10 februari 2021

Aardbeving in Kroatië van 29 december

Op 29 December afgelopen jaar werd een deel van Kroatië opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6.4 op schaal van Richter. Er vielen tientallen gewonden en ook doden. Vele huizen in de steden Petrinja, Glina, Sisak en verschillende omliggende dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt of dusdanig beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn.

In de tussentijd leven nog steeds veel mensen in angst en is het gebied nog meer dan 50 keer opgeschud door naschokken met een kracht boven de 3.0 op  schaal van Richter. Velen wonen op dit moment in een gedoneerde caravan of wooncontainer en de winterse kou maakt het er niet makkelijker op. Iets meer dan een maand later is er nog steeds hulp nodig.

Diverse landen hebben hulp geboden en er zijn ook verschillende burgerinitiatieven opgezet. Zo ook hier in Nederland waar de Kroatische gemeenschap samen met andere Nederlanders al 3 vrachtwagens vol gedoneerde hulpgoederen naar het getroffen gebied heeft gestuurd. Daarnaast kan ook de Nederlandse overheid kijken wat zij kan doen. Aan onze Minister heb ik gevraagd wat Nederland al heeft gedaan en wat Nederland ook nog kan doen om de mensen daar te helpen.

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over hulp aan Kroatië na de recente aardbevingen

Vraag 1: Herinnert u zich de zware aardbeving in het noorden van Kroatië van 29 december 2020 waarbij zeven doden en tientallen gewonden zijn gevallen? (1)

Vraag 2: Bent u ervan op de hoogte dat  het gebied sindsdien door meer dan 50 naschokken met een magnitude boven de 3.0 is getroffen en ook dit veel schade heeft veroorzaakt?

Vraag 3: Wat kunt u vertellen over de huidige situatie in het getroffen gebied?

Vraag 4: Klopt het dat er, een maand na de eerste zware aardbeving, nog steeds honderden gezinnen zonder dak boven hun hoofd leven in de steden Petrinja, Glina, Sisak en omliggende dorpen? Zo ja, mogen we daaruit concluderen dat er nog steeds veel Kroaten hulpbehoevend zijn naar aanleiding van de aardbevingen?

Vraag 5: Welke contactmomenten zijn er geweest tussen het kabinet en de collega’s in Kroatië  naar aanleiding van de aardbeving en wat hebben deze opgeleverd?

Vraag 6: Herinnert u zich uw aanbod om Kroatië bij te staan bij het aanpakken van de nasleep van deze vreselijke ramp?

Vraag 7: Heeft Kroatië gebruik gemaakt van dit aanbod? Zo ja, welke specifieke hulp heeft Nederland Kroatië sindsdien geboden? En zo nee, staat dit aanbod nog?

Vraag 8: Bent u bereid contact op te nemen met de Kroatische autoriteiten om nogmaals kenbaar te maken dat Nederland de slachtoffers van de aardbeving niet is vergeten en bereid is steun te leveren indien gewenst?

Vraag 9: Welke fondsen en middelen zou Nederland kunnen aanspreken om een bijdrage te leveren voor steun aan Kroatië?

  1. www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205739/kroatie-getroffen-door-zware-aardbeving-situatie-zeer-ernstig

Written questions from Member Van Helvert (CDA) to the Minister of Foreign Affairs about aid to Croatia after the recent earthquakes

Question 1: Do you remember the massive earthquake in northern Croatia on December 29, 2020, which led to seven deaths and dozens injured? (1)

Question 2: Are you aware that the area since then has been hit by more than 50 aftershocks with a magnitude above 3.0 and has caused a lot of damage too?

Question 3: What can you tell about the current situation in the affected area?

Question 4: Is it true that, a month after the first major earthquake, there are still hundreds of families without a roof over their heads in in the cities of Petrinja, Glina, Sisak and surrounding villages? If so, can we conclude that many Croats are still in need of help as a results of the earthquakes?

Question 5: What moments of contact have there been between the cabinet and the colleagues in Croatia following the earthquake and what have they yielded?

Question 6: Do you remember your offer to assist Croatia in dealing with the aftermath of this terrible disaster?

Question 7: Did Croatia make use of this offer? If so, what specific assistance has the Netherlands provided to Croatia since then? And if not, is this offer still available?

Question 8: Are you willing to contact the Croatian authorities to make it known once again that the Netherlands has not forgotten the victims of the earthquake and is willing to provide support if desired?

Question 9: What funds and resources could the Netherlands use to contribute to support Croatia?

  1. www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205739/kroatie-getroffen-door-zware-aardbeving-situatie-zeer-ernstig

Pismena pitanja člana Van Helverta (CDA) ministru vanjskih poslova o pomoci Hrvatskoj nakon potresa

Pitanje 1: Sjećate li se teskog potresa u sjevernoj Hrvatskoj 29. prosinca 2020. u kojem ih je sedam smrtno stradalo a deseci ozlijeđeno? (1)

Pitanje 2: Jeste li svjesni da je područje od tada pogodilo više od 50 potresnih udara magnitude iznad 3.0 i nanijelo veliku dodatnu štetu?

Pitanje 3: Što možete reći o trenutnoj situaciji na pogođenom području?

Pitanje 4: Je li istina da, mjesec dana nakon prvog snažnog potresa, još uvijek ima stotine obitelji bez krova nad glavom u gradovima Petrinja, Glina, Sisak i oklonim selima? Ako je tako, možemo li zaključiti da je mnogim Hrvatima još uvijek potrebna pomoć nakon potresa?

Pitanje 5: Koji su trenuci kontakta bili između nizozemske vlade i kolega u Hrvatskoj nakon potresa i što je iz toga nastalo?

Pitanje 6: Sjećate li se Vaše ponude da pomogete Hrvatskoj u suočavanju s posljedicama ove strašne katastrofe?

Pitanje 7: Je li Hrvatska iskoristila ovu ponudu? Ako da, koju je konkretnu pomoć Nizozemska pružala Hrvatskoj od tada? Ako ne, je li ova ponuda jos uvijek vrijedi?

Pitanje 8: Jeste li spremni kontaktirati hrvatske vlasti kako biste još jednom stavili do znanja da Nizozemska nije zaboravila žrtve potresa i spremna je pružiti potpuru ako Hrvatska želi primiti pomoć?

Pitanje 9: Koja bi sredstva i resurse Nizozemska mogla upotrijebiti za potporu Hrvatskoj?

  1. www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205739/kroatie-getroffen-door-zware-aardbeving-situatie-zeer-ernstig

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.