Sociaal Domein (algemeen)

Veel zorgtaken zijn van het Rijk naar de gemeente overgegaan (decentralisatie). Deze overgang is op een goede manier opgevangen in Woerden. Er zijn geen inwoners tussen de wal en het schip beland, en de tevredenheid over de zorg is goed. Toch moeten er keuzes worden gemaakt: zowel bij de jeugd, als bij ouderen neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe.

De sturing op de toegang, het aanbod en de uitvoering moet worden verbeterd. Zo borgen we het draagvlak en de solidariteit met degenen, die de zorg en ondersteuning het meeste nodig hebben. De kosten nemen fors toe, de effectiviteit van Ferm Werk en WoerdenWijzer staat ter discussie en de vraag is of àl het beleid noodzakelijk is. Het CDA wil de komende periode het sociale domein opnieuw bekijken: goede zorg en een goed vangnet staan voorop, maar wel tegen redelijke kosten, waarbij inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn om aan een oplossing voor hun problemen te werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.