24 november 2020

Vervolgvragen over de bouw van VN-datacentra in China

Terwijl wij in Nederland en Europa een steeds kritischer houding aannemen als het gaat over data en China, zet de VN de plannen om datacentra te bouwen in China door. Recentelijk schreef ik nog een blogpost over de data-honger van China (https://www.cda.nl/vanhelvert/blog/de-lange-spionage-arm-van-china). Het lijkt me onverstandig dergelijke datacentra vervolgens in China te plaatsen. Daarom stelde ik eerder al vragen, en heb ik van de week vervolgvragen ingediend bij de Minister. 

Follow-up questions form member Van Helvert (CDA) to the Minister of Foreign Affairs about the report that the United Nations will set up data centers in China.

 1. Do you remember your answers to the questions asked by Member Van Helvert about the intended construction of UN data centers in China? (1)
 2. Could you elaborate on the duties of the U.N. Geospatial and Innovation Center and the International Research Center of Big Data and explain which data will be stored in these UN data centers?
 3. Which Dutch data will end up in the UN databases in China?
 4. Do you agree that the placement of UN data centers in China, a rival of the system, gives the country considerable knowledge of all the social, economic and technological activities in the world and that this is an absolutely undesirable situation?
 5. Is it true that statements of intent have been signed between the Chinese government and UN DESA, without clear and verifiable agreements being made about the availability, integrity and confidentiality of the data? Do you agree that this is a strange turn of events?
 6. Is the decision to place the data centers in China definite? If so, how did the UN come to this decision? And if not, to what extent can the UN member states choose another location?
 7. Do you remember the memorandum Netherlands-China: A New Balance, in which you indicate that: “In the cooperation with China it appears to be difficult to maintain, for example, freedom of expression and respect for property and data. The Dutch government will therefore take control measures, where possible within an EU framework or via multilateral agreements” (2) and how does the placement of UN data centers in China fits within this stated issue?
 8. In the light of the above stated issue, has the Netherlands tried with the United Nations to prevent the placement of these data centers in China? And if not, why not?
 9. What other control measures are you prepared to take to prevent Dutch (big) data from ending up in China? Are you prepared to indicate to the UN that the Netherlands will not share data with the UN if the UN data centers are installed in China?
 10. Are you prepared to put this issue on the agenda at the next Foreign Affairs and NATO Council meeting and to argue for a common position against the placement of the UN data centers in China?

 1. Parliamentary paper: 2020Z20482
 2. Policy memorandum Netherlands-China: A New Balance

Vervolgvragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Verenigde Naties datacentra in China gaat neerzetten.

 1. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Van Helvert over de beoogde bouw van VN-datacentra in China? (1)
 2. Kunt u iets uitgebreider ingaan op de taken van de U.N. Geospatial and Innovation Center en het International Research Center of Big Data en uiteenzetten welke data zullen worden ondergebracht in deze VN-datacentra?
 3. Welke Nederlandse data komen bij de VN-databases in China terecht?
 4. Deelt u de mening dat de plaatsing van VN data-centra in China, een systeemrivaal, het land aanzienlijk veel kennis geeft over alle sociale, economische en technologische activiteiten in de wereld en dat dit een absoluut onwenselijke situatie is?     
 5. Klopt het dat er intentieverklaringen zijn getekend tussen de Chinese overheid en de UN DESA, zonder dat er duidelijke en controleerbare afspraken zijn gemaakt over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens? Deelt u de mening dat dit een vreemde gang van zaken is?
 6. Is het besluit om de datacentra in China te plaatsen definitief? Zo ja, hoe is de VN tot dit besluit gekomen? En zo nee, in hoeverre kunnen de VN-lidstaten nog voor een ander locatie kiezen? 
 7. Herinnert u zich de notitie Nederland-China: een nieuwe balans, waarin u aangeeft dat: ‘In de samenwerking met China blijkt het lastig om bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en respect voor eigendom en data overeind te houden. De Nederlandse overheid zal daarom beheersmaatregelen nemen, waar mogelijk in EU-kader of via multilaterale afspraken’ (2) en hoe past de plaatsing van VN- datacentra in China binnen deze probleemstelling?
 8. Heeft Nederland bij de Verenigde Naties, in het licht van bovenstaande uitspraak, geprobeerd de plaatsing van deze datacentra in China te voorkomen? En zo nee, waarom niet?
 9. Welke andere beheersmaatregelen bent u bereid te nemen om te voorkomen dat Nederlandse (big-)data in China terecht komt? Bent u bereid bij de VN aan te geven dat Nederland geen data zal delen met de VN indien de VN-datacentra in China worden neergezet?
 10. Bent u bereid om bij de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken en NAVO bijeenkomst deze kwestie op de agenda te plaatsen en te pleiten voor een gemeenschappelijke stellingname tegen de plaatsing van de VN-datacentra in China? 

(1) Kamerstuk: 2020Z20482

(2) Beleidsnotitie Nederland-China: Een Nieuwe Balans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.