Kandidaten TK21
20 mei 2022

Kamervragen over het bericht ‘Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw’

Vragen van de leden Boswijk en Van der Molen (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw'.

Vraag 01:
Hebt u kennisgenomen van het bericht 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw'? (1)

Vraag 02:
Klopt het dat boeren in de Peel die hun akkers willen beregenen, straks een vergunning moeten aanvragen?

Vraag 03:
Welke termijn voor het aanvragen van een vergunning past volgens u bij een uitvoerbare landbouwpraktijk?

Vraag 04:
Klopt het dat de provincies Noord-Brabant en Limburg door de uitspraak van de Raad van State over beregening in de Peelvenen worden gedwongen om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen?

Vraag 05:
Wat zijn de gevolgen voor de voedselzekerheid, als oogsten mislukken als gevolg van extreme droogte terwijl beregenen verboden is?

Vraag 06:
Wie draait op voor de kosten van mislukte oogsten, gelet op het feit dat de agrarische ondernemer zelf niets kan doen aan extreme droogte en de laatste optie (beregenen) wordt geblokkeerd?

Vraag 07:
Klopt het dat bepaalde teelten (bijvoorbeeld aardappelen op zandgrond) zonder beregening onmogelijk worden gemaakt?

Vraag 08:
Welke voorwaarden voor beregening gelden voor de overgangsperiode van twee jaar, waarin boeren de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld door te kiezen voor andere gewassen die minder water nodig hebben?

Vraag 09:
Deelt u de mening dat de grondwaterstand in de Peelvenen niet kan worden toegeschreven aan het beregeningsbeleid van de individuele agrarische ondernemer?

Vraag 10:
Op welke wijze worden individuele agrarische ondernemers gestimuleerd om minder grondwater te gebruiken?

(1) 1Limburg, 18 mei 2022, 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw' (https://www.1limburg.nl/droogte-natuur-voortaan-belangrijker-dan-landbouw).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.