Nudging (zomer 2018)

Het zomernummer van 2018 staat in het teken van Nudging: en manier waarop overheden burgers een duwtje in de rug willen geven om beter, veiliger en gezonder te leven. Hoe ver gaat het gezag van de overheid? Het is een vraag die – in allerlei gedaantes – vaak in CDV aan de orde komt. Ook in veel bijdragen in deze CDV speelt onderhuids het debat over de visie op de overheid een rol, waarmee we ingaan op de trend dat de overheid via kleine zetjes in de rug burgers een bepaalde kant op duwt.

Nepnieuws (lente 2018)

Het lentenummer van 2018 staat in het teken van Nepnieuws. De discussie over nepnieuws laat zien dat er ook een keerzijde is: de waarheid doet er politiek en journalistiek toe, ook al is die waarheid complex en nooit een rustig bezit. Die conclusie dringt zich op in het Lentenummer van Christen Democratische Verkenningen, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan het thema Nepnieuws.

Begrensde vaderlandsliefde (winter 2017)

Het winternummer van 2017 staat in het teken van Begrensde vaderlandsliefde. Is er, nu Nederlanders een verlies aan gemeenschapszin ervaren, behoefte aan een nieuwe vaderlandsliefde? Biedt het benadrukken van traditie, geschiedenis en cultuur de weg naar een nieuw verbindend samenlevingsideaal? Of leidt dit juist tot een splijtende identiteitspolitiek? Wanneer is vaderlandsliefde ‘gezond’, en hoe wordt ze ‘ongezond’? Wat is de rol van de overheid bij het cultiveren van gemeenschap? Deze brandende kwestie vraagt om een christendemocratische schakel die de liefde voor het eigene opnieuw verbindt met universele noties als menselijke waardigheid en rechtsgelijkheid.

Vrijhandel onder druk (herfst 2017)

Vrijhandel onder druk, het herfstnummer 2017 van CDV bespreekt het perspectief op vrijhandel in een wereld waarin het optimisme over de onverdeelde zegeningen van de markt lijkt te zijn verdampt, protectionisme weer de kop op steekt en de neiging om internationaal samen te werken (na de Brexit en met Trump) flinke knauwen heeft gekregen. Hoe moet Europa zich in dit nieuwe krachtenveld manifesteren? Wat is verstandige handelspolitiek? En is er wat geleerd van de economische crisis?

Christendemocratie: voor het volk, door het volk (zomer 2017)

Het CDV-zomernummer, getiteld Christendemocratie: voor het volk door het volk, evalueert de laatste verkiezingsuitslag voor het CDA langs twee lijnen: die van de vertolking van de CDA-beginselen en die van de vertolking van de stem van het volk. De kernvraag luidt: hoe geeft het als christendemocratische partij invulling aan zijn vertegenwoordigende rol? Daartoe kijken diverse scribenten terug op de afgelopen verkiezingsperiode en wordt er ook vooruitgekeken naar de toekomst. Hoe heeft het CDA zijn gedachtegoed vormgegeven en hoe heeft het de stem van het volk vertolkt? En niet in de laatste plaats: welke raadgevingen krijgt het CDA mee voor de toekomst van het land dat het door wil geven, richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?  

De toekomst van politieke partijen (lente 2017)

CDV_2017-01_00_COVER_9mm_proef1.indd

Gevestigde politieke partijen hebben een nieuw elan nodig. Ze hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een “party on the ground” tot een “party in public office” en dat is ten koste gegaan van de voeling met de samenleving. Het is nodig werk te maken van een sterkere inhoudelijke profilering en nieuwe verbindingen met burgers tot stand te brengen, buiten de traditionele partijorganisaties om. Dat stelt de Vlaamse hoogleraar Kris Deschouwer in het nieuwe nummer van Christen Democratische Verkenningen (CDV) dat vandaag verschijnt.

Hoop als politieke deugd (winter 2016)

Vervreemding, onbegrip en verwijten domineren de verhouding tussen de elites van de westerse samenlevingen en grote delen van het electoraat. Maar er is hoop. De stille meerderheid is niet populistisch. Zij moet echter wel in stelling worden gebracht. Daartoe is een politiek leiderschap nodig dat de zorgen en dilemma’s van mensen vertolkt. Vast staat dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, en wie pretendeert ze te hebben, bedriegt het volk’, zo betoogt Ab Klink, voormalig CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het winternummer van Christen Democratische Verkenningen.

Burgerschap in een technodemocratie (herfst 2016)

Het toenemend gebruik van sociale media door burgers en politieke partijen heeft verregaande consequenties voor het publieke domein en de democratie. Zo kunnen groepen burgers zichzelf makkelijker als tegenmacht tegenover de overheid organiseren en verandert de verhouding tussen overheid en burgers. Het democratisch systeem en het onderwijs zijn nog niet voldoende toegerust om invulling te geven aan de omgang met technologie. Het is dan ook nodig om meer te investeren in de ontwikkeling van technologisch burgerschap, zo betoogt Rinie van Est van het Rathenau Instituut in het herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen.

Glokalisering: lokale eigenheid in een globale wereld (zomer 2016)

Het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen (CDV), staat in het teken van glokalisering. Die term refereert aan iets wat het verlangen naar een Brexit heeft uitgedrukt: de behoefte aan lokale eigenheid in een globale wereld. Bewustwording van globaliserende tendensen heeft in de geschiedenis altijd reacties opgeroepen. De tegenbeweging op globalisering is door socioloog Roland Robertson als glokalisering gekenschetst. In een grotere wereld oriënteren mensen zich zowel bestuurlijk als cultureel meer op de eigen stad of regio. Het gevolg: de natiestaat wordt relatief minder relevant en raakt taken kwijt aan lokale en regionale overheden enerzijds en supranationale instellingen anderzijds.

Op de vlucht...En dan? (lente 2016)

Het is met de komst van grote aantallen vluchtelingen nodig om onze Leitkultur te benoemen en een discussie hierover aan te gaan. Niet om lucht te geven aan superioriteitsgevoelens van het Westen, maar om dreigende schisma’s te voorkomen en om te oefenen in de kernwaarden van de rechtsstaat, zoals tolerantie en verdraagzaamheid. Dat stellen Sybrand Buma, Pieter Heerma, Ab Klink en Jonathan Holslag in het lentenummer van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het kind als 'project X' (winter 2015)

Het nieuwe winternummer van Christen Democratische Verkenningen, onder redactie van Berend Kamphuis, Lútsen Kooistra en Maarten Neuteboom, is gewijd aan het onderwijs. In Het kind als ‘project X’ staat de vraag centraal hoe in de opvoeding en het onderwijs ten volle recht kan worden gedaan aan de algemeen menselijke vorming van het kind. Deze centrale vraag komt voort uit twee, onderling samenhangende, ontwikkelingen. De positie van het kind is, ten eerste, de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Tot in de jaren tachtig mocht het kind vooral kind zijn, maar langzamerhand is het als het ware een project geworden dat niet mag mislukken. Het zijn niet alleen de scholen die gedwongen werden te werken conform allerlei prestatie-indicatoren; ouders zelf verlangen ook prestaties van de school en hun kroost. Ten tweede beschouwt de overheid het onderwijs in toenemende mate als een oplossingsmachine voor maatschappelijke problemen. Als gevolg hiervan verschraalt het onderwijsaanbod. Het is daarom de hoogste tijd het hyperinterventionisme van de overheid achter ons te laten en de bezieling die het hart van het onderwijs uitmaakt weer de ruimte te geven.

De belofte van het christelijk-sociaal denken (herfst 2015)

In het herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen, onder redactie van Pieter Jan Dijkman, Annemarie Hinten, Gerrit de Jong en Jan Prij, staat ‘De belofte van het christelijk-sociaal denken’ centraal. Er zijn twee aanleidingen om een CDV-themanummer te wijden aan het christelijk-sociaal denken. In de eerste plaats staan we aan de vooravond van het jubeljaar 2016, 125 jaar na het eerste Christelijk-Sociaal Congres en de encycliek Rerum Novarum. Beide waren bedoeld om de anonimiteit die samenhing met de positie en massaliteit van de arbeidersklasse te doorbreken en gelden als het symbolische begin van de christelijk-sociale beweging. Daarnaast is recent, dankzij de nieuwe encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus, de Rerum Novarum van de ecologie, internationaal gezien de discussie over de betekenis van de christelijk-sociale traditie opgelaaid.

Geloven in vrijheid (zomer 2015)

“De bestuurlijke aanpak van terreurbestrijding slaat door.” Dat stelt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen. “De politiek en het bestuur moeten niet de illusie koesteren dat ze extreme denkbeelden met beleidsmaatregelen kunnen tackelen. Dat is echt een wezenlijk verschil tussen het kabinet en mij. We moeten de zaak wel in de juiste proporties blijven zien. De regering maakt speciaal beleid voor slechts 180 mensen die willen uitreizen naar Syrië. Als mensen met hun gezinnen naar Syrië willen vertrekken omdat ze graag willen leven in een omgeving waar wet- en regelgeving wordt gedomineerd door het woord van God, en als ze geen terroristische aanslagen voorbereiden, zou ik niet weten waarom we ze zouden moeten tegenhouden.”

Biopolitiek: in de greep van angst (lente 2015)

Achter onvrede onder burgers over politiek schuilen, anders dan vaak gedacht wordt, vooral hoge verwachtingen over hoe politici zich zouden moeten gedragen en hoe de politiek zou moeten werken. Om een hoopvoller beeld van politiek te geven is het van belang dat politieke ambtsdragers zich van die morele bril bewust zijn en dat ze over de morele dimensie van hun dagelijkse politieke werkzaamheden beter communiceren. Dat stelt onderzoeker Claartje Brons in het nieuwe themanummer van Christen Democratische Verkenningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.