Zorg dichtbij (WMO)

Thuiszorg concentreert zich alleen nog op de meest noodzakelijke verzorging, verzorgingstehuizen verdwijnen, mensen worden ouder. Dit zijn ontwikkelingen in de Nederlandse bevolking en in de landelijke politiek, die we als plaatselijke samenleving moeten opvangen en verzachten. De activiteiten van de vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Woerden kunnen op de warme steun van het CDA rekenen.

Ook partners, familieleden en buren die (soms ongewild) met zorgtaken worden belast, moeten kunnen rekenen op voldoende mantelzorgondersteuning, respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van de mantelzorg) en waardering van de gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder jaar een financiële blijk van waardering van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA wil dat er bovendien meer gebruik wordt gemaakt van respijtzorg.

Het CDA is voorstander van kleinschalige opvang en begeleiding van inwoners die zich een korte of langere tijd niet (of moeilijk) zelf kunnen redden. Vaak is het fijn als deze opvang en begeleiding in het netwerk van familie en vrienden plaatsvindt. Het CDA steunt kleinschalige voorzieningen (zoals Stichting Timon, Abrona en Reinaerde) en maakt zich hard voor kleinschalige verpleegzorg in de wijken en dorpen.

Het CDA wil dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt oud kunnen worden. We zijn daarom warm voorstander van ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen, vooral voor ouderen. Hierdoor wordt de leefwereld van ouderen vergroot. Bovendien ontstaan er samenhang, zorg en aandacht voor elkaar. Dit willen we verbinden met het zorgnetwerk van de gemeente en met vrijwilligerswerk. Voorbeelden van zulke verbindingen zijn bijvoorbeeld de zorgcoöperatie Zegveld Zorgt, die samen met Welzijn Zegveld en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) actief is. En in Harmelen is het dorpshuis een prachtige voorziening. Dit geldt ook voor het Dienstencentrum De Cope in Kamerik. In Woerden willen we de behoefte aan zulke ontmoetingsplekken onderzoeken en initiatieven steunen.

Goede mobiliteit en bereikbaarheid vormen een voorwaarde om aan de samenleving te kunnen (blijven) deelnemen. Niet alle Woerdenaren kunnen gebruikmaken van een eigen auto of (elektrische) fiets. Naast de Plusbus moeten ouderen en gehandicapten gebruik kunnen maken van gratis openbaar vervoer buiten de spits. In veel gemeenten zijn daar goede ervaringen mee. Ook bewonersinitiatieven zoals Automaatje en de meeneem-app kunnen rekenen op steun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.