Kandidaten TK21
17 mei 2022

Kamervragen over het bericht ‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’.

  1. Wat vindt u van het artikel ‘Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’ (1), waar onder andere in staat dat de opleiding civiele techniek van de Hogeschool Saxion mogelijk zo klein wordt dat de instelling zich op termijn genoodzaakt voelt om de opleiding te sluiten?
  2. Wat zijn de prognoses voor de studentenaantallen voor het hbo in de komende jaren (bij ongewijzigd beleid) die het ministerie van OCW hanteert?
  3. Wat zijn de prognoses voor de studentenaantallen in de komende jaren (bij ongewijzigd beleid) die de hbo-instellingen zelf hanteren?
  4. Worden er momenteel opleidingen bedreigd met sluiting door krimp van studentenaantallen? Zo ja, welke?  
  5. Wanneer is er volgens u nog in voldoende mate sprake van een toereikend aanbod in een regio?
  6. Op welke manier houdt u zicht op welke opleidingen voornemens zijn om te stoppen? Bent u het met de leden van de CDA-fractie eens dat het wenselijk zou zijn als de minister tijdig wordt geïnformeerd over opleidingen die voornemens zijn om te stoppen op grond van dalende studentenaantallen, zodat er een afweging kan worden gemaakt of het wenselijk is dat een bepaalde opleiding in een bepaalde regio stopt? Zo ja, hoe zou dit proces verder vorm moeten worden gegeven? Zo nee, welke rol hebt u ten opzichte van de problematiek rondom krimp in het hbo?
  7. Wat vindt u van de suggestie in het artikel dat een stabiele bekostiging kan helpen bij de problematiek rondom krimp in het hbo? 

(1) https://www.scienceguide.nl/2022/05/de-gevolgen-van-krimp/  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.