16 november 2020

Vragen over bezoek EU-Ambassadeur aan dhr. Tarek William Saab

Vragen over bezoek EU-Ambassadeur aan Madure-bewind

Op 13 oktober hebben Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld over de geheime Europese Unie-missie naar Venezuela. De vragen waren een reactie op het bericht dat de EU-Ambassadeur in Venezuela een propagandarapport in ontvangst heeft genomen uit de handen van dhr. Tarek William Saab. Dezelfde heer Saab staat op de EU-sanctielijst voor het schenden van mensenrechten in Venezuela.

Beelden waar het propagandarapport wordt overhandigt aan de EU-Ambassadeur worden misbruikt door het Maduro-bewind om te laten zien dat alles koek-en-ei is tussen hen en de EU. Uit de antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken dhr. Stef Blok bleek onder andere dat er geen beperkingen zijn om in contact te treden met individuen die op de EU-sanctielijst staan en dat voor het bezoek van de EU-ambassadeur geen specifieke toestemming verleend hoeft te worden.

Vervolgvragen
In de vervolgvragen heeft Martijn onder andere gevraagd welke afwegingen de Ambassadeur heeft gemaakt om alsnog het rapport in ontvangst te nemen en wat de minister eraan wil doen om dit vertekende beeld recht te zetten.

De vervolgvragen zijn hieronder in zowel het Nederlands als het Spaans te lezen:

Vervolgvragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de EU Ambassadeur in Venezuela een propagandarapport in ontvangst heeft genomen uit handen van dhr. Tarek William Saab.

 1. Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over de geheime Europese Uniemissie (EU) naar Venezuela en het bericht dat de EU Ambassadeur in Venezuela een propagandarapport in ontvangst heeft genomen uit handen van dhr. Tarek William Saab? (1)
 2. Deelt u de mening dat de EU-ambassadeur in Venezuela een verkeerde inschatting heeft gemaakt door akkoord te gaan met de publieke in ontvangstname van een rapport waarin, in uw woorden, een beeld wordt geschetst over de mensenrechtensituatie in Venezuela die haaks staat op de realiteit?
 3. Is het bezoek aan dhr. Tarek William Saab van te voren afgestemd met de ambassadeurs van de aanwezige EU-lidstaten in Venezuela? En zo ja, heeft de Nederlandse ambassadeur zijn fiat gegeven voor deze ontmoeting? En zo nee, waarom heeft er geen afstemming plaatsgevonden? 
 4. Staan er nog meer ontmoetingen op het programma van de EU-ambassadeur die mogelijk schade kunnen berokkenen aan de status van Guaidó als legitiem staatshoofd van Venezuela? En zo ja, bent u bereid ervoor te pleiten dat deze worden gecanceld?
 5. Bent u bereid de Hoge Vertegenwoordiger  erop te wijzen dat Nederland er niet van gediend is dat de EU-ambassadeur in Venezuela dubieuze rapporten in ontvangst neemt uit handen van het Maduro-regime?
 6. Heeft de EU-ambassadeur in Venezuela de bevindingen in het rapport “The Truth of Venezuela Against Infamy” inmiddels veroordeeld? Zo ja, is dit oordeel ook actief gecommuniceerd met het Maduro-regime en de Venezolaanse bevolking? En zo nee, kan dit zo spoedig mogelijk worden gedaan? 
 7. Welke andere mogelijkheden zijn er om de Venezolaanse bevolking te kennen te geven dat de EU de mensenrechtenschendingen van het  Maduro-regime hard veroordeelt en dat de EU het presidentschap van Maduro niet erkent?
 8. Mogen Nederlandse ambassadeurs ook naar eigen inzicht afspraken maken met personen die op de EU-sanctielijst staan?
 9. Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken worden beantwoord?

  Kamerstuk: 2020Z18667

Preguntas de seguimiento del miembro Martijn van Helvert (CDA) al Ministro de Relaciones Exteriores sobre el mensaje de que la embajadora de la UE en Venezuela ha recibido un informe de propaganda por parte del Señor Tarek William Saab.

 1. ¿Recuerda sus respuestas a las preguntas de los miembros Van Helvert y Omtzigt sobre la misión secreta de la Unión Europea (UE) a Venezuela y el mensaje que la embajadora de la UE en Venezuela ha recibido un informe de propaganda por parte del Señor Tarek William Saab? (1)
 2. ¿Comparte la opinión de que el embajador de la UE en Venezuela ha hecho una evaluación errónea al aceptar ese informe en público el cual, en sus palabras, pinta un cuadro de la situación de los derechos humanos en Venezuela que va en desacuerdo con la realidad?
 3. ¿Se coordinó la visita al Sr. Tarek William Saab de antemano con los embajadores de los estados miembros de la UE presentes en Venezuela? De ser así, ¿el embajador holandés ha dado su aprobación para esta reunión? De no ser así, ¿por qué no se ha realizado ninguna coordinación?
 4. ¿Hay otras reuniones planeadas por parte de la embajadora de la UE que puedan afectar el estatus de Guaidó como legítimo presidente de Venezuela? Y si es así, ¿está dispuesto a interceder para que se cancelen?
 5. ¿Está dispuesto a señalarle al Alto Representante que Holanda no está de acuerdo con que el embajador de la UE en Venezuela reciba informes dudosos por parte régimen de Maduro?
 6. ¿La embajadora de la UE ha condenado las conclusiones del informe “La verdad de Venezuela contra la infamia”? ¿De ser así, dicha sentencia ha sido comunicada de forma activa al régimen de Maduro y los venezolanos? De lo contrario, ¿podría hacerse lo antes posible?
 7. ¿Qué otras opciones hay para decirle a los venezolanos que la UE condena enérgicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro y que la UE no reconoce la presidencia de Maduro?
 8. ¿Se les permite a los embajadores holandeses llegar a acuerdos bajo su propia discreción con personas incluidas en la lista de sanciones de la UE?
 9. ¿Puede responder a estas preguntas una por una y en un periodo de tres semanas?

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.