07 december 2016

Kostentoedeling aanpassen en veiligheidsheffing

De CDA-fractie in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft afgelopen woensdag bij de behandeling van de begroting voor 2017 gepleit voor herziening van de kostentoedeling. Als gevolg van het “natuurarrest” vindt er een niet voorziene verschuiving van lasten plaats richting agrarische bedrijven. Ook de grote investeringen die de komende jaren plaatsvinden aan de primaire en de regionale keringen drukken zwaar op de begroting. In 2017 wordt een bedrag van € 75 miljoen besteed aan projecten waarvan € 58 voor versterking van de zeedijk en de boezemkeringen. Dit rechtvaardigt ook een herziening van de waterschapsbelasting.

CDA-fractievoorzitter Douwe Hollenga: “Door afname van het areaal landbouwgrond, door het omzetten naar natuur en door de kwalificatie als natuurterrein vanwege het arrest van de Hoge Raad van 7 november 2014, wordt per ha landbouwgrond een steeds hoger bedrag betaald. Dit leidt tot een onevenredige hogere heffing voor de categorie landbouwgrond, onafhankelijk van de eventuele reguliere belastingverhoging”.

Een ha natuur krijgt een heffing van € 3 euro per ha en landbouwgrond een heffing van € 57. Dus elke ha die er aan natuur bij komt brengt € 54 euro minder op en dit moet worden opgebracht door de resterende landbouwgronden. Dit op basis van landelijk wetgeving. Bij Noorderzijlvest gaat het nu al om ca 3600 ha en daar komen door de plannen voor water berging en natuur in het Zuidelijk westerkwartier de komende jaren nog eens 2100 ha bij. Dat betekent dat, los van andere tariefstijgingen, een akkerbouwer met 100 ha in Noord-Groningen als gevolg van deze systematiek straks € 320 euro extra kwijt is.

Hollenga “Kan dit zo wel doorgaan vragen wij ons af. Nee dit was niet voorzien en dit verdient hoe dan ook een correctie. Dat zullen wij bij Noorderzijlvest nu niet kunnen regelen. Maar dat zal in Den Haag moeten gebeuren.

De forse noodzakelijke investering van Noorderzijlvest in de veiligheid, primaire en regionale keringen, speelt in onze tariefsontwikkeling ook zeker een belangrijke rol. En dit doen we omdat het van ons gevraagd wordt en wij dit ook zien als onze belangrijkste taak voor de burgers in Groningen. In dit kader wil het CDA pleiten voor een afzonderlijke ‘veiligheidsheffing’, zowel om het waterbewustzijn van de burgers te verhogen, als om te werken aan versterking van het draagvlak. Voor veiligheid hebben burgers best wel iets over. Een lobby vanuit het CDA richting Den Haag is inmiddels in gang gezet.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.