Op weg naar Woudenberg met toekomst

Op 16 maart mogen alle Woudenbergers van 18 jaar en ouder naar de stembus om te bepalen wie er plaats mogen nemen in de gemeenteraad. De Woudenbergse verkiezingen zijn wat overzichtelijker dan de landelijke, want er doen minder partijen mee en daarnaast staan er mede- Woudenbergers op de lijst, dus grote kans dat er bekenden tussen staan. Met dit programma willen wij ons als CDA Woudenberg graag voorstellen aan de mensen die nieuw zijn in Woudenberg en we willen de mensen die al langer in Woudenberg wonen bijpraten over wie er op dit moment betrokken zijn bij het CDA. Ook zullen we iedereen meenemen langs de onderwerpen die wij belangrijk vinden in ons dorp en waar we ons (opnieuw) voor willen inzetten. Samen met u/jou als inwoner van Woudenberg. We hopen dat onze ideeën bevallen en dat we u/jou over de streep kunnen trekken om op het stembiljet één van onze enthousiaste kandidaten een stem te geven. Weten wat er leeft Om tot dit verkiezingsprogramma te komen, hebben we gesproken met veel mensen uit ons dorp: inwoners, ondernemers en leden van diverse organisaties, zoals sportverenigingen en kerken. We zijn dankbaar voor alle ideeën, meningen en informatie die wij op deze manier kregen.

orde op financiën

De Woudenbergers worden geconfronteerd met enorme tekorten die zijn ontstaan in de afgelopen raadsperiode door (1) hogere uitgaven in het sociaal domein (2) bezuinigingen vanuit het rijk op het gemeentefonds (3) te weinig toezicht op het financieel beleid, en (4) hoge kosten door problemen met het heffen van de gemeentebelastingen.

Wij willen ons inzetten voor

 • Woudenberg weer financieel gezond maken;
 • Scherpe controle op de inkomsten en uitgaven van de gemeente;
 • Inning van de gemeentelijke belastingen op orde krijgen en houden;
 • Duidelijke keuzes in de begroting en deze goed communiceren met inwoners.

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt voor het CDA. Woudenberg ligt nu eenmaal op een kruispunt van provinciale wegen. Deze centrale ligging heeft veel voordelen voor ons dorp. De keerzijde is echter dat deze wegen niet alleen erg druk zijn tijdens de spits, maar ook daarbuiten. In de toekomst zal de drukte nog verder toenemen door de nieuwe wijk Hoevelaar met 900 woningen, eventuele verdere uitbreidingen in de toekomst aan de oostkant van Woudenberg, en door nieuwbouw in onze buurgemeente Scherpenzeel.

Wij willen ons inzetten voor:

 • Een goede verkeersontsluiting aan de randen van het dorp, met name bij Hoevelaar;
 • Tegengaan van sluipverkeer, zowel in de wijken als in het buitengebied;
 • Aanleggen van goede en veilige fietsverbindingen;
 • Goede inspraakmogelijkheden voor bewoners, met een duidelijke terugkoppeling.

beter op de weg

voldoende en betaalbare woningen

Er is veel gebouwd in de afgelopen jaren. Toch wordt (betaalbare) woonruimte steeds meer een probleem voor iedereen. Er zijn de afgelopen  periode stelselmatig woningen in het duurdere segment gebouwd, met als gevolg een groot tekort aan starterswoningen, goedkopere huurwoningen en huurwoningen in het algemeen. Dit wil het CDA beter in de gaten houden door het percentage dat hieraan moet voldoen vast te zetten. Onder druk van het CDA gaat het percentage sociale huurwoningen als onderdeel van nieuwbouwprojecten de komende jaren van 20% naar 30%. Wij zullen erop
blijven hameren dat de belofte van het College ook echt wordt uitgevoerd.

We willen ons inzetten voor:

 • Voldoende woningen voor starters én senioren om zo ook te zorgen voor
  betere doorstroming;
 • Het makkelijk maken om een vergunningen te verkrijgen voor
  mantelzorgwoningen;
 • Het vasthouden van de goede relatie tussen de gemeente en bedrijven.

Dat er iets moet gebeuren met de kern van Woudenberg, daar is iedereen het wel over eens. Er vinden al heel lang allerlei onderzoeken plaats, maar het komt nog niet tot ontwikkelen. Op deze manier jagen we ondernemers en bezoekers weg uit het dorp, terwijl dat juist niet is wat we willen. De visie is ontwikkeld, dus nu kan de route bepaald worden en daarna kunnen we er een gezellig centrum van maken voor jong en oud. Bedrijvigheid in het dorp is bijvoorbeeld belangrijk voor jongeren, die daar hun eerste baantje hebben. Op die manier betrek je hen bij het dorp en bouwen zij een netwerk op.

We willen ons inzetten voor:

 • Een levendig en leefbaar centrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • Een toegankelijk dorp waarin mensen niet in hun bewegingsvrijheid beperkt worden.

Een sfeervolle dorpskern

goed samenwerken met de agarische sector

Het buitengebied van Woudenberg is groot en er zijn veel agrariërs gevestigd, die zorgen voor een enorme werkgelegenheid. We beseffen hoe belangrijk zij zijn voor onze voedselproductie, onderhoud van het landschap, biodiversiteit en door nevenactiviteiten zoals zorgboerderijen en kinderopvang. Wij maken ons zorgen over de uitdagingen die vanuit de landelijke politiek worden opgelegd. Lokaal is de invloed beperkt en gelukkig is het contact met de gemeente goed. Dat willen wij graag zo houden. Wij leven mee met en willen ruimte geven aan de boeren om samen te zoeken naar de beste weg.

We willen ons inzetten voor:

 • Een blijvend goede samenwerking tussen agrariërs en de gemeente;
 • Meer samenwerking met de Foodvalley-gemeenten;
 • Een buitengebied waar naast natuur en recreatie ook voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor agrarische ondernemers.

Woudenberg staat voor een grote opgave: zo’n 20% van de duurzame energie in de regio (Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Soest, Eemnes) komt voor rekening van ons dorp. In Leusden bijvoorbeeld worden al inspraakavonden georganiseerd en is er een routekaart: wat gaan ze doen en hoe pakken ze het aan? Gesprekken met bewoners zijn hierin belangrijk. De energietransitie kan alleen een succes worden wanneer bedrijven en inwoners hierbij tijdig en intensief betrokken worden om mee te denken en ook om draagvlak te creëren. Het dorp barst namelijk van de goede ideeën, kijk maar naar de energiecoöperatie Woudenberg die in het najaar van 2021 door inwoners zelf is opgericht. Niemand is tegen duurzaamheid, het is tenslotte de bedoeling om deze planeet zonder milieuschuld door te geven aan volgende generaties. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en over hoe hun wereld er straks uitziet en ouderen zijn van harte bereid om zich hiervoor in te zetten, als zij maar tijdig erbij worden betrokken.

We willen ons inzetten voor:

 • Bewust omgaan met afval dat geproduceerd wordt en zoveel mogelijk hergebruik van materialen;
 • Stimuleren van duurzame keuzes in het dagelijks leven en toepassen van biodiversiteit in tuinen en plantsoenen;
 • Samenwerken met inwoners en lokale bedrijven om van de overgang naar duurzame energie een succes te maken en aanmoedigen van lokale initiatieven.

een duurzame toekomst

een sociaal dorp

Er valt winst te behalen door een goede controle op de uitgaven en het inwinnen van informatie bij de zorggebruikers over de verleende zorg en of deze kwalitatief voldoet en efficiënt is. Daarnaast is een eerlijke verdeling van kosten tussen draagkrachtigen en minder draagkrachtigen noodzakelijk. Als mensen die meer te besteden hebben voor heel weinig geld gebruik maken van huishoudelijke hulp, omdat het zo goedkoop is, dan zal op termijn deze voorziening verdwijnen voor iedereen, omdat het te kostbaar wordt voor de gemeente.

We willen ons inzetten voor:

 • Goede zorg voor wie dat nodig heeft;
 • Een dorp waar niemand zich eenzaam hoeft te voelen, o.a. door meer initiatieven in de wijken;
 • Jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk om hun netwerk te vergroten.

Woudenberg heeft een rijk verenigingsleven waarin veel Woudenbergers vrijwilligerswerk doen. Denk hierbij aan het coachen van sportteams of het organiseren van activiteiten bij sportverenigingen, kerken en culturele verenigingen als Fidelio en Oud Woudenberg. Dit ziet het CDA als zeer positief. Het verenigingsleven zorgt voor een positieve sociale binding met elkaar en het dorp. Hierdoor ontwikkelen mensen vanaf jonge leeftijd een verantwoordelijkheidsgevoel én leren ze vaardigheden die ook elders van toepassing zijn. Een ander positief punt is dat verenigingen door het sociale aspect ook eenzaamheid tegengaan. In een tijd dat eenzaamheid nog steeds een groot probleem is, is het dus extra van belang dat dit soort verenigingen goed toegankelijk zijn en blijven. Zij helpen mee aan de fysieke én mentale gezondheid van onze inwoners.

We willen ons inzetten voor:

 • Fitte en gezonde inwoners van ons dorp door het stimuleren van bewegen;
 • Goede sportfaciliteiten;
 • Goede faciliteiten voor culturele verenigingen.

een gezond dorp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.