29 september 2022

Kamervragen over het doordrukken van damwanden in Zwarte Water

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’ (Genemuiden-Actueel, 9 september 2022).

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’ (1)
  2. Klopt het dat Rijkswaterstaat van plan is op vijf plekken langs de oevers van het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden stalen damwanden te plaatsen?
  3. Wat is het doel van de plaatsing van de damwanden?
  4. Welke alternatieve plannen heeft Rijkswaterstaat overwogen om de gebiedskwaliteit te verhogen?
  5. Klopt het dat grondwaterstromen veranderen door het slaan van damwanden? Wat zijn daarvan de risico’s voor de hooilanden met zeldzame kievitsbloemen langs het Zwarte Water?
  6. Wat zijn de gevolgen van de plaatsing van damwanden voor de pleziervaart? Klopt het dat damwanden kunnen leiden tot felle golfslag, die gevaarlijk is voor kleinere jachten en kano’s?
  7. Heeft Rijkswaterstaat voor de plannen een gedegen gebiedsproces doorlopen? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de stappen in dat proces?
  8. Is Rijkswaterstaat naar uw mening serieus ingegaan op de inhoudelijke bezwaren van Staatsbosbeheer, de gemeente Zwartewaterland, coöperatie IJsseldelta en watersportorganisaties?
  9. Hoe beoordeelt u de handelswijze van Rijkswaterstaat om de plannen niet bij te stellen, door te gaan met de voorbereidingen voor de damwanden en bezwaarmakers te verwijzen naar de bestuursrechter, met name in het licht van het motto “Samenwerken aan riviernatuur”?

(1) Genemuiden Actueel, 9 september 2022, https://www.genemuidenactueel.nl/2022/09/09/rijkswaterstaat-drukt-damwanden-door-in-zwarte-water/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.