Nieuw meerjarenprogramma WI

'Om een gemeenschappelijk huis'

Het Wetenschappelijk Instituut heeft een nieuw meerjarenprogramma! In 2016 was al aangekondigd dat 2017 een overgangsjaar zou worden, met een bezinning op de agenda voor de komende jaren. Door de directeurswisseling (Rien Fraanje vertrok naar de Raad voor het Openbaar Bestuur, Pieter Jan Dijkman kwam) is het in nog meer opzichten een overgangsjaar geworden.

Voor het WI zijn er drie uitdagingen. In de eerste plaats zal de komende jaren de denkinhoud worden herijkt, vanuit een herkenbaar christendemocratisch mens- en maatschappijbeeld en een herkenbare opvatting over de rol van de overheid. Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI: “Het nieuwe meerjarenprogramma draagt de titel ‘Om een gemeenschappelijk huis’. Dat is niet voor niets. In een herijking van ‘gemeenschap’ zou wel eens de sleutel kunnen liggen voor een nieuwe betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak. Gemeenschap moeten we dan vooral invullen met trefwoorden als verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en samenwerking. In sociaal-culturele zin is het nodig om vormen van verbondenheid zichtbaar te maken en te stimuleren, alleen al om vervreemding tussen burgers en instituties en tussen burgers onderling tegen te gaan. In sociaal-economische zin is het van belang om een nieuwe impuls te geven aan het denken over een activerende verzorgingsstaat, met een balans tussen werken, leren en zorgen.”

Een tweede uitdaging betreft de organisatie van het WI zelf. “De legitimiteit van denktanks is niet meer vanzelfsprekend en politiek komt niet vanzelfsprekend tot stand na een inhoudelijke bezinning. Dat moet niet somber maken, maar is juist extra reden om daar te zijn waar het bruist van de inspirerende ideeën”, zegt Dijkman. “Dat betekent wel dat we zullen investeren in nieuwe werkvormen en andere publicatievormen. Ook zullen we meer met projectmedewerkers werken en detacheringsovereenkomsten met universiteiten sluiten.”

Een derde uitdaging ligt in de aansluiting bij een netwerk van nieuwe en oude bondgenoten. “Het WI heeft alleen relevantie als onze publicaties politiek toepasbaar zijn, zoals het CDA alleen relevantie heeft als het beleid rust in een diep doorleefde filosofie. Op dat snijvlak willen we met het instituut staan”, aldus Dijkman. “We zullen dan ook zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met CDA-fracties, zowel landelijk als lokaal, en met de CDA Bestuurdersvereniging. Maar ook buiten het CDA zijn er vele inspirerende gesprekspartners en maatschappelijke bondgenoten. Het is een dankbare taak om samen met hen te zoeken naar nieuwe wegen, vanuit vaste, christendemocratische waarden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.