22 december 2020

Schriftelijke vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over Chinese surveillanceapparatuur

Naar aanleiding van de berichtgeving dat Huawei een software zou hebben ontwikkeld om gezichten van Oeigoeren te herkennen heb ik een aantal kritische schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. 

Het is een nieuw verontrustend bericht voor de situatie van Oeigoeren in China. Daarnaast vind ik het verontrustend dat in Europa nog samengewerkt kan worden met bedrijven die dergelijke soft- en hardware produceren voor China. Ik vraag wederom om een hardere en rechtvaardigere koers richting China. Hoelang worden deze massale mensenrechtenschendingen nog door de vingers gezien? 

- Questions in English below - 

Schriftelijke vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Chinese surveillanceapparatuur.

 1. Bent u bekend met het bericht dat Huawei software voor de herkenning van gezichten van Oeigoeren testte? (1)
 2. Hoe beoordeelt u deze berichtgeving?
 3. Is dergelijke herkenningssoftware gericht op een bepaalde bevolkingsgroep volgens u in strijd met mensenrechten en bovendien een uiting van racisme? 
 4. Kunt u aangeven of, en zo ja welke, internationale verdragen China schendt met het gebruik van deze software voor de herkenning van gezichten van specifiek Oeigoeren?
 5. Kunt u aangeven of Huawei in strijd handelt met internationale afspraken onder bijvoorbeeld de WTO, WHO, VN charters, OESO richtlijnen of enige andere internationale conventies?
 6. Heeft u contact gehad met Huawei over deze onthulling en zo ja, wat was hun verklaring voor het ontwikkelen van een Oeigoer-alarm? En zo nee, wanneer bent u van plan contact met hen op te nemen om uw afschuw uit te spreken over dergelijke ‘slimme’ surveillancemiddelen die worden ingezet om Chinese minderheden te onderdrukken? 
 7. In hoeverre acht u het wenselijk dat Chinese bedrijven die de onderdrukking van Oeigoeren in China faciliteren actief zijn op de Nederlandse en de Europese markt? En kunt u aantonen dat die bedrijven niet ook dergelijke praktijken binnen de Europese Unie bezigen?
 8. Kunt u binnen de Europese Unie pleiten voor een onderzoek naar Chinese bedrijven die zowel de onderdrukking en de uitbuiting van Oeigoeren in China faciliteren en actief zijn op de Europese markt? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wanneer en waar gaat u dat doen?
 9. Is het mogelijk om, naar Amerikaans voorbeeld, in de Europese Unie te komen tot een zwarte lijst met buitenlandse bedrijven die actief handelen in strijd met de Europese waarden en belangen , waardoor Europese bedrijven een exportlicentie nodig hebben om zaken met hen te doen? Bent u bereid hiervoor te pleiten?
 10. Bent u bekend met het bericht dat de Europese Unie gebruikmaakt van temperatuurcamera's van het Chinese bedrijf Hikvision? (2)
 11. Bent u bekend met het gegeven dat Hikvisionbewakingscamera’s levert voor de Chinese interneringskampen en heel Xinjang volhangt met camera’s van dit bedrijf? 
 12. Hebben de EU-instellingen de temperatuurcamera’s van Hikvision inmiddels vervangen door apparatuur van bedrijven die geen grootschalige mensenrechtenschendingen faciliteren?Zo nee, waarom niet en kunt u dit zo spoedig mogelijk bepleiten?
 13. Maken naar uw weten Nederlandse overheidsinstellingen gebruik van surveillanceapparatuur van Chinese bedrijven die in China betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen? En zo ja, met u het met mij eens dat deze zo snel mogelijk moeten worden vervangen door apparatuur van ‘schone’ bedrijven?
 14. Kunt u onderzoeken in hoeverre surveillanceapparatuur van Chinese bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschending in China is uitgerold in Nederland en naar aanleiding van dit onderzoek aangeven welke grenzen u hieraan wilt stellen? 
 15. Is de tijd niet gekomen dat, ook mede in het licht van de recente onthullingen over de massale dwangarbeid in de Chinese regio Xinjang, u samen met uw Europese collega’s een veel harde koers gaat varen tegenover China? Hoelang worden deze massale mensenrechtenschendingen nog door de vingers gezien?  

(1) https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5202012/huawei-testte-software-voor-herkenning-gezichten-oeigoeren
(2) http://www.businessworld.in/article/Thousands-of-EU-staff-reject-Chinese-giant-Hikvision-s-surveillance-equipment-over-Uyghur-repression-/13-11-2020-342484/

Questions from MP Van Helvert (CDA) to the Minister of Foreign Affairs about Chinese surveillance equipment.

 1. Are you familiar with the report that Huawei was testing a software for Uyghur face recognition? (1)
 2. How would you judge this reporting?
 3. In your opinion, is such a recognition software aimed at a specific population violating human rights as well as an expression of racism?
 4. Can you indicate whether, and if so which, international treaties China is violating by the use of the software for the face recognition of specifically Uyghurs?
 5. Can you indicate whether Huawei is acting in violation of international agreements under, for example, the WTO, WHO, UN charters, OECD guidelines or any other international conventions?
 6. Have you been in touch with Huawei about this disclosure and if so what was their explanation for developing an Uyghur alarm? And if not, when do you intend to contact them to express your disgust at such “smart” surveillance tools being used to oppress Chinese minorities?
 7. To what extent do you consider it desirable that Chinese companies, that facilitate the oppression of Uyghurs in China, are active in the Dutch and European markets? And can you demonstrate that those companies do not as well engage in such practices within the European Union?
 8. Can you argue within the European Union for an investigation into Chinese companies, who are also active within the European market, that facilitate both the oppression and exploitation of Uyghurs in China? If not, why not? And if so, when and where will you do so?
 9. Is it possible, following the American example, to create a black list within the European Union of foreign companies that actively act contrary to European values and interest, so that European companies need an export license in order to do business with them? Are you willing to argue for this?
 10. Are you familiar with the report that the European Union uses temperature cameras from the Chinese company Hikvision? (2)
 11. Are you familiar with the fact that Hikvision provides surveillance cameras for the Chinese internment camps and that all of Xinjang is full of cameras from this company?
 12. Have the EU institutions replaced Hikvision’s temperature cameras with equipment from companies that do not facilitate large-scale human rights violations? If not, why not and can you advocate to do so as soon as possible?
 13. To the best of your knowledge, are Dutch government institutions using surveillance equipment from Chinese companies that are involved in human rights violations in China? And if so, would you agree that these should be replaced as soon as possible with equipment from “clean” companies?
 14. Can you investigate to what extent surveillance equipment from Chinese companies involved in human rights violations in China has been rolled out in the Netherlands and, based on this investigation, indicate the limits you want to impose?
 15. Has the time not come that, also in the light of the recent revelations about the massive forced labour in China’s Xinjang region, you and your colleagues are going to be way harsher against China?  How much longer will these massive human rights violations be condoned?

(1) https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5202012/huawei-testte-software-voor-herkenning-gezichten-oeigoeren 
(2) http://www.businessworld.in/article/Thousands-of-EU-staff-reject-Chinese-giant-Hikvision-s-surveillance-equipment-over-Uyghur-repression-/13-11-2020-342484/

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.