12 juli 2018

CDA-fractie in waterschap: Tariefstijging naar beneden

De grote investeringen in veiligheid en wateroverlast drukken zwaar op het budget van het waterschap. Daardoor is sprake van een forse tariefstijging. De CDA-fractie bij waterschap Noorderzijlvest vraagt het bestuur om scherpe keuzes te maken. De tariefstijging van ruim zeven procent moet de komende jaren naar beneden. 

Woensdagavond bespreekt het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest de kaderbrief voor de periode 2019-2022. Deze kaderbrief geeft een grote opsomming van ontwikkelingen, projecten en programma´s waar het waterschap de komende tijd invulling aan kan en vaak ook moet geven. Zo zijn er de grote opgaven voor veiligheid als versterking van de zeedijken en de keringen. Datzelfde geldt voor waterberging en waterkwaliteit. De CDA-fractie in het Algemeen Bestuur is van mening dat het huidige bestuur  lef heeft getoond om een aantal dossiers met achterstallig onderhoud op te pakken. Het gaat daarbij om bruggen, baggeren en beschoeiingen. Dit zal de komende jaren vele miljoenen aan investeringen vergen. Maar dan is het moeilijk om nieuwe dossiers op te starten die niet tot de kerntaken van het waterschap behoren. 

De CDA-fractie vraagt zich ernstig af we alles uit de kaderbrief wel kunnen realiseren binnen de af te spreken tariefstijging. Bestuurslid Joke Wouda: “Zowel dit jaar als het komend jaar is er sprake van een forse tariefstijging voor watersysteem van meer dan zeven procent. Dit zal zo niet door kunnen gaan. Het CDA dringt er daarom bij het Dagelijks Bestuur op aan om voor 2019 binnen de maximale tariefstijging te blijven. Maar ook vraagt het CDA aan het bestuur om duidelijk te maken hoe de tariefstijging na 2019 verder naar beneden gaat.”

De CDA-fractie heeft het bestuur een aantal prioriteiten meegegeven om dit te realiseren. Voorop staan natuurlijk de kerntaken van het waterschap: waterveiligheid, voldoende en schoon water en waterzuivering. Het onderhoud van de infrastructuur van het waterschap zo goed mogelijk uitvoeren met de bestaande budgetten. In de derde plaats het achterstallig onderhoud bij de 3 B’s (Bruggen, Baggeren en Beschoeiingen) de komende jaren wegwerken. En tenslotte nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie en energietransitie oppakken met maximale inzet van bestaande budgetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.