Waarom stel ik mij verkiesbaar

Als rechtgeaarde Christen Democraat sta ik volledig achter de 4 waarden van het CDA. Vanuit dit gedachtegoed van rentmeesterschap, publieke gerechtigheid, het spreiden van verantwoordelijkheid en solidariteit, geef ik invulling aan mijn kamerlidmaatschap.

Als we ons land willen doorgeven aan de volgende generatie moeten wij ons Bezinnen en vanuit een Besef van verBondenheid tussen de generaties en alle regio’s in Nederland, zorgen en staan voor onze natuur en cultuur. Deze tijd vraagt meer dan ooit om een rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de Bescherming van menselijke waardigheid.

Hierbij moeten we maatschappelijk initiatief erkennen, waarderen en Belonen. Mensen, Buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving. Deze samenleving vraagt meer dan ooit om Betrokken Burgers om de onderlinge verBondenheid te versterken.

Hoe wil ik dat bereiken

Met een positieve Blik vooruit wil ik Bouwen aan een toekomstbestendig Nederland (Limburg), door iedereen in zijn/haar kracht te zetten om zijn/haar werk te kunnen doen.

Ik doe dit door uit de “Haagse” Bubbel te komen, Betrokken te zijn en blijven bij wat er speelt, Benaderbaar en Bereikbaar te zijn voor iedereen, Betrouwbaar te zijn door te staan en gaan voor wat ik zeg en een Bindmiddel te zijn in onze samenleving en tussen de regio en Den Haag!

Wat ga ik doen om daar te komen

Wie A zegt door zich kandidaat te stellen, moet ook B zeggen. Daarom wil ik door middel van deze “B’s” een focus op de volgende 10 geBieden:

1. Binden

We komen alleen maar vooruit als we het samen doen. Niet kijken naar onderlinge verschillen, maar vooral kijken naar wat ons Bindt! Iedereen moet mee kunnen doen. Heb oog en hart voor elkaar. Muziek, sport, verenigingen maar zeker ook de kerkgemeenschap kunnen daarbij het bindmiddel zijn voor onze samenleving.

2. Bouwen

We moeten blijven investeren in goede infrastructuur om in verbinding te blijven met de rest van Nederland en Europa. Betaalbaar Bouwen voor jongeren en levensloopbestendig Bouwen voor ouderen en kwetsbaren heeft dringend aandacht nodig. Daarbij moeten we een duurzame economie en samenleving niet uit het oog verliezen. Alleen dan kunnen we bouwen aan een betere toekomst.

3. Bewegen

We moeten een Beweging vooruit maken. In een wereld waarin polarisatie steeds meer een norm lijkt te worden, zijn Begrip hebben voor elkaar en onderlinge verdraagzaamheid Belangrijke waarden voor een fijne SAMENleving. Daarnaast moet sporten en Bewegen gestimuleerd worden om een gezondere samenleving te krijgen en zo in de toekomst de zorg Betaalbaar te kunnen houden.

4. Bomen, Bloemen, Bijen

Een gezondere Buitenlucht en natuur draagt bij aan gezonder leven en daardoor aan gezondere mensen. Door onze natuur en onze landbouwgebieden duurzaam te beheren en door biodiversiteit te Beschermen, te Behouden en te vergroten breng je landbouw en natuur korter bij elkaar. Dit zorgt voor meer Balans in onze samenleving.

5. Banen

Er is meer dan ooit Behoefte aan het verstevigen van de economie, werkgelegenheid en baanzekerheid. Vooral de positie van de ZZP’ers verdient hierbij aandacht. Om groei te creëren moeten meer bedrijven gestimuleerd worden zich in de regio’s te vestigen!  Om te kunnen innoveren moet er nog meer worden ingezet op goede samenwerkingen tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers.

6. Beschermen

Vrijheid is niet gratis. Onze grenzen moeten, in verbinding met de landen om ons heen, worden beschermd en beveiligd. Een samenwerkende overheid moet haar burgers beschermen tegen ongewenste invloeden en grootschalige criminaliteit. Er moet bewust worden ingezet op het belonen van mensen die de samenleving dienen. Hulpbehoevende kwetsbaren kunnen reken op steun en bescherming.

7. Buren

We moeten beter samenwerken met onze buurlanden in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en we moeten onze buren betrekken om onze kansen in de Euregio nog beter te benutten. Maar kijk ook eens wat vaker bij je buren naar binnen en zorg wat meer voor elkaar. Zo kunnen we samen voorkomen dat mensen vergeten worden of vereenzamen. een goede buur is beter dan een verre vriend!

8. Betrouwbare Overheid

De overheid moet er zijn voor de inwoners, niet andersom. Er moet worden geïnvesteerd worden in transparantie en burgerinitiatieven; de bureaucratie moet op de schop! Misbruik van belastingen of toeslagen moet worden bestraft worden, maar mogen niet leiden tot een onredelijke overheid. Er moet zorgvuldiger worden omgegaan met het geld van de burger zodat de samenleving betaalbaar blijft.

9. Boeren

Duurzaamheid is de cruciale sleutel voor een toekomstbestendige aarde. Verantwoorde innovatieve landbouw en veeteelt zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Boeren moeten ruimte en steun krijgen om hier mee aan de slag te gaan! Door samen bij te dragen aan de ontwikkeling van gezonde producten zorgen we voor een gezondere samenleving en een betaalbaarder zorgsysteem.

10. Buitenland

Een robuuste defensie organisatie kan een bijdrage leveren aan (inter)nationale veiligheid. Samenwerking binnen de EU en NATO en mondiale goede betrekkingen zijn hierbij onontbeerlijk. Hiermee kunnen we wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en een menswaardige samenlevingen. Vluchtelingen moeten onder heldere condities kunnen blijven rekenen op onze hulp.

Volg mijn werk in de Kamer

Volg Martijn van Helvert!

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.