21 september 2022

Schriftelijke vragen het bericht Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding

Vragen van de leden Boswijk, Van der Molen en Geurts (allen CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding» (ingezonden 19 september 2022).


Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding»? 1)

Vraag 2
Wat is exact de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, waar in het artikel naar wordt verwezen?

Vraag 3
Welke effecten heeft deze uitspraak voor de agrarische bedrijven in de buurt van burgerwoningen? Worden zij in hun bedrijfsvoering en binnenplanse ontwikkelruimte beperkt? Zo ja, hebben de boeren ook recht op een schadevergoeding als gevolg van een fout van de gemeente?

Vraag 4
Bent u van mening dat de stankoverlast teruggebracht moet worden? Zo ja, op welke termijn en wie draait op voor de kosten en inkomstenderving die dit met zich meebrengt?

Vraag 5
Welke effecten heeft deze uitspraak voor bedrijven anders dan agrarische in de buurt van burgerwoningen? Worden zij in hun bedrijfsvoering en binnenplanse ontwikkelruimte beperkt?

Vraag 6
Om welke milieuwet gaat het precies en wordt deze wet aangepast naar aanleiding van deze uitspraak? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

1) AD, 16 september 2022, «Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding» (https://www.ad.nl/binnenland/nieuwe-dreun-voor-boeren-burgers-die-last-hebben-van-stank-hebben-recht-op-schadevergoeding~ab8175be/)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.