Het WI brengt rapporten, boeken, tijdschriften en andere publicaties uit. Veel publicaties zijn via onze website gratis te downloaden, bij een aantal is dat vanwege auteursrechten niet mogelijk. Wilt u een publicatie op papier bestellen of heeft u een vraag over een publicatie? Neem dan contact op via wi@cda.nl of 070-3424874.

2019

Bouwstenen voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen / € 7,50
Draagt bouwstenen aan voor het toegankelijk maken van een woningmarkt onder druk, vanuit het christendemocratisch denken.

Perspectief op technologisch burgerschap / € 5,00
Essay over de kansen en vraagstukken rondom de toenemende rol van technologie en de noodzaak van technologisch burgerschap.

De middenklasse als morele kern van de samenleving / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

[EN] The middle class as the moral core of society / € 7,50
Studie naar de positie van de middenklasse. I.s.m. het Wilfried Martens Centre for European Studies en de Konrad Adenauer Stiftung.

2018

Politieke stijl van CDA-wethouders in het sociaal domein / € 5
Zitten er patronen in de combinatie van woorden én daden die typisch en uniek zijn voor het CDA? Of maakt het niet uit of er een liberaal, een sociaaldemocraat of christendemocraat aan het roer stond?

Een nieuwe aanpak om langdurige werkloosheid te voorkomen / € 7,50
Een studie naar de problematiek rondom langdurige werkloosheid. In dit rapport worden drie vernieuwende voorstellen gedaan om langdurige werkloosheid te voorkomen, waaronder de 'basisbaan'.

Position of middle class households in 9 European countries / € 7,50
Een studie naar de positie van de middenklasse in negen Europese landen. In samenwerking met de Konrad Adenauer Stiftung en het Wilfried Martens Centre for European Studies.

2017

Essay | Er moeten delvingsquota komen (digitaal)

2016

Essay | Over de rol van gemeenten bij energietransitie (digitaal)

Achtergrondstudie naar tien jaar Zorgverzekeringswet / € 5

Nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk & inkomen / € 5

De rol van de overheid in onze samenleving / € 5

2015

Een christendemocratisch antwoord op het sociale vraagstuk / € 5

Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van NL / € 5

Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen

[EN] A democratic view of the Netherlands' earning potential

Geschiedenis CDA aan de hand van verkiezingsposters

Essay | Een nieuw perspectief op de Europese samenwerking (digitaal)

Beschouwingen over de hervorming van het belastingstelsel / € 5

2014

Over de betekenis van de C, D en A / € 7,50

Essay | Duurzaam ondernemen als roeping (digitaal)

Bouwstenen voor een pensioenhervorming

2013

Reflecties op religie en levens- beschouwing in het publieke domein

Handelingsperspectief vanuit een betrokken samenleving

Periscoop (actualisering) van 'Investeren in de samenleving (2005)'

2012

Periscoop (actualisering) van 'De woningmarkt in beweging (2008)'

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en matigheid

Naar infrastructuur die verbindt

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

 • Ethical aspects of genetics at the beginning of human life. - Christian democratic contributions to European policy.
 • De verzwegen keuze van Nederland. - Naar een christen-democratisch familie-  en gezinsbeleid.

1996

 • Verhalen voor Europa. -  Nederlandse christen-democraten over de Europese integratie
 • Gaven in overvloed. -  Europees cultuurbeleid in christen-democratisch  perspectief.
 • Waarheid en waardigheid. - Civil society en samenwerking in Europa.
 • Publieke gerechtigheid en de Europese Unie. - Een christendemocratische  visie op de aard en de taken van de Europese Unie.

1995

1994

 • Schakels tussen landbouw, milieu en natuur. - Nieuwe eisen worden aan de Nederlandse land- en tuinbouw gesteld.

1993

 • Schepping en rentmeesterschap. - Een christen-democratische visie op de  hoofdlijnen van het milieubeleid.
 • Europa en maatschappelijke organisaties. - Dit rapport vraagt aandacht voor een onderbelicht thema in het debat over de Europese integratie.
 • De komende kabinetsperiode. - Enkele financieel-economische  kanttekeningen.

1992

 • Wij zijn het volk. - De nationale kwestie in Midden en Oost Europa.
 • Genen en grenzen. - Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie.

1991

 • Groot-stedelijk besturen - Vragen over economische vitaliteit, leefbaarheid, integratiemogelijkheden, tolerantie, pluriformiteit en veiligheid van onze samenleving in de grote steden.

1990

 • Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving
 • Armoede en participatie. - Deze publicatie bepleit een meerzijdige aanpak van  het armoedevraagstuk, waarbij onder andere acht geslagen moet worden op de rol van de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers

1989

 • Ruimte voor kwaliteit  - Dit rapport bevat allereerst een christen-democratische visie op onderwijs.
 • Zuid Afrika. - Mensenrechten en buitenlands beleid.
 • Economische groei. Een christen-democratische beschouwing.

1988

1987

1986

1985 

 • Dorpsdespoten onttronen

1984

1983

1982

1981

1980

1978

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.