Wat is een visiegroep?

Een visiegroep bestaat uit verscheidene deskundigen op een bepaald beleidsterrein. Visiegroepen worden blijvend ingesteld en hun input draagt bij tot een middellange termijn visie van het CDA op het thema. Elke groep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, dat de leden voor twee jaar benoemt.

Duurzame ontwikkeling

Over duurzaamheid is binnen het CDA al vele malen geschreven, gedebatteerd, gefilosofeerd en gepubliceerd. Dat kan ook niet anders binnen een partij die ‘rentmeesterschap’ als één van haar uitgangspunten heeft.

Familie & gezin

Families zijn het fundament van Nederland. Niemand wordt alleen geboren en zo is de familie het beginpunt van ieders leven. In gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we samenleven.

Werk & economie

Werk is belangrijk voor mensen. Het CDA kiest voor meer werk. Iedereen doet mee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland weer groeit. De visiegroep Werk & economie kijkt onder meer naar de arbeidsmarkt ('het verdelen van de koek') en de economie ('het vergroten van de koek').

Zorg

De vooruitgang in de medische sector betekent dat mensen vaker genezen van ziekten en dat mensen langer leven. Dit vraagt om een verschuiving naar preventie en zelfredzaamheid: wat kunnen mensen zelf doen of zelf betalen? Hoe kunnen we hen daarin ondersteunen? Hierover buigt de visiegroep Zorg zich.

Ruimte & wonen

De visiegroep Ruimte & wonen richt zich op de balans van het ruimtebeslag in Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan groen, infrastructuur, bedrijven, wonen, krimpgebieden en verstedelijking-platteland.

Financiën

De visiegroep Financiën zal zich in het eerste jaar richten op drie subthema’s van het beleidsterrein financiën: overheidsfinanciën, bankensector en Europese financiën.

Spitsuur

Mobiliteit

Kom in beweging! Of dat nu is met het openbaar vervoer, de elektrische auto, per binnenvaartschip of fiets. De visiegroep Mobiliteit zal in de komende periode nadenken over de prioriteiten van het CDA op het gebied van mobiliteit.

Landbouw & voedselkwaliteit

Zolang de wereldbevolking blijft groeien, moet meer aandacht besteed worden aan uitdagingen zoals voedseltekorten en het gebruik van energie en grondstoffen. Hierover buigt de visiegroep Landbouw & voedselkwaliteit zich.

Defensie

Nationale veiligheid raakt elke Nederlander. Maar afgelopen periode bleek onze veiligheid en welvaart niet meer zo vanzelfsprekend als lange tijd leek. Ook binnen het CDA maken leden zich grote zorgen. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelt de visiegroep Defensie een visie op defensie.

Onderwijs & jeugd

Ieders talent is waardevol en moet optimaal benut kunnen worden. De visiegroep Onderwijs & jeugd wil nadenken over de manier waarop we de samenleving doorgeven aan de volgende generatie. Maar ook over op wélke samenleving jongeren dan voorbereid worden.

Justitie & veiligheid

Veiligheid is een primaire levensbehoefte en een belangrijk recht. Veiligheid betekent de afwezigheid van direct gevaar, bedreiging en angst. Maar ook de ruimte om je eigen leven te leiden, je talenten tot ontwikkeling te brengen en in relatie met anderen tot je recht te komen. De visiegroep Justitie & veiligheid zoekt verdere verdieping van dit onderwerp.

Buitenland

De al langer bestaande Commissie Buitenland fungeert als visiegroep buitenland. Naast het inhoudelijke werk voor de visiegroep, fungeert de commissie ook als vertegenwoordigend orgaan namens het CDA in het buitenland.

Binnenlands bestuur & democratie

De visiegroep Binnenlands bestuur & democratie neemt het initiatief in het debat binnen de partij over de Nederlandse democratie en de inrichting van ons bestuurlijk stelsel. Willen we bijvoorbeeld meer vormen van directe democratie? Maar ook: wat is eigenlijk de rol van de overheid in de participatiesamenleving?

Cultuur, media & sport

Nederland is een divers aanbod met een breed aanbod aan cultuur, media en sport. Het CDA onderschrijft dit van harte. Maar hoe gaan we dan om met (de gevolgen van) bezuinigingen en de veranderende houding ten opzichte van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk? In de visiegroep Cultuur, media & sport komen deze vraagstukken aan de orde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.