage aan de samenleving.

Molenvliet

Molenvliet is een nieuwere woonwijk van Woerden. De wijk kenmerkt zich ook door een diverse samenstelling. Er wonen veel gezinnen, maar relatief ook veel ouderen. In Molenvliet is op dit moment geen platform actief. Het CDA wil de komende periode onderzoeken of de inwoners daar wel behoefte aan hebben.

Een grote zorg in Molenvliet is de mogelijke boring naar olie en gas door Vermillion. Het CDA wil samen met inwoners optrekken om dit te voorkomen. Hiervoor is een brede samenwerking nodig met alle politieke partijen. Het CDA wil dat de gemeente een eigen onderzoek doet om de veiligheid en gevolgen vast te stellen. Dat verstevigt de gesprekspositie naar het Rijk.

Een belangrijk aandachtspunt in de wijk Molenvliet is de sociale samenhang. De aanwezigheid van ontmoetingsplekken zoals het wijkpark, de sportvelden en het winkelcentrum zijn daarvoor van belang. In het wijkpark worden initiatieven genomen, maar goed onderhoud is ook van belang. Het winkelcentrum heeft het moeilijk, net als de andere kleine centra in de gemeente. Het is belangrijk dat het winkelbestand vitaal blijft; we gaan daarover in overleg.

Verkeer in de wijk is ook een aandachtspunt. Het CDA wil de doorstroming door de wijk niet vergroten. De keuzes voor Woerden-West maken de kans groot dat het verkeer op de Hollandbaan toeneemt. Het CDA wil daarom een blijvende oplossing aan de westzijde van Woerden. Een randweg heeft gevolgen voor het uitzicht van sommige inwoners. We willen bespreken hoe de kwaliteit van deze rand van Woerden kan worden verbeterd zodat inwoners niet inleveren op hun woongenot. Ook blijft dit een bredere afweging in het belang van alle inwoners van Woerden.

Het onderhoud van het openbaar groen in de wijk is een aandachtspunt. Ook willen we samen met Groen West inwoners motiveren om hun tuin goed te onderhouden. Dat vergroot de leefbaarheid in de wijk.

Olie- en gasboringen

Veel Woerdenaren maken zich zorgen over de gevolgen van mogelijke olie- en gaswinning uit het Papenkopveld. Het CDA deelt deze zorgen en wil dat de gemeente een actieve rol speelt om de belangen van de inwoners bij het olie- en gaswinningsbedrijf Vermillion en bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen. De ambitie van de gemeente om duurzaamheid te bevorderen kunnen daarbij helpen. Het CDA wil dat de gemeente alle mogelijke argumenten benut om te onderbouwen dat olie- en gaswinning in Woerden niet wenselijk is. Mocht door het Rijk uiteindelijk toch een vergunning voor olie- en gaswinning worden verleend, dan wil het CDA de veiligheid van de inwoners garanderen. De gemeente Woerden moet daarom zelfstandig een onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van olie- en gaswinning onder de woonwijk. Ook willen we een eisenpakket samenstellen voor het geval het Rijk tóch een vergunning verleent.

Onderhoud openbare ruimte

Als er één onderwerp is waarvan inwoners verwachten dat de gemeente haar werk goed doet, is het wel bomen snoeien, grasmaaien en de straten en stoepen op orde houden. Kortom: een fatsoenlijk onderhoud van de openbare ruimte. Een netjes onderhouden, groene omgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan onze kwaliteit van leven en het woongenot.

De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt, omdat er een forse achterstand is in het onderhoud van de openbare ruimte in Woerden. Dat zal geld kosten. Het CDA wil de prioriteit bij veiligheid, toonbaarheid en bestendigheid leggen. In iedere wijk moet op een basisniveau de openbare ruimte schoon, heel en veilig zijn. Het CDA wil dat er met meer zorg aan de openbare ruimte wordt gewerkt. Dat betekent meer schoffelen en snoeien, stoeptegels recht leggen en kuilen in het wegdek repareren. Dit vraagt om meer betrokkenheid van de inwoners en onderhoudsmedewerkers. Het CDA wil de onderhoudsploeg van de gemeente versterken in samenwerking met de organisatie Ferm Werk. Zo kunnen ook klachten over de openbare ruimte sneller worden opgelost. Op veel plaatsen willen inwoners meer dan een basisniveau. Daarom gaan we met hen in gesprek. We betrekken hen bij het ontwerpen van het groen in de wijk en geven ze verantwoordelijkheid bij het onderhoud. Samen met de buurt wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken, besproken en als het nodig is aangepast.

Ondernemerschap

Woerden heeft een grote variatie aan bedrijven en ondernemingen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan maatschappelijke activiteiten. (Sport)verenigingen, Vakantieweek, festivals, enzovoort worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van deze lokale ondernemingen. Maar ook de vrijwillige brandweer kan alleen fungeren dankzij de medewerking van onze bedrijven. Deze betrokkenheid is zeer waardevol en daar moeten we zuinig op zijn en waardering voor hebben. Een bloeiend lokaal bedrijfsleven is in het belang van de hele Woerdense samenleving. Het CDA heeft oog voor de belangen en behoeften van onze ondernemers, zoals ruimte, bereikbaarheid en arbeidskracht. De economie trekt fors aan en bedrijven merken dit in hun opdrachtportefeuille. Naast gekwalificeerde medewerkers is er ook behoefte aan ruimte. Samen met de ondernemers, provincie en andere betrokkenen zorgen we dat er ruimte beschikbaar komt. We maken ook samen een nieuw economisch actieplan voor de komende jaren.

Het CDA vindt het belangrijk dat opdrachten voor de gemeente Woerden door plaatselijke bedrijven kunnen worden uitgevoerd, en we willen zorgen voor goede en eerlijke kansen. Binnen alle spelregels zullen we ons aanbestedingsbeleid hierop maximaal inrichten. Als we dit slim aanpakken en goed samenwerken, liggen hier volop kansen.

Het CDA wil werknemers, ondernemers en onderwijs samenbrengen met als doel bedrijven te laten bloeien en mensen aan het werk te helpen en te houden. Dit kan ook bijdragen aan de opgave voor een duurzame samenleving. Woerden Werkt! is een succes gebleken, en zo moeten er meer initiatieven met elkaar worden ontplooid. De gemeente gaat hierbij actief aan de slag: niet afwachten, maar partijen bij elkaar brengen, initiatieven ondersteunen en mensen laten meedoen. Het CDA kijkt niet alleen naar werknemers, maar we willen ook ondernemerschap ondersteunen. Op die manier kunnen verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, werkgevers en mensen die moeilijk aan een baan komen.

Het CDA wil de komende jaren samen met de ondernemersverenigingen en het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) het gesprek aangaan over de mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken. Dat concept wordt al op vele manieren door ondernemers vormgegeven: door sponsoring, ‘social return’ en een kennisbijdrage aan de Woerdense samenleving. In gesprek met de gemeente kunnen ondernemers vertellen wat zij van de gemeente nodig hebben om die rol verder te versterken en kan de gemeente aangeven welke hulp zij kan benutten om samen te werken aan een sterker en ondernemender Woerden.

Ondernemen in de dorpen

Met het oog op bloeiend ondernemerschap in de dorpen heeft het CDA ook extra aandacht voor ondernemerschap in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Gekeken moet worden hoe de bedrijventerreinen goed benut kunnen worden door kleine lokale ondernemers. In het buitengebied wil het CDA ruimte geven aan ondernemerschap zoals verkoop aan huis en landwinkels. Deze zijn van meerwaarde voor de agrarische bedrijven en zorgen voor behoud van de voedselproductie en groene landschappen.

Onderwijs

Binnen de gemeente Woerden zijn veel technisch georiënteerde bedrijven actief. Bedrijven waarvan het succes mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast zijn er te veel mensen die geen baan kunnen vinden, omdat ze niet de juiste kwalificaties hebben. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol, maar nog belangrijker is de afstemming tussen bedrijven en opleiders. Het aanbod moet aansluiten bij de vraag, en de vraag moet bovendien duidelijk zijn. Samen zorgen we voor goed onderwijs, in nauwe samenwerking tussen bedrijven, instellingen en gemeente.

Het CDA vindt dat de gemeente zich vooral moet richten op haar kerntaken op het gebied van onderwijs: goede huisvesting en leerplicht. Wat betreft die huisvesting willen we vanuit de gemeente samen met schoolbesturen in kaart brengen wat er de komende jaren nodig is. Vanuit het Rijk komt er veel op scholen af en de beleidsdruk is groot. De gemeente moet ruimte geven aan de professionals, de leraren dus, om hun werk goed te doen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van ouders om in het schoolbestuur en de raad van toezicht hun taak op zich te nemen. 

Openbaar vervoer

De gemeente gaat niet over openbaar vervoer, maar kan wel het belang van de inwoners naar voren brengen. Het CDA wil dat er vanuit de wijken en kernen goede busverbindingen komen van en naar het station. Het station zelf moet goede (gratis) parkeervoorzieningen voor fiets en auto hebben. Ook moeten er voldoende treinen in alle richtingen rijden, is er meer capaciteit nodig van en naar Leiden, en is aansluiting bij de tienminuten-dienstregeling richting Utrecht van belang.

Oudewater

De samenwerking met Oudewater willen we in 2020 uitgebreid bekijken. Uitgangspunt voor het CDA is dat samenwerking met andere gemeenten niet ten koste mag gaan van de dienstverlening aan onze inwoners of tot hogere kosten mag leiden voor inwoners van de gemeente Woerden.

Overlast en vandalisme

Overlast gaan we tegen met een aanpak op maat. Als het nodig is, kunnen we bepaalde panden laten sluiten of camera’s plaatsen. Maar we gaan ook in gesprek. Samen met scholen, zorgorganisaties, politie, jeugdwerkers en sleutelfiguren in de wijk vormen we netwerken, waarbij we gezamenlijk actie ondernemen. Vandalen moeten zo snel mogelijk via Bureau Halt aan de slag, liefst in de eigen wijk. We willen ook dat daders (of hun ouders) opdraaien voor de kosten van vandalisme.

Organisatie

Sinds 2010 is de druk op de ambtelijke organisatie flink opgevoerd. Door bezuinigingen zijn waardevolle medewerkers vertrokken, en vacatures zijn niet of slechts gedeeltelijk opgevuld. Dat is merkbaar door fouten die worden gemaakt, of zaken die niet kunnen worden opgepakt. Maar ook met het oog op de toekomst is dit zorgwekkend, doordat verjonging niet tot stand komt. 

Het CDA wil dat de gemeentelijke organisatie passend wordt. Dat doen we niet door zomaar veel nieuwe mensen aan te nemen, maar door gericht te investeren in kwaliteit. Het CDA wil in 2018 prioriteren in de taken die wel en taken die niet meer moeten worden gedaan. Aan de hand daarvan kan de gemeenteraad het benodigde budget voor de ambtelijke organisatie meerjarig vaststellen. Wat het CDA betreft wordt het beleid verminderd en de dienstverlening naar de inwoners versterkt. Inzet van belastinggeld moet zoveel mogelijk ten goede komen van de inwoners.  

Parkeren

Het CDA wil dat het parkeren in de Binnenstad gratis wordt vanaf vijf uur ’s avonds, op iedere avond. Ook willen we het tarief van de parkeergarage verlagen en experimenteren met het tweede uur gratis parkeren. Binnenstadbezoekers blijven daardoor langer in de stad en dat is gunstig voor de ondernemers en winkeliers. Bovendien nemen hierdoor de parkeerproblemen voor bewoners rond de binnenstad af. 

Participatiewet

Voor het CDA wordt de kracht van de samenleving in Woerden gevormd door de inwoners en hun onderlinge verbanden. Daarom spreken we mensen aan op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat talenten niet altijd gelijk verdeeld zijn. Daarom hebben we extra aandacht voor mensen in onze samenleving die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Wat het CDA betreft staat meedoen centraal, waarbij betaald werk de voorkeur heeft: zelfstandig een eigen inkomen verdienen zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en is het meest duurzaam. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin succesvol te zijn, zonder vrijblijvendheid. Iedereen spant zich maximaal in om dit doel te bereiken.

De uitvoering van de Participatiewet is een taak van de organisatie Ferm Werk, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ons uitgangspunt is ‘iedereen doet écht mee’. Er moet een brede keuze aan mogelijkheden komen om voor iedereen een plek in het arbeidsproces te realiseren. ‘Echt meedoen’ geldt voor bedrijven, instellingen, verenigingen en niet in het minst voor de gemeente zelf. Het is de taak van de gemeente om voor deze verbindingen te zorgen en de Woerdense samenleving op dit gebied te activeren. Ferm Werk kan een ‘spin in het web’ zijn. Daarnaast wil het CDA een breed netwerk organiseren om de activering van inwoners voor elkaar te krijgen.

Het uitgangspunt voor het CDA is dat mensen (tegen aanvaardbare kosten) zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving, door werk, vrijwilligerswerk of door onderwijs. Nietsdoen is geen optie. Dat betekent ook dat mensen in de bijstand kunnen worden gevraagd om een tegenprestatie te leveren.

Preventieve zorg

Goede zorg begint met preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Inwoners en de gemeente moeten zich dan ook daarop richten, omdat het vaak eenvoudiger is gezond te blíjven dan gezond te wórden. De gemeente kan samen met de GGD en de huisarts voorlichting geven over een gezonde levensstijl. Het gaat daarbij om goed bewegen, verstandig omgaan met alcohol, roken en eten. Maar het gaat ook om goede zorg voor elkaar, sociale verbanden en gezonde relaties, veilige gezinssituaties. Samen met het zorgnetwerk wil het CDA investeren in goede voorlichting over bijvoorbeeld leefpatronen, overgewicht en genotsmiddelen (zoals alcohol, drugs en tabak). Het CDA wil in Woerden werken aan een rookvrije nieuwe generatie. Daarnaast zijn mensen het aan zichzelf en aan de samenleving verplicht om zorgvuldig met hun lichaam om te gaan. 

Het CDA vindt dat de gemeente moet uitdragen dat een gezonde levensstijl belangrijk is. Dat doen we onder andere door op scholen te spreken over alcoholgebruik, en door drugsgebruik tegen te gaan. Ook vinden we een hechte sociale samenhang van belang, zodat problemen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Daarvoor is het belangrijk dat mensen in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. En dat er wordt gepraat over gezondheid, goede relaties en dat men de weg weet naar advies en hulp. Het CDA wil dat inwoners niet alleen bij relatiebeëindiging voorlichting krijgen, maar ook over het gezond houden van je relatie, waarbij Woerden Wijzer een rol kan hebben. De gevolgen van relatiebeëindiging zijn namelijk groot; investeren in relaties is daarom essentieel.

Recreatie en toerisme

Woerden ligt in het Groene Hart en is aantrekkelijk om te recreëren voor eigen inwoners, en ook voor toeristen uit binnen- en buitenland. Toeristen en recreanten in Woerden kunnen vanuit de rijke historie en de omgeving het specifieke karakter van dorp of stad of regio ontdekken. De vele verenigingen en instellingen die in Woerden werken om de toeristen te informeren, rond te leiden en te vertellen over de historie, de omgeving en de pracht van Woerden en het Groene Hart zijn daarbij van groot belang. De permanente streekmarkt en Woerden Kaasstad zorgen voor veel bezoekers, ook uit de regio. Er is goede afstemming nodig tussen de vele initiatieven om een aantrekkelijk verhaal van Woerden neer te zetten. Het CDA wil daarvoor verschillende budgetten inzetten.

‘Recreëren bij de boer’ is een populaire manier van ontspannen. Het CDA vindt dat initiatieven op dit gebied positief moeten worden benaderd en gestimuleerd. Bij recreatie hoort kleinschalige horeca en een grote variëteit aan overnachtingsmogelijkheden zoals campings, bed & breakfast of (kleinschalige) hotels. Voorwaarde is dat deze goed worden ingepast in de omgeving. Het CDA wil ruimte geven aan particuliere initiatieven. We hebben een prachtig buitengebied waarin de recreatieve en agrarische functie goed kunnen worden gecombineerd. Het CDA wil daarin meer voorzieningen zoals parkeer- annex fietsopstapplaatsen (P&B: Park & Bike), oplaadplaatsen voor elektrische fietsen, zitbankjes, klompenpaden, enzovoort. Recreatieve voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, met goede bewegwijzering (ook naar parkeerplaatsen) en informatieborden. De samenhang tussen de verschillende dorpen kan door onderlinge verwijzing worden versterkt.

Referendum

Het referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote, uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet worden ingezet: een afweging is vaak veel genuanceerder dan ‘ja’ of ‘nee’. Belangrijk is om beslissingen samen met inwoners te nemen, daarvoor zijn veel meer instrumenten inzetbaar dan een referendum: inwonersbijeenkomsten, opiniepeilingen en gewoon in gesprek gaan met inwoners bijvoorbeeld. Het is belangrijk om in een gesprek de inzichten van inwoners serieus te nemen, goede participatie organiseren. Op die manier kunnen volksvertegenwoordigers in overleg met inwoners de belangen bij een beslissing afwegen. CDA’ers maken die afwegingen op grond van hun uitgangspunten: solidariteit, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Anders dan bij sommige andere partijen weet de kiezer dus hoe het CDA zijn afwegingen zal maken. Alleen bij heel uitzonderlijke gevallen moet het referendum daarom raadgevend worden ingezet, vindt het CDA. 

Regionale samenwerking

De gemeente Woerden werkt samen met veel andere gemeenten in het Groene Hart, de regio Utrecht en langs de Limes met Alphen aan den Rijn en Leiden. We zijn een knooppunt in het Groene Hart. Het CDA stelt de samenwerking in het Groene Hart centraal en wil dat Woerden slimme verbindingen maakt met Utrecht en Zuid-Holland. Het is daarom belangrijk om de regionale samenwerking zo efficiënt mogelijk vorm te geven: de gemeente kan niet in alle overlegverbanden actief zijn. We moeten vooral ook kijken waar de gemeente Woerden bij gebaat is en waar we geld voor over hebben. 

Rijngracht

Inwoners komen met sterke initiatieven die goed onderbouwd zijn en de gemeente uitdagen om ruimte te geven voor ondernemerschap en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het Foodhall-initiatief en het Rijngracht Comité. Het CDA staat positief tegenover zulke initiatieven, omdat die mooie nieuwe plannen en inzichten kunnen opleveren. In onze rol van een uitnodigende, open overheid willen we altijd de slaagkans van deze initiatieven serieus onderzoeken. Het CDA kiest daarbij voor een zorgvuldige afweging, gebaseerd op de maatschappelijke kosten en baten, de toekomstbestendigheid, de risico’s en de meerwaarde voor Woerden. 

Er zal de komende twee jaar samen met het Rijngracht Comité gesproken moeten worden over de plannen om van de Rijnstraat een waterverbinding te maken. Het CDA staat alleen open voor dit plan op de langere termijn, als er draagvlak voor is bij ondernemers en als het plan bijdraagt aan een toekomstbestendige winkelstad. De gemeente kan hier op dit moment niet financieel aan bijdragen; de afgelopen jaren is er al veel geld uitgegeven om deze straat opnieuw in te richten.

Schilderskwartier en Vogelbuurt

Het Schilderskwartier en de Vogelbuurt zijn mooie, levendige woonwijken van Woerden. Het wijkplatform Schilderskwartier is een belangrijke partner voor de gemeente, met veel kennis van zaken. Samen met het platform moet de komende periode aan de uitvoering van de wijkagenda worden gewerkt. 

Belangrijk in de wijk zijn de ontmoeting en verbinding tussen jong en oud, en tussen mensen met en zonder een migratie-achtergrond. De wijk heeft een groot aantal huurwoningen en de diversiteit van bewoners is zeer groot. Ook in de zorg voor elkaar en de integratie is het versterken van de samenhang een belangrijk agendapunt.

De bewoners ervaren regelmatig overlast van groepen jongeren. We willen dat hierover in brede samenhang hierover wordt gesproken, waarbij treffende maatregelen worden genomen, ook gericht op goede plekken voor jongeren om wel elkaar te ontmoeten. Veiligheid in de wijk is ook een aandachtspunt. Kleine aanpassingen zoals extra verlichting worden in overleg genomen. Daarnaast kunnen inwoners bijdragen aan de veiligheid door deel te nemen in buurt-WhatsAppgroepen. 

Veel knelpunten die inwoners benoemen, hebben te maken met het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Het CDA wil daarin investeren. Ook is het verkeer een belangrijk aandachtspunt: een betere verkeersontsluiting voor Woerden-West (westelijke randweg) moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterken. Het CDA wil ook de veiligheid op de Rembrandtlaan en de Boerendijk verbeteren, minder vaststaan verkeer is veiliger en beter voor het leefgenot. Aandachtspunt in de wijk is ook het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom het winkelcentrum. Daarnaast kent de Jozef Israëlslaan veel fietsers van en naar de Kalsbeek die voetgangers kruisen die naar het winkelcentrum en de basisschool willen gaan. Deze voorrangssituatie moet goed worden bekeken. 

In de uitwerking van de verkeersvisie zal het CDA de doorstroming van verkeer via de Vogelbuurt bekijken. De leefbaarheid en het woongenot in de buurt zijn daar erg afhankelijk van, want deze route wordt intensief gebruikt.

Snel internet

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening voor innovatieve economie. Ook is deze digitale en mobiele bereikbaarheid belangrijk voor de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente. Het CDA wil dat de gemeente een faciliterende rol heeft in de aanleg van digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid in de buitengebieden. Om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen, wil het CDA gratis wifi ter beschikking stellen in winkelgebieden en op toeristische plekken.

Snel en Polanen en Waterrijk

Snel en Polanen en Waterrijk zijn de nieuwste wijken van de gemeente Woerden. Er is een actief platform dat werkt aan de wijkagenda. Tegelijk kenmerkt de wijk zich door inwoners die de gemeente goed weten te vinden. De afgelopen jaren is de communicatie tussen gemeente en inwoners niet altijd goed gelopen, bijvoorbeeld rondom het hondenbeleid. Dat moet beter. 

Een belangrijk aandachtpunt in de wijk is verkeer en verkeersveiligheid. Het CDA wil de situatie rondom de Steinhagense weg onderzoeken, hierin moeten alle mogelijke oplossingen in beeld worden gebracht. Het CDA wil fietsers en auto’s van elkaar scheiden, bijvoorbeeld door aanleg van een fietstunnel. De nieuwbouw van Snellerpoort zal ook extra verkeer meebrengen. Er moet daarom met prioriteit geïnvesteerd worden in de verkeersafwikkeling van de wijk. 

De ontwikkeling van de Cattenbroekerplas is wat het CDA betreft belangrijk voor heel Woerden en het is tijd dat deze gereed komt. Overlast voor de wijk moet worden tegengegaan, bijvoorbeeld door grote feesten te beperken. Het CDA staat positief tegenover de plannen zoals die nu ontwikkeld worden. In de wijk is niet altijd genoeg plek voor kinderen om te spelen. De ontwikkeling van plas Cattenbroek kan een mooie nieuwe speelvoorziening opleveren.  

Het wijkwinkelcentrum is de afgelopen jaren eenzijdiger geworden doordat diverse winkels zijn vertrokken. Het CDA wil kijken of bij de bouw van Snellerpoort ook de winkelstand kan worden versterkt, bijvoorbeeld met een extra supermarkt en andere winkels.

Sociaal domein (algemeen)

Veel zorgtaken zijn van het Rijk naar de gemeente overgegaan (decentralisatie). Deze overgang is op een goede manier opgevangen in Woerden. Er zijn geen inwoners tussen de wal en het schip beland, en de tevredenheid over de zorg is goed. Toch moeten er keuzes worden gemaakt: zowel bij de jeugd, als bij ouderen neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. De sturing op de toegang, het aanbod en de uitvoering moet worden verbeterd. Zo borgen we het draagvlak en de solidariteit met degenen, die de zorg en ondersteuning het meeste nodig hebben.De kosten nemen fors toe, de effectiviteit van Ferm Werk en WoerdenWijzer staat ter discussie en de vraag is of al het beleid noodzakelijk is. Het CDA wil de komende periode het sociale domein opnieuw bekijken: goede zorg en een goed vangnet staan voorop, maar wel tegen redelijke kosten, waarbij inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn om aan een oplossing voor hun problemen te werken.

Sport

Sportverenigingen in onze gemeente leveren een enorme bijdrage aan ontspanning, ontmoeting met elkaar en een gezond leven. Het CDA vindt die bijdrage belangrijk en wil dat sportverenigingen laagdrempelig toegankelijk zijn. De huur die buitensportverenigingen moeten betalen, is de afgelopen jaren gestegen, en soms wel twee keer zoveel geworden. Wat het CDA betreft stijgt deze huur niet nog verder. In kunstgrasvelden worden nieuwe, duurzame materialen toegepast als een veld aan vervanging toe is. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners ook buiten verenigingsverband kunnen sporten, in de buitenlucht. Op plekken waar bijvoorbeeld veel hardlopers en wielrenners komen, moet veilig gesport kunnen worden, zo kijken we of het mogelijk is om een hardlooprondje Singel veiliger te maken en van verlichting te voorzien. 

Staatsliedenkwartier

Het wijkplatform Staatsliedenkwartier is een actieve partner van de gemeente. Samen met de inwoners willen we de komende jaren werken aan de uitvoering van de opgestelde wijkagenda.

Groen in het Staatsliedenkwartier is belangrijk voor de inwoners van deze wijk. Het onderhoud laat echter wat de inwoners betreft te wensen over. Het CDA wil met een snelle aanpak van knelpunten een basisniveau van goed onderhouden openbare ruimte bereiken. Samen met de inwoners willen we kijken wat er daarna nog extra nodig is.

De samenhang in de wijk is groot, maar er is ook veel verscheidenheid. Er zijn veel verschillende typen woningen, grote aantallen huurwoningen en ook veel nieuwkomers. De uitdaging is om de komende jaren ook te werken aan de samenhang in de wijk. Belangrijk is dat lokale voorzieningen en ontmoetingsplaatsen zoals scholen en winkels blijven bestaan of worden versterkt.

Steinhagense weg

Autoverkeer dat niet Woerden als eindbestemming heeft, moet zoveel mogelijk via hoofdverkeerswegen om Woerden heen worden geleid. Verkeer dat Woerden uit moet, moet daar ook gebruik van kunnen maken. Het doorgaande verkeer in de wijken Schilderskwartier, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet en Snel en Polanen zorgt voor uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof, gevaarlijke situaties en vermindering van het woongenot. Het CDA wil aan de westzijde van Woerden een toekomstbestendige oplossing realiseren. De aanleg van een westelijke randweg is daarvoor de meest logische optie. Aan de oostzijde van Woerden moet bij de Steinhagense weg worden onderzocht of hier een randweg de juiste oplossing is, of een verlegging van de huidige weg. 

Sterke samenleving

Een sterke samenleving begint met ontmoeting en verbinding: op straat, in de wijk en in het dorp. Wij stimuleren straat- en buurtactiviteiten en steunen initiatieven zoals Samen voor Woerden. Ook nieuwe ideeën, zoals de buurtpreventie-app, spullen delen, boodschappen doen voor elkaar en gezelschapsmaatjes willen we meer bekendheid geven. Wij zijn trots op de vele evenementen die door vrijwilligers in de stad en in de wijken worden georganiseerd. Het CDA wil dat de gemeente meedenkt over wat er kan, in plaats van alleen regels te stellen en belemmeringen op te werpen.

Supermarkten

In Woerden zijn de supermarkten voornamelijk gevestigd in de winkelcentra in de wijken en in de dorpen. Het CDA staat open voor ondernemers die nieuwe mogelijkheden willen verkennen. In Snel en Polanen willen we bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden om een extra supermarkt te vestigen. Belangrijk is wel dat de supermarkten voldoende marktruimte laten aan onze lokale ondernemers, daarom kijken we ook naar de effecten van nieuwe supermarkten op de binnenstad.

Tegenprestatie

Inwoners die hun baan kwijtraken krijgen een bijstandsuitkering. Op die manier vangen we mensen op die tijdelijk een beroep doen op de gemeente, dat is goed. Het CDA vindt dat de samenleving van deze inwoners in de meeste gevallen ook iets terug mag vragen. Zij kunnen als tegenprestatie een bijdrage leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Natuurlijk moet er wel genoeg tijd overblijven om te kunnen zoeken naar een nieuwe baan, of om een ander vak te leren. Snel weer aan de slag, dat is belangrijk, voor inwoners zelf en voor de gemeente.

Veiligheid

Een belangrijke taak van de gemeente is zorgen voor een veilige buurt en leefomgeving. Voor de gemeente, politie, inwoners en bedrijven moet veiligheid een gezamenlijke topprioriteit zijn. De aanpak van woning-, auto- en bedrijfsinbraken wordt stevig voortgezet. Met de inzet van Burgernet, WhatsApp-groepen en samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners staat de veiligheid van de buurt voorop. We willen dat meer inwoners zich bij deze netwerken aansluiten. Ook willen we inwoners beter informeren over veiligheid in de buurt. Daarom organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk, met de wijkagent, de platforms en de inwoners. Op wijkniveau willen we de samenwerking tussen wijkambtenaren, toezichthouders (BOA’s), politie, scholen en inwoners bevorderen, zodat misdaad en overlast kan worden voorkomen, of waar nodig kan worden aangepakt en bestraft.

Verkeer

De moderne maatschappij is letterlijk volop in beweging. Ontwikkelingen zoals elektrisch fietsen en flexibele werktijden betekenen andere eisen aan bereikbaarheid en een verandering van verkeer en vervoer. Het CDA wil de komende jaren investeren in goede mobiliteit en bereikbaarheid voor Woerden. Dat moet worden afgestemd op de behoefte: wandelen en fietsen voor de korte afstand, auto en openbaar vervoer voor de langere afstand, met voldoende mogelijkheden om van vervoermiddel te wisselen. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een samenhangende verkeersvisie voor de gemeente Woerden voor 2030. Dat gebeurde in overleg met inwoners, ondernemers en wijk- en dorpsplatforms. Het CDA kan zich vinden in die visie en wil de komende jaren aan de slag met de uitvoering ervan. Aan de hand van een Uitwerkingsplan wil het CDA met inwoners en ondernemers in gesprek om te bepalen wat als eerste moet worden opgepakt. 

Scholen en maatschappelijke voorzieningen moeten te voet bereikbaar zijn. In de hele gemeente is aandacht nodig voor veilige stoepen en oversteekplaatsen, met name ook voor ouderen en gehandicapten. Het CDA wil dat prioriteit wordt gegeven aan het veilig maken van schoolroutes met goede oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de Steinhagenseweg. Samen met wijk- en dorpsplatforms worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt. Het CDA wil kijken hoe sneller fietsverkeer (zoals e-bikes en snorfietsen) veilig een plek kan krijgen in het verkeer, bijvoorbeeld door fietssnelwegen. In de regio zorgt een goed fietspad voor toegang voor recreatieve fietsers.

Autoverkeer dat niet Woerden als eindbestemming heeft, moet zoveel mogelijk via hoofdverkeerswegen om Woerden heen worden geleid. Verkeer dat Woerden uit moet, moet daar ook gebruik van kunnen maken. Het doorgaande verkeer in de wijken Schilderskwartier, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet en Snel en Polanen zorgt voor uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof, gevaarlijke situaties en vermindering van het woongenot. Het CDA wil aan de westzijde van Woerden een toekomstbestendige oplossing realiseren. De aanleg van een westelijke randweg is daarvoor de meest logische optie. Aan de oostzijde van Woerden moet bij de Steinhagense weg worden onderzocht of hier een randweg de juiste oplossing is, of een verlegging van de huidige weg. 

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer is een belangrijk onderdeel van de Woerdense economie, maar kan het woongenot beïnvloeden. Het CDA wil de vrachtroutes zoveel mogelijk buiten de woonwijken houden. In het centrum wordt gewerkt met bepaalde tijden waaraan vrachtverkeer zich moet houden, en worden mogelijkheden onderzocht om met kleinere, duurzamere vervoermiddelen de winkels en bedrijven te bevoorraden.

Westelijke randweg

Autoverkeer dat niet Woerden als eindbestemming heeft, moet zoveel mogelijk via hoofdverkeerswegen om Woerden heen worden geleid. Verkeer dat Woerden uit moet, moet daar ook gebruik van kunnen maken. Het doorgaande verkeer in de wijken Schilderskwartier, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet en Snel en Polanen zorgt voor uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof, gevaarlijke situaties en vermindering van het woongenot. Het CDA wil aan de westzijde van Woerden een toekomstbestendige oplossing realiseren. De aanleg van een westelijke randweg is daarvoor de meest logische optie. Aan de oostzijde van Woerden moet bij de Steinhagense weg worden onderzocht of hier een randweg de juiste oplossing is, of een verlegging van de huidige weg. 

Wethouders

Bestuur dicht bij de inwoners vraagt om herkenbaarheid: bestuurders die de inwoners kennen. Onze kandidaten voor de gemeenteraad wonen in alle wijken, dorpen en buurtschappen. Ze kennen de buurt en de bewoners. Wij willen dat wethouders wonen in de gemeente waar zij bestuurder zijn. Als het CDA een wethouder mag leveren, zal deze dus uit de gemeente Woerden komen. We zetten in op vier voltijds wethouders. 

Woerden 650 jaar

Op 12 maart 2022 is het feest in Woerden. We vieren dan dat Woerden in 1372, precies 650 jaar geleden, stadsrechten ontving van hertog Albrecht van Beieren. Er zullen dan veel activiteiten plaatsvinden, die de gemeente samen met de stichting Woerden 650 Jaar zal organiseren. Het CDA wil hier een groots feest van maken voor alle inwoners van Woerden. Ook is dit een prachtige kans om onze mooie stad te promoten en meer bezoekers aan te trekken. Onze ambitie is om de komende jaren te werken aan een mooi Woerden dat er staat, samen met de inwoners.

Wonen

Woerden is een aantrekkelijke woongemeente. Er is dan ook een grote vraag naar betaalbare woonruimte, en tegelijkertijd is er in Woerden te weinig vaart gemaakt met het bouwen van nieuwe woningen. In de kleine kernen zorgt dat voor een uitstroom van jongeren en ouderen, terwijl de huizenprijzen fors zijn gestegen. In Woerden zit vooral de sociale huurmarkt vast. De woningbehoefte is groot, ook door de komst van statushouders. De opgave voor de gemeente zal door deze ontwikkelingen de komende jaren groot zijn.

Het CDA wil vaart maken met de woningbouw, in lijn met de woonvisie die samen met inwoners is opgesteld. Deze woonvisie bekijken we opnieuw in 2018, maar we gaan ondertussen gewoon door met de bouw van woningen. In de kernen krijgen starters en ouderen extra aandacht: binnen twee jaar moeten in Zegveld, Kamerik en Harmelen nieuwe woningen worden opgeleverd. In Woerden willen we extra sociale huurwoningen bouwen en vrij krijgen door doorstroming op gang te brengen met de bouw van goedkopere koopwoningen en middensegment huurwoningen. Het CDA let hierbij op evenwicht in de wijken, zodat er een goede balans is in type woningen. De omvorming van Middelland en de ‘Poort van Woerden’ moet bijdragen aan woningen voor ouderen en jonge starters. Voor het CDA is de woonvisie leidend en niet de opbrengst van de verkoop van grond: als de eisen van de gemeente tot te veel vertraging in de bouw leiden, moet de gemeente soms water bij de wijn doen.

Woerdenaren worden ouder en wonen langer in hun eigen huis. Het CDA kiest bij nieuwbouw voor woningen die zo zijn gebouwd dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Als inwoners hierheen verhuizen ontstaat doorstroming binnen de wijken en dorpen. Vooral in het centrum van de stad en in de kernen (in de buurt van het openbaar vervoer en winkelcentra) hebben levensloopbestendige appartementen de voorkeur. Bij het inrichten en vernieuwen van de woonomgeving houden we rekening met het ouder worden van onze inwoners: er moeten goede basisvoorzieningen zijn, zoals straatverlichting, oversteekplaatsen en goede stoepen. De omvorming van het Woerdense bedrijventerrein Middelland-Noord is een uitstekende kans om ouderen en jongeren een woonplek te geven dicht bij het centrum van de stad. We geven de ontwikkeling rondom het St. Antonius Ziekenhuis prioriteit: het CDA wil daar een nieuwe woonlocatie met voorzieningen creëren voor ouderen.

Moeten in Woerden meer sociale huurwoningen worden gebouwd in plaats van koopwoningen? Woerden heeft niet minder, maar juist méér koopwoningen nodig. Natuurlijk moeten we daarnaast ook investeren in de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen net boven € 710 per maand. Het CDA heeft een plan gemaakt om binnen twee jaar nieuwe woningen te bouwen in Woerden en in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Daarnaast veranderen we Middelland en het stationsgebied (de Poort van Woerden) naar een woongebied met veel extra huur- en koopwoningen voor Woerdense woningzoekenden. Zo realiseren we niet alleen méér (sociale) huurwoningen, maar ook extra koopwoningen voor onze inwoners.  

Windmolens

Het CDA hecht grote waarde aan het uitgestrekte Groene Hart. Daarom zijn we heel terughoudend met bebouwing in het groen en dus ook met het plaatsen van windmolens. Natuurlijk is de duurzame opgave van Nederland en de gemeente groot, maar het landschap is ook belangrijk. Het CDA Woerden vindt dat windenergie beter grootschalig op zee kan worden gerealiseerd. De Woerdense duurzamheids opgave kan ook met andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie worden aanpakt. Het CDA is wel voorstander van experimenten met kleine windmolens (tot 12 meter bij agrarische ondernemers, of bij industrieterreinen), hier liggen innovatiekansen waarbij de winst van duurzaamheid in de regio licht en de financiële baten eveneens.

Zegveld en De Meije

Het dorpsplatform in Zegveld en buurtcomité De Meije zijn belangrijke partners van de gemeente bij onderwerpen die de inwoners aangaan. Het CDA heeft samen met het platform en comité gewerkt aan de uitvoering van het dorpsplan van Zegveld, dat gaan we ook komende jaren weer doen. Het platform moet steeds op tijd door de gemeente worden betrokken bij plannen. Ook is het van belang dat de gemeente weet hoe de gemeenschap in elkaar zit.

De woningbouw in Zegveld ligt stil. Dat is zeer zorgelijk voor de toekomstige vitaliteit van het dorp. Veel jongeren zijn de afgelopen jaren verhuisd naar andere plaatsen, het aantal kinderen op de scholen neemt af. Het CDA wil dat binnen twee jaar een start wordt gemaakt met bouwen voor de projecten Weidz (2019) en op de locatie Pionier (2018). Er is vooral behoefte aan (koop)woningen voor starters en senioren en woningen die zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Het CDA hoopt dat het plan Zegveld Zuidzijde ook verder gaat ontwikkelen en dat bedrijven in de rand van het dorp plaatsmaken voor beperkte woningbouw. De wooncomplexen Boschsloot en Zonkant zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen. Het CDA wil dat de gemeente afspraken maakt met GroenWest voor sloop-nieuwbouw op deze locaties.

De voorzieningen in Zegveld zijn van belang voor ontmoetingen in het dorp en voor de sociale samenhang. Het gaat daarbij om de ondernemers zoals supermarkt, kapper, bakker en bloemenwinkel, maar ook om Milandhof, bibliotheek en sportclubs. Vooral voor die laatstgenoemde instanties kan het gemeentebeleid iets betekenen. Het CDA wil dat de tarieven voor buitensporten niet verder stijgen. De bibliotheek moet tot bloei komen, het gesprek hierover zetten we voort. 

De zorgcoöperatie Zegveld Zorgt is een succes aan het worden. Het CDA wil samen met de initiatiefnemers in gesprek blijven om te leren van hun ervaringen. De komende jaren kunnen we onderzoeken of dit initiatief als voorbeeld kan dienen voor andere kernen en wijken. Het CDA wil dat de gemeente dit initiatief alle ruimt biedt om binnen Zegveld en De Meije zorgtaken vorm te geven. De financiering moet op langere termijn worden veiliggesteld.

De verkeerssnelheid op wegen zoals de Hoofdweg en Milandweg, maar ook in de woonwijken is een aandachtspunt voor de veiligheid. Hierop moeten inwoners elkaar aanspreken, maar de gemeente moet ook zorgen voor handhavend optreden. Met de bouw van Weidz en de verplaatsing van de tennisbaan wil het CDA ook kijken of de grens van de bebouwde kom misschien te verplaatsen is, waardoor dit gedeelte van de Milandweg anders wordt ingericht en de veiligheid verbetert.

De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijk aandachtspunt. Het onderhoud van groen is niet op orde, heggen worden niet geknipt, gras wordt nauwelijks gemaaid. Dat moet beter; de gemeente moet het basisniveau op orde brengen. Daarnaast willen we dat de gemeente in gesprek met inwoners kijkt naar aanvullende wensen en daar afspraken over maakt. De grote renovatie van de Slotenbuurt en de Nijverheidsbuurt zal de komende jaren plaatsvinden. In De Meije zal de Meijekade samen met het waterschap worden opgepakt: een goede weg en waterveiligheid moeten hierbij hand in hand gaan. 

Voor de toekomst van kleine ondernemers in Zegveld is het van belang dat de schaarse ruimte goed wordt benut. Het CDA wil dat de gemeente met de ondernemers in de Nijverheidsbuurt overleg voert hoe dit het beste kan worden ingevuld.   

Zondagsopenstelling

In 2016 is een besluit genomen over de zondagsopenstelling in Woerden. Het CDA vindt het belangrijk dat op zondag een evenwicht wordt gevonden tussen rust en wensen van consumenten. Woerden is geen stad voor een 24 uurseconomie; we willen graag een goede balans met ontspannende en godsdienstige activiteiten. Die balans is nu doorgeslagen, waardoor winkels soms van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat open zijn, met forse regionale effecten. Het CDA wil het openstellingsbeleid in 2020 evalueren, waarbij we ook naar die effecten en de balans kijken.

Zorg dichtbij (wmo)

Thuiszorg concentreert zich alleen nog op de meest noodzakelijke verzorging, verzorgingstehuizen verdwijnen, mensen worden ouder. Dit zijn ontwikkelingen in de Nederlandse bevolking en in de landelijke politiek, die we als plaatselijke samenleving moeten opvangen en verzachten. De activiteiten van de vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Woerden kunnen op de warme steun van het CDA rekenen. Ook partners, familieleden en buren die (soms ongewild) met zorgtaken worden belast, moeten kunnen rekenen op voldoende mantelzorgondersteuning, respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van de mantelzorg) en waardering van de gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder jaar een financiële blijk van waardering van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA wil dat er bovendien meer gebruik wordt gemaakt van respijtzorg.

Het CDA is voorstander van kleinschalige opvang en begeleiding van inwoners die zich een korte of langere tijd niet (of moeilijk) zelf kunnen redden. Vaak is het fijn als deze opvang en begeleiding in het netwerk van familie en vrienden plaatsvindt. Het CDA steunt kleinschalige voorzieningen (zoals Stichting Timon, Abrona en Reinaerde) en maakt zich hard voor kleinschalige verpleegzorg in de wijken en dorpen. Het CDA wil dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt oud kunnen worden. We zijn daarom warm voorstander van ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen, vooral voor ouderen. Hierdoor wordt de leefwereld van ouderen vergroot. Bovendien ontstaan er samenhang, zorg en aandacht voor elkaar. Dit willen we verbinden met het zorgnetwerk van de gemeente en met vrijwilligerswerk. Voorbeelden van zulke verbindingen zijn bijvoorbeeld de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt, die samen met Welzijn Zegveld en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) actief is. En in Harmelen is het dorpshuis een prachtige voorziening. Dit geldt ook voor het Dienstencentrum De Cope in Kamerik. In Woerden willen we de behoefte aan zulke ontmoetingsplekken onderzoeken en initiatieven steunen.

Goede mobiliteit en bereikbaarheid vormen een voorwaarde om aan de samenleving te kunnen (blijven) deelnemen. Niet alle Woerdenaren kunnen gebruikmaken van een eigen auto of (elektrische) fiets. Naast de Plusbus moeten ouderen en gehandicapten gebruik kunnen maken van gratis openbaar vervoer buiten de spits. In veel gemeenten zijn daar goede ervaringen mee. Ook bewonersinitiatieven zoals Automaatje en de meeneem-app kunnen rekenen op steun.

Zorg dichtbij (professionele zorg)

Het aanbod in de zorg moet zijn gebaseerd op hoe mensen hun leven willen leiden. Het CDA wil woonvormen, het aanbod van zorg en ontmoetingsactiviteiten zó inrichten dat mensen die zorg nodig hebben zich thuis voelen en dat ouderen gelukkig oud kunnen worden. Ouderen moeten deel blijven uitmaken van onze samenleving en in groepsverband of zelfstandig een plekje naar hun zin vinden. In de samenleving zijn hier veel zorgen over: ouderen wonen nog thuis terwijl zelfstandig wonen zwaar is, of krijgen naar hun gevoel te weinig zorg van de omgeving. Het is daarom van belang om daarover met het Rijk in gesprek te blijven, en in Woerden naar een goede balans en maatwerk te zoeken. In Woerden zijn er veel mooie voorbeelden van hoe dit in zorginstellingen wordt vormgegeven. Ook moet er goede thuiszorg zijn, ter ondersteuning van mensen die helemaal zelfstandig willen wonen. Het CDA wil zorgnetwerken stevig blijven stimuleren in Woerden en in de kernen. De landelijke ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Met elkaar moeten we hierop inspelen, samen met vrijwilligers en mantelzorgers. Het CDA wil dat het zorgaanbod in Woerden aansluit op de behoefte van de inwoners. Dat betekent dat zorg van goede kwaliteit moet zijn, dichtbij, laagdrempelig en goed bereikbaar. De schoolarts, het consultatiebureau en de huisarts zijn belangrijke aanknopingspunten voor lokale zorg. We willen geen extra bureaucratie in Woerden organiseren, maar wel het sociale netwerk en de samenwerking verstevigen. Zo krijgen inwoners de hulp die bij hen past. Vanuit dat perspectief moet ook kritisch worden gekeken naar de rol van WoerdenWijzer als centrale doorverwijzer in de zorg. Dat moet geen dubbel werk opleveren, maar efficiëntie en gemak. Het CDA wil dat het komende jaar kritisch bekijken.

Zorginnovatie 

Wat werkt? Dat is de belangrijkste vraag in de zorg. Hoe kunnen mensen het best beter worden, zo min mogelijk beperkingen ervaren en maximaal meedoen in onze samenleving? Het CDA wil ruimte voor vernieuwing. We willen eisen stellen aan zorgaanbieders, maar ook mogelijkheden bieden. Het CDA wil moderne middelen (geluid, beeld, tekst) inzetten voor de communicatie in de zorg. In de toekomst kan ook e–health hierbij ondersteunen; de elektronische gezondheidszorg ontwikkelt zich razendsnel. Het CDA wil dat de gemeente aansluit op deze ontwikkelingen en dat zorgaanbieders worden gestimuleerd om hiermee in Woerden te experimenteren.

Ziekenhuis / HAP / SEH

De afgelopen jaren is de functie van het Hofpoort Ziekenhuis ‘uitgekleed’. Een uitgebreide polikliniek is echter een belangrijke basisvoorziening in Woerden. Het CDA wil die behouden en samen met de huisartsen en het St. Antonius Ziekenhuis maken we afspraken over hoe de Spoedeisende Hulp en huisartsenhulp in het weekend en ’s avonds goed kan worden vormgegeven. Het CDA wil ook dat de gemeente nieuwe initiatieven ondersteunt die huisartsenzorg in Woerden ook in het weekend en de avond mogelijk maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.