25 februari 2021

Ingediende moties tijdens VAO Raad Buitenlandse Zaken

- English versions below - 

Op donderdag 25 februari vindt het laatste debat voor de verkiezingen plaats. Tijdens dit VAO Raad Buitenlandse Zaken zal ik drie moties indienen. Deze moties gaan over de mensenrechtensituatie in China, Armenië en de situatie in Tigray. Deze week heb ik nog een interactieve livesessie gehad over Tigray, die input daaruit heb ik meegenomen in deze motie. 

Motie 1: Mensenrechten China

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Unie en China een investeringsverdrag hebben gesloten,

Overwegende dat in China de mensenrechten van onder andere de Oeigoeren, christenen, de Falun Gong beoefenaars en de Tibetanen niet worden gerespecteerd,

Overwegende dat de Chinese regering het afgelopen jaar een omstreden veiligheidswet voor Hongkong heeft ingevoerd, 

Constaterende dat er in het investeringsakkoord weinig concrete afspraken zijn gemaakt over mensenrechten en arbeidsrechten,

Roept de regering op om binnen de Europese Unie te pleiten voor hardere afspraken met China wat betreft de verbetering van de mensenrechtensituatie aldaar,

Verzoekt de regering pas in te stemmen met het CAI-investeringsverdrag indien China een concrete en controleerbare stap heeft gezet ter verbetering van de mensenrechten,

Roept de regering op om binnen de Europese Unie te spreken over mogelijke consequenties indien concrete vooruitgang op het gebied van de mensenrechten in China uitblijft,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Helvert

Motie 2: Krijgsgevangenen

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat Azerbeidzjan Armeense krijgsgevangen aanmerkt als terroristen,

Overwegende dat vele rapporten en ooggetuigenverslagen, alsmede Azerbeidzjaanse video’s op sociale media martelingen, vernederingen en geweldplegingen van gevangengenomen Armeense militairen en burgers laten zien;
Constaterende dat Azerbeidzjan de overdracht van Armeense krijgsgevangenen vertraagt,

Verzoekt de regering zich maximaal in te spannen voor de vrijlating of overdracht van Armeense krijgsgevangenen en gevangengenomen burgers door Azerbeidzjan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Motie 3: Situatie in Tigray

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de Tigray regio in Noord-Ethiopië een bloedige burgeroorlog wordt uitgevochten waarbij op grote schaal mensenrechten worden geschonden,

Overwegende dat voor miljoenen mensen in deze regio een hongersnood dreigt, maar humanitaire hulporganisaties niet tot het gebied worden toegelaten,

Verzoekt de regering binnen de Verenigde Naties en de Europese Unie te pleiten  voor meer druk richting Ethiopië en Ethiopië op te roepen het geweld te beëindigen en zo spoedig mogelijk internationale hulpverleners en noodhulp tot het gebied toe te laten,

Verzoekt de regering zich sterk te maken voor het opzetten van een VN-onderzoeksmissie om, zodra de situatie dit toelaat, vermeende oorlogsmisdaden van betrokken partijen te kunnen onderzoeken,

Roept de regering op binnen de VN draagvlak te vinden voor het oprichten van een VN-bewijzenbank voor oorlogsmisdaden gepleegd in Tigray,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Helvert

- English version -

Motion 1: Human rights China

After hearing the deliberation,

Concluding that European Union and China have signed an investment treaty,

Considering that in China the human rights of the Uyghurs, Christians, Falun Gong practitioners and Tibetans, among others, are not respected,

Considering that the Chinese government has enacted a controversial Hong Kong security law in the past year,

Noting that few concrete agreements have been made within the investment agreement about human rights and labor rights,

Calls on the government to argue within the European Union for tougher agreements with China regarding the improvement of the human rights situation there,

Calls on the government to agree to the CAI-investment treaty only if China has taken a concrete and verifiable step to improve human rights,

Calls on the government to discuss possible consequences within the European Union if concrete progress in the field of human rights in China is not made,

And proceeds to the order of the day,

Van Helvert

Motion 2: Prisoners of war

After hearing the deliberation,

Considering that Azerbaijan classifies Armenian prisoners of war as terrorists,

Considering that many reports and eyewitness accounts, as well as Azerbaijani videos on social media, show torture, humiliation and violence against imprisoned Armenian soldiers and civilians; Noting that Azerbaijan is delaying the transfer of Armenian prisoners of war,

Calls on the government to make every effort to ensure the release or transfer of Armenian prisoners of war and civilians detained by Azerbaijan,

And proceeds to the order of the day.

Van Helvert

Motion 3: Situation in Tigray

After hearing the deliberation, noting that a bloody civil war is being fought in the Tigray region of northern Ethiopia where human rights are being violated on a large scale,

Considering that millions of people in this region are facing famine, but humanitarian aid organizations are not allowed to enter the area,

Calls on the government within the United Nations and the European Union to call for more pressure towards Ethiopia and Eritrea to end the violence and to admit international aid workers as well as emergency aid to the area as soon as possible,

Calls on the government to promote the setting up of a UN fact-finding mission to investigate alleged war crimes committed by the parties involved, as soon as the situation permits,

Calls on the government to find support within the UN for the establishment of a UN evidence bank for war crimes committed in Tigray,

And proceeds to the order of the day,

Van Helvert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.