Verkeersknelpunten oplossen

Samenvatting

We investeren in de verkeersafwikkeling en lossen de knelpunten op. We starten meteen na de verkiezingen met het aanleggen van een westelijke randweg. We werken hiervoor samen met de provincie om dit ook financieel haalbaar te maken. Ook verbeteren we de infrastructuur in Woerden-Oost door de Steinhagense weg om te leggen en een fietstunnel aan te leggen. Verder maken we oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers veiliger.

Onze aanpak

Wat is het probleem in Woerden?

In Woerden zijn er een aantal verkeersknelpunten die er iedere morgen en middag voor zorgen dat veel auto’s lang moeten wachten om Woerden in of uit te komen. In Woerden west is dat drukte over de Rembrandtlaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk en Hollandbaan doordat te veel doorgaand verkeer door woonwijken rijdt waar ook veel fietsers rijden. In Woerden oost is dat het knelpunt Steinhagense weg, waar fietsers en auto’s elkaar kruisen bij de oversteekplaatsen en zorgen voor veel vertraging. In de verkeersvisie 2030, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen, is vastgesteld dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten Woerden om moet rijden, bovendien moet het verkeersnet in Woerden fijnmaziger worden en beter ingericht voor fietsverkeer.

Wat wil het CDA?

De komende jaren gaan we veel woningen bouwen, bovendien is de verwachting dat het verkeer door de economie en door drukte op de A12 en de opening van de Zuidelijke Randweg nog verder zal toenemen. Het CDA wil fors investeren in het oplossen van verkeersknelpunten.

1) Oplossen verkeersknelpunt Woerden west 

Eindelijk is er nu een onderzoek naar de aanleg van de westelijke randweg in Woerden. Het verkeer omleiden via de Hoge Rijndijk blijkt geen oplossing, knelpunten blijven bestaan, de drukte ook. De verkeersvisie vraagt om een oplossing waarbij doorgaand verkeer niet langer door de woonwijk rijdt. De belangrijkste conclusies van het onderzoek naar een westelijke randweg.

 • De aanleg van een volwaardige randweg kost € 29 miljoen, deze kosten zijn in tien jaar fors toegenomen.
 • Aanleg van een volledige westelijke randweg zorgt ervoor dat sterke verschuivingen optreden in: bijna 4000 auto’s minder per dag in Woerden west, 10 tot 25% minder autoverkeer over de Boerendijk, Rembrandtlaan, Hoge Rijndijk en Hollandbaan in de spits. Op de randweg gaan bijna 10.000 auto’s rijden per dag.
 • De westelijke randweg draagt bij aan een fijnmaziger wegennet van Woerden, zeker voor landbouw en vrachtverkeer is dit positief, het hoeft niet meer door Woerden te rijden.
 • De westelijke randweg verkort de reistijd om de A12 te bereiken fors.
 • De aanleg van een brug over de Oude Rijn is goed voor de bereikbaarheid van hulpdiensten, zij hebben zo een alternatief (voor de Kwakelbrug) om over de Oude Rijn te komen, dat verbetert de veiligheid.
 • De totaalsom van verkeer blijft gelijk, de weg heeft dus niet een enorm aantrekkende werking.
 • Uit natuur-, cultuur- en milieuonderzoek geen showstoppers voor de eventuele aanleg gesignaleerd.

Met dit onderzoek is het niet gedaan. Tot nu toe zijn alleen de deelonderzoeken openbaar, er volgt nog een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse. Er zijn nog veel vragen open, die beantwoordt moeten worden.

 • Kan de weg nog effectiever worden als we andere wegen zoals Boerendijk en Hoge Rijndijk minder aantrekkelijk maken? Kunnen we maatregelen aan de Boerendijk die nog in de planning staan stopzetten?
 • Moet de weg in één keer worden aangelegd, of kunnen we beginnen met een brug?
 • Willen de provincie en gemeente Bodegraven-Reeuwijk meebetalen voor realisatie van de weg?
 • Wat vinden de inwoners in de verschillende wijken van het plan, wat is voor hen belangrijk?

Wat het CDA betreft is een westelijke randweg belangrijk voor het realiseren van de ambities van de Verkeersvisie 2030. De weg zorgt voor ontsluiting buiten de woonwijken, creëert een fijnmazig wegennet en laat de hoeveelheid verkeer op de wegen in Woerden west fors afnemen. In 2030 moet de weg er liggen en inmiddels weten we: hoe langer je wacht, hoe duurder de weg nog zal worden.

2)    Oplossen verkeersknelpunt Woerden oost

In Woerden oost wil het CDA een fietstunnel aanleggen samen met de provincie. Zo zorgen we ervoor dat fiets- en autoverkeer niet meer op elkaar hoeft te wachten, wat bijdraagt aan veiligheid en doorstroming. Daarnaast leggen we de Steinhagense weg om langs het spoor, zo wordt het voor het winkelcentrum rustiger, wordt overlast (geluid) gecentraliseerd met het spoor en neemt de aantrekkelijkheid als doorgaande route af.

3)    Verkeersvisieprogramma uitvoeren

De verkeersvisie wordt momenteel uitgewerkt in een programma per wijk en dorp. Op die manier kunnen we voor de komende twaalf jaar onze investeringen gaan prioriteren. Wat het CDA betreft lossen we eerst grote knelpunten op, maken we oversteekplaatsen en fietspaden veilig en richten we ons daarna op de inrichting van de overige ontsluitingswegen. 

En verder..

Scholen en maatschappelijke voorzieningen moeten te voet bereikbaar zijn. In de hele gemeente is aandacht nodig voor veilige stoepen en oversteekplaatsen, met name ook voor ouderen en gehandicapten. Het CDA wil dat prioriteit wordt gegeven aan het veilig maken van schoolroutes met goede oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de Steinhagenseweg. Samen met wijk- en dorpsplatforms worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt. Het CDA wil kijken hoe sneller fietsverkeer (zoals e-bikes en snorfietsen) veilig een plek kan krijgen in het verkeer, bijvoorbeeld door fietssnelwegen. In de regio zorgt een goed fietspad voor toegang voor recreatieve fietsers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.